<<
>>

§ 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна

Крім галузі права і галузі законодавства господарське право є також галуззю правової науки та однією із правових навчальних дисциплін.

В теорії права правова наука розглядається як система знань про об’єктивні закономірності розвитку держави і права та їх місце у суспільному житті, відокремлюючи її як самостійну галузь суспільних наук на вітчизняний і зарубіжний досвід, ідеї та цінності правової держави.

В цілому вона є багатовекторною, пов’язана з правовим дослідженням наявних і перспективних галузей права. Однією з них є галузь науки господарського права.

Наука господарського права відображає історію встановлення і розвитку державного регулювання економіки. Вона теоретично відображає найбільш глибоку сутність господарських відносин ринкової економіки і спрямована на розв’язання сучасних проблем їх розвитку в умовах обмеженості природних ресурсів. У найбільш загальному розумінні мета науки господарського права це теоретичне відображення усіх проявів господарського регулювання в економіці. Наука господарського права, як справедливо визначає член кореспондент АПрН України Г.Л. Знаменський. завжди тримала в центрі уваги таку проблематику, виконуючи при цьому функції теорії господарського законодавства. Наука господарського права створює і такі інструменти, які закладають міцну наукову основу для практичного вивчення дієвості результативності, корисності, а в цілому ефективності господарського законодавства1.

Господарське право як наука вивчає історію встановлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо вдосконалення як правового регулювання, так і правозастосовчої практики.

Завданнями науки господарського права є:

­ забезпечення обґрунтованості та ефективності нормотворчого процесу;

­ визначення критеріїв оцінки відповідності господарського права (як галузі права) закономірностям і принципам правового регулювання;

­ розробка найбільш оптимальних механізмів реалізації норм господарського права;

­ створення єдиного понятійного апарату господарського права;

­ пояснення правотворчих та право застосовних рішень та прогнозування наслідків порушення закономірностей правового регулювання.

Предметом науки господарського права є:

____________________

1 Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб.

Наук пр. / НАН України. Ін – т економіко правових досліджень редкол.: Мамутов В.К. (відп. Ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго – Восток, ЛТД», 2006. – С. – 408 – 410.

­ історія розвитку господарського законодавства і науки господарського права (у дорадянський, радянський та після радянський час);

­ правове регулювання господарської діяльності і, зокрема, формування господарського законодавства та його правового застосування;

­ закордонні системи господарського права (західної Європи, США, Японії і т. д.);

­ методи вивчення чинного господарського права;

­ організація реалізації господарського права у народному господарстві тощо.

Наука господарського права виконує такі суспільно – необхідні функції:

­ економіко – політична, що виражається в тому, що господарське законодавство розглядається як важливий засіб економічної політики держави;

­ константаційна, що полягає у реальній норм господарського права;

­ інтерпретаційна, яка полягає у поясненні норм господарського законодавства та інших господарсько – правових явищ;

­ систематизації знань про господарське законодавство і право у зв’язку з необхідністю об’єднання знань про господарське право в єдину систему, підпорядкування їх єдиним науковим цілям, завданням і принципам;

­ інструментальна, яка полягає в тому, що наука господарського права створює інструменти для практичного вивчення дієвості та корисності господарського законодавства і права;

­ практична організаторська, яка полягає в розробці конкретних методів і засобів перетворення господарських відносин для забезпечення економічних реформ і адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу, а також до міжнародних правових стандартів;

­ прогностична, що спрямована на підготовку прогнозу розвитку господарського законодавства на перспективу.

Правові проблеми науки господарського законодавства є об’єктом досліджень юридичних науково – дослідних установ, і насамперед, академічного рівня: Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В.І.Корецького, Інститут економіко – правових досліджень НАН України, Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Академія правових наук України та галузеві академії.

Широкий спектр господарсько – правових досліджень проводиться у вищих юридичних навчальних закладах та юридичних факультетах, у яких є відповідні кафедри.

Навчальна дисципліна господарське право юридично визначена і конкретніше представлена у навчальних планах вищих навчальних закладів і юридичних факультетів спеціальності «правознавство», а також в економічних. управлінських та інших. Хоча назва дисципліни цієї не однакова («господарське законодавство», «підприємницьке право»), але її зміст визначають конституційні засади, ГК і господарське законодавство, хоч у різних обсягах навчального матеріалу, залежно від рівня акредитації вузу і профілю підготовки майбутніх спеціалістів.

Предметом господарського права як навчальної дисципліни є ті суспільні економіко – правові відносини, в які вступають суб’єкти господарювання з метою здійснення своєї виробничо господарської підприємницької діяльності.

Господарське право як навчальна дисципліна вивчає сутність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності та використання відповідних правових норм у практиці професійної юридичної діяльності.

За такого розуміння зміст навчальної дисципліни господарське право відображений в ГК і на його базі господарському законодавстві України та міжнародних нормативно – правових актах. Тут доречно зазначити, що відповідно до закону України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 14 вересня 1992 року , коли міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України, то вони складають невід’ємну частину національного законодавства України і застосовується в законному порядку, передбаченому для норм українського законодавства. В зв’язку з ратифікацією ці питання стають більш актуальними.

Традиційно навчальна дисципліна, в тому числі господарське право має своє логічну структуру і поділяється на загальну та особливу (спеціальну) частину.

В загальній частині передбачено вивчення і засвоєння студентами матеріалів про засадничі положення правового забезпечення регулювання господарської діяльності.

Це, зокрема, такі розділи і теми:

Глава 1. Поняття, предмет і джерела господарського права.(2 теми).

Тема 1. Господарська діяльність.

Тема 2. Поняття, предмет господарського права та господарське законодавство.

Глава 2. Державна підтримка підприємництва (1 тема).

Глава 3. Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин. (3 теми).

Тема 3.Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин.

Тема 4. Правове становище підприємств і господарських товариств.

Тема 5. Правове становище кооперативів і господарських об’єднань.

Глава 4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання (2 теми).

Тема 6. Загальні умови створення і порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання.

Тема 7. Правові наслідки державної реєстрації.

Глава 5. Ліцензування і патентування господарської діяльності (1 тема).

Глава 6. Припинення діяльності суб’єкта господарювання (3 теми).

Тема 8. Поняття, способи і наслідки при припиненні діяльності суб’єкта господарювання.

Тема 9. Поняття, підстави і стадії провадження у справі про банкрутство.

Тема. 10. Судові процедури, які застосовуються до боржника і державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання.

Глава 7. Правовий режим майна суб’єктів господарювання (2 теми).

Тема 11. Загальні положення про право власності та речові права суб’єктів господарювання.

Тема 12. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Глава 8. Правове регулювання приватизації (1 тема).

Глава 9. Господарські зобов’язання (1 тема).

Глава 10. Господарський договір (2 теми).

Тема. 13 Поняття, ознаки, функції і класифікація господарських договорів.

Тема. 14. Види господарських договорів, порядок їх укладання і виконання.

Глава 11.Відповідальність у господарських правовідносинах (1 тема).

У спеціальній частині господарського права як навчальної дисципліни буде запропонований матеріал щодо правового регулювання функціональних видів господарської діяльності (економічної конкуренції, ринку цінних паперів, цін і ціноутворення, інвестиційної та інноваційної діяльності, іноземного інвестування) та в окремих галузях і сферах господарського життя (електроенергетики, аграрно – промислового сектору, будівельної діяльності, харчовій промисловості, торгівельної діяльності та побутового обслуговування тощо).

Контрольні запитання

1. Чим обумовлена господарська діяльність?

2. Визначте поняття та ознаки господарської діяльності?

3. Що складає зміст господарської діяльності?

4. Назвіть види господарської діяльності?

5. В чому полягає зміст підприємництва як спосіб здійснення господарської діяльності?

6. Які ознаки підприємницької діяльності Ви знаєте?

7. Назвіть і поясніть принципи підприємницької діяльності?

8. В чому полягає некомерційна господарська діяльність?

9. Які Ви знаєте умови розвитку малого підприємництва?

10. Які види господарських правовідносин Ви знаєте?

11. Визначте зміст і особливості організаційно - господарських правовідносин?

12. Які методи державного регулювання господарських відносин Ви знаєте?

13. Визначте поняття господарського права.

14. Що є предметом правового регулювання господарського права?

15. Які Ви знаєте методи господарського права?

16. 3а якими принципами функціонує господарське право?

17. Поясніть поняття та ознаки господарського законодавства?

18. Що складає систему господарського законодавства?

19. Які основні напрями вдосконалення господарського законодавства?

20. У чому зміст галузі правової науки господарського права?

21. У чому мета викладання господарського права?

<< | >>
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме § 6. Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна:

  1. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  2. Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008
  3. § 2 Види господарсько – правової відповідальності
  4. § 1. Поняття, підстави та функції господарсько – правової відповідальності
  5. Глава 4 Цивільне право як галузь українського права
  6. Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни
  7. К.В. Бережна. Шпори на іспит з дисципліни Міжнародне Публічне Право, 2013
  8. § 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання
  9. § 5. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності
  10. § 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління — основні форми здійснення права державної та комунальної власності