<<
>>

Навчальна література

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2002. – 279 с.

2. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (Теоретичний аспект): Монографія.

- Юрінком Інтер, 2006. - 592 с

3. Вінник ОМ., Щербина B.C. Акціонерне право: Навчальний посібник // за ред. проф. Щербини B.C. - К.: Атіка, 2000. – 554 с.

4. Вінник ОМ. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

5. Віхров ОТ. Господарське право: Спеціальна частина. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 344 с.

6. Господарське право: Практикум // за ред. B.C. Щербини. - К.: Юрінком Інтер. -2003. -416с.

7. Господарське законодавство: Курс лекцій // за ред. Панікарова В.Д. - X. 2003.-124с.

8. Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

9. Державне регулювання економіки // за ред. І.Р. Михасюка. - К.: Атіка, Ельга. - Н. 2000. – 347 с.

10. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за порушення у сфері економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: - 2003. - 212с.

11. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996. – 263 с.

12. Зобов'язальне право: Теорія і практика // за ред. О.В. Дзери. - К.: Юнінком Інтер, 2000. – 912 с.

13. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів.: Центр Європи, 1999. – 244 с.

14. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008 – 480 с.

15. Мандриківсъкий М.М. Господарське законодавство: Навчальний посібник 2-ге видавництво. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004.

– 172 с.

16. Пилипенко А.Я, Щербина B.C. Господарське право. - К: Вен турі , 1996 – 288 с.

17. Підприємницьке право України: підручник //За ред. Р.Б. Шишки. - X.: Еспада, 2000 – 480 с.

18. Підприємницьке право. Підручник // За ред. О.В. Старцева, 2-е вид., переробл. і доповн. - К.: істина, 20005 – 600 с.

19. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник // За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Душмана. X.: Право, 2000.-317 с.

20. Правові основи підприємницької діяльності / Під ред. В. І. Шакуна, П. В. мельника, В.М. Поповича. - К.: правові джерела, 1997. - 730с.

21. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарськрї діяльності в Україні: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 280 с.

22. Саниахматова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебное пособие. - X., Одиссей, 2004. - 800с. (до всіх розділів).

23. Саніахматова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник, 3-тє вид. -К.: А.С.К., 2005.-912с.

24. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікер, 1999. - 438с.

25. Хозяйственное право: Учебник // Под ред. Акад. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком-Інтер, 2002. - 970с. (до всіх розділів).

26. Цивільне право України: Підручник: Кн. 1 // За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком-їнтер. - 2002. - 804с.

27. Цивільне право України: Підручник: Кн. 2 // За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком-їнтер. - 2002. - 784с.

28. Щербина B.C. Господарське право: Навчальний посібник. К.: Юрінком - Інтер, 2003. -480с.

29. Щербина B.C. Господарське право: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком-Інтер, 2006. – 656 с.

30. Щербина В.С. Субєкти господарського права: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

<< | >>
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме Навчальна література:

 1. Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008
 2. Підсумковий тест навчального модуля
 3. Підсумковий тест навчального модуля
 4. § 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна
 5. § 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання
 6. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
 7. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 8. Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі
 9. Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі
 10. Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 12. Додаткова література
 13. § 5. Огляд літератури приватного цивільного права
 14. Додаткова література