<<
>>

4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.

Товариство зобов'язане розкривати достовірну інформацію, тобто таку, що не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів інформації. Неточна інформація може призвести до прийняття хибних рішень та спричинити збитки як товариству, так і користувачам інформації.


Достовірність інформації, яка розкривається товариством, має бути забезпечена завдяки:

запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

проведенню незалежного зовнішнього аудиту;

здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю інформації.

Інформація, яка розкривається для користувачів, може вважатися настільки якісною, наскільки якісними є стандарти, згідно з якими вона готується. Тому товариство складає та розкриває регулярну фінансову звітність (річну та квартальну) відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, розроблених Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Використання товариством міжнародних стандартів має допомогти користувачам краще зрозуміти фінансовий стан товариства та завдяки отриманню співставної інформації порівняти різні інвестиційні можливості.

Достовірність інформації також забезпечується завдяки здійсненню незалежного зовнішнього аудиту. Зовнішній аудит проводиться товариством щороку за результатами фінансово-господарської діяльності за рік з метою забезпечення об'єктивної оцінки та підтвердження достовірності і повноти фінансової звітності товариства.

Крім того, у товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

Річні та квартальні звіти, а також фінансова звітність товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновки і пропозиції.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.:

 1. 4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.
 2. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 3. 4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.
 4. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 5. 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
 6. 1. Мета товариства
 7. 1. Мета товариства
 8. Різновиди договорів простого товариства.
 9. § 2. Договір простого товариства
 10. Які є види господарських товариств?
 11. Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
 12. § 3. Правовий режим майна господарських товариств
 13. § 3. Право власності господарських товариств
 14. § 2. Зміст договорів простого товариства
 15. § 3. Право власності господарських товариств
 16. Які особливості договору простого товариства?
 17. Поняття та загальна характеристика договору простого товариства
 18. § 4. Поняття і види господарських товариств
 19. § 1. Поняття та юридична характеристика договору простого товариства