<<
>>

§ 6. Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання

Насамперед зауважимо, що юридична особа – суб’єкт господарювання припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам правонаступником у результаті злиття, приєднання, поділу перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Суб’єкт господарювання вважається таким, що припинилась діяльність, здати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Для цього засновники (учасники) юридичної особи уповноважені ними орган чи особа повинні подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

­ нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи; що не пов’язана з реорганізацією;

­ документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженими ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

У випадках, встановлених законом, крім вказаних документів, додатково подається документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів на припинення юридичної особи.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документа, які подані для внесення до єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без розгляду повинен у день надходження цих документів внести до єдиного державного реєстру запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи та направити відповідне повідомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості про внесення такого запису.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:

­ проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;

­ внесення змін до єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи;

­ проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення.

Підставами для постановления судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є:

­ визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути;

­ провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;

­ невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону;

­ неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

­ наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

У таких випадках державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рушення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи подаються головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку призначив суд, або головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії), якого вказав в Єдиному державному реєстрі державний реєстратор.

Державна реєстрація припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання її банкрутом проводиться у такому порядку.

Насамперед суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, у день набрання рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходження юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи застосовуються обмеження, які встановлені законом про обмеження щодо розпорядження її майном.

У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, судом постановлене рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє йога державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Державний реєстратор пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута заповнює реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внесуть до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передки органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.

При надходженні до державного реєстратора оригіналу установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яку ліквідовано у зв'язку з визнанням її банкрутом, державний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначених документах відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної особи та видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) зазначені документи на адресу місця проживання одного із засновників (учасників) юридичної особи, що припинилася.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця Відповідно до ст.

46 Закону проводиться у таких випадках:

­ прийняття фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

­ смерті фізичної особи — підприємця;

­ постановления судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

­ постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

­ постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Підставами для постановления судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є:

­ визнання фізичної особи підприємця банкрутом;

­ провадження нею підприємницької діяльності. що заборонена законом;

­ неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до податкового законодавства.

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцями за її рішенням фізична особа не раніше двох місяців з дати повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладання) або через уповноваженому особу такі документи:

­ заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням (Форма № 12);

­ свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;

­ довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платажах);

­ довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

­ довідки відповідних органів фондів соціального страхування по відсутність заборгованості або про те, що вона не перебувала на обліку (ч. 9 ст. 47 Закону).

Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Контрольні запитання

1. Які Ви знаєте способи припинення діяльності суб’єктів господарювання?

2. У чому різниця між реорганізацією і ліквідацією?

3. За яких підстав проводиться добровільна ліквідація суб’єктів господарювання

4. Назвіть форми реорганізації суб’єктів господарювання?

5. Який порядок добровільної ліквідації суб’єктів господарювання?

6. Дайте визначення поняття банкрутства з економічного і юридичного погляду.

7. Що є підставою і умовами порушення справи про банкрутство?

8. Які особи беруть участь у справі про банкрутство?

9. Які Ви знаєте стадії провадження у справі про банкрутство?

10. Які умови й етапи санації боржника?

11. Охарактеризуйте прийняття і наслідки мирової угоди.

12. Які етапи та наслідки ліквідаційної процедури?

13. Назвіть наслідки визнання боржника банкрутом.

14. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів?

15. Які особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання?

16. Які документи необхідно подати для державної реєстрації припинення юридичної особи?

17. Які документи потрібно подати для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням?

<< | >>
Источник: Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник. 2008

Еще по теме § 6. Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання:

 1. ГЛАВА 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 2. § 1. Поняття і способи припинення діяльності суб’єкта господарювання
 3. § 7. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного господарювання
 4. ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
 5. § 2. Об’єкти і суб’єкти приватизаційних правовідносин
 6. § 1. Загальні положення про право власності та інші речові права суб’єктів господарювання
 7. Глава 4. Державна реєстрація шлюбу
 8. 4.1. Суб'єкт правопорушення
 9. 4.1. Суб'єкт правопорушення
 10. Стаття 18. Суб’єкт злочину
 11. § 5. Державна реєстрація змін до установчих документів
 12. Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права
 13. Глава 8 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 14. § 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права
 15. § 2. Поняття, суб’єкти і підстави банкрутства