<<
>>

§ 5. Правовий режим майна господарських об’єднань

Як вже зазначалося, об'єднання підприємств є юридичною особою, може мати самостійний і завершений баланс, розрахунковий та інші рахунки в балансах, печатку зі своїм найменуванням. Підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, і на них поширюються положення ГК та інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.

Особливості відносин власності господарських об'єднань:

­ майно, яке стає власністю об'єднання, належить окремим юридичним особам;

­ виникають на добровільній основі.

Майно господарського об'єднання, відповідно до ч.

2 ст. 123 ГК складається з майнових внесків (вступні, членські, цільові тощо) його учасників. Майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або є оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість майка об'єднання відображається у його балансі.

Об'єктом права власності господарського об'єднання підприємств і організацій (концерну, асоціації, галузевого, міжгалузевого регіонального об'єднання) є майно, добровільно передане йому підприємствами й організаціями, а також набуте в результаті господарської діяльності та на інших підставах, не заборонених законом. Власністю господарського об'єднання є також майно створених ним підприємств, філій представництв. Вони не мають права вийти із складу об'єднання без його згоди.

До складу об'єктів права власності господарського об'єднання не входить майно членів цього об'єднання.

Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств та організацій, що входять до його складу, а вони не відповідають за зобов'язаннями об'єднання і один одного, якщо інше не передбачено їх статутами (положеннями) або договором між ними.

За рахунок майна засновників, отриманих доходів об'єднання може не тільки набувати майно, а й створювати нові організації з правами юридичної особи.

Ці підприємства можуть входити або не входити в об'єднання залежно від установчих документів об'єднання і самого підприємства. Власником таких підприємств (їх майна) є об'єднання.

Об'єднання здійснює право володіння, користування, розпорядження, закріпленим за ним майном, яке складається із основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних цінностей, відповідно до мети своєї діяльності і призначення майна. Після припинення діяльності об'єднання, майно, яке залишається, розподіляється між підприємствами та організаціями, що входили до нього.

Контрольні запитання

1. Що є основою правового режиму майна суб’єкта господарювання?

2. Які Ви знаєте джерела формування майна суб’єкта господарювання?

3. Визначте правовий режим майна, закріпленого за суб’єктом господарювання на праві власності.

4. Які повноваження суб’єкта господарювання на майно, закріплене за ним на праві повного господарського відання?

5. Хто є суб’єктом права майна державного підприємства?

6. Які умови використання права інтелектуальної власності суб’єкта господарювання?

7. За якими критеріями поділяються фонди суб’єкта господарювання?

8. Які особливості складу і використання майна господарських товариств?

9. У чому особливості складу і використання майна акціонерного товариства?

10. Які Ви знаєте фонди господарського товариства?

11. Визначте правову природу майна кооперативу.

12. Що є майном господарських об’єднань?

<< | >>
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме § 5. Правовий режим майна господарських об’єднань:

 1. § 3. Правовий режим майна господарських товариств
 2. § 3. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом (договірний правовий режим майна подружжя)
 3. § 4. Право власності господарських об'єднань
 4. § 4. Право власності господарських об'єднань
 5. § 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних та комунальних підприємств і установ
 6. § 4. Правовий режим майна кооперативів
 7. ГЛАВА 7 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОРДАРЮВАННЯ
 8. § 2. Склад та правовий режим майна підприємства
 9. § 3. Правовий режим майна особистих селянських господарств
 10. § 4. Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства
 11. § 2. Законний правовий режим майна подружжя
 12. Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 13. § 1. Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства