<<
>>

А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

У Науково-практичному коментарі роз'яснюються норми нового Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Констнтуиії України, інших законодавчих, міжнародно-правових документів, рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, роз'яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів.

Коментар буде корисним спеціалістам, студентам, громадянам, які цікавляться питаннями правосуддя.

<< | >>
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА СФЕРА ЙОГО ДІЇ
ГЛАВА ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Суд і підсудність
§ 2 Сторона обвинувачення
§ 4. Потерпілий і його представник
§ 5 Інші учасники кримінального провадження
§ 6 Відводи
ГЛАВА ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ
ГЛАВА 6 ПОВІДОМЛЕННЯ
ГЛАВА 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ
ГЛАВА ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ
Розділ ІІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ І ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
ГЛАВА ВИКЛИК СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ, СУДОВИЙ ВИКЛИК І ПРИВІД
ГЛАВА НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ
ГЛАВА ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ
ГЛАВА 14 ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ
ГЛАВА ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ГЛАВА 16 ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА
ГЛАВА 17 АРЕШТ МАЙНА
РОЗДІЛ IIІ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ГЛАВА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ГЛАВА 20 СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
ГЛАВА 21 НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії
§ 2. Втручання у приватне спілкування
§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
ГЛАВА 22 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
ГЛАВА ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ГЛАВА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
§ 1. Форми закінчення досудового розслідування
§ 2 Звільнення особи від кримінальної відповідальності
§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру
§ 4 Продовження строку досудового розслідування
ГЛАВА ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
ГЛАВА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування
§ 3 Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
ГЛАВА 27 ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА СУДОВІ РІШЕННЯ
ГЛАВА ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків
ГЛАВА ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
Глава ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
ГЛАВА ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
РОЗДІЛ VI ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВАКРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ
ГЛАВА ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ СУДІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

Книги и учебники по дисциплине Уголовно-процессуальное право:

 1. Президент Российской Федерации. Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации с изменениями от 07.06.2013 - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 07.06.2013 года - 2013 год
 3. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 год
 4. Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 5. Г.А.Жилина. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) - 2010 год
 6. В.А. Гуреев. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" - 2010 год
 7. B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007 год
 8. В.М. Лебедев, В.П. Божьев. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации - 2006 год
 9. Халиков Аслям Наилевич. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) - 2005 год
 10. Я.И. Гилинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
 11. О.Я. Баев. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие - 2003 год
 12. Ю.В. Чуфаровский. Юридическая психология. Учебное пособие. - 1997 год