<<
>>

§ 6. Захист авторського права і суміжних прав

Порядок захисту авторського права і суміжних прав. Захист особистих майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав може здійснюватися в адміністративному, кримінально-правовому та цивільно-правовому порядку.

При захисті прав авторів значну роль відіграє спеціальний орган виконавчої влади — установа у сфері інтелектуальної власності.

Ця установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:

реалізує моніторинг застосування і додержання національного законодав ства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

веде облік організацій колективного управління після їх реєстрації, здійс нює нагляд за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу;

здійснює посередництво у переговорах і при розв'язанні конфліктів між організаціями колективного управління, а також між цими організаціями і суб' єктами авторського права і (або) суміжних прав;

організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винаго роди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і подає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України;

5 забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників аудіовізу альних творів, фонограм (відеограм) контрольними марками відповідно до Зако ну України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоног рам", веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;

організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які сто суються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;

забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх державних ре єстрацій авторського права;

організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони авторського права і суміжних прав;

забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері охорони автор ського права і суміжних прав;

представляє інтереси України з питань охорони авторського права і су міжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства та інші;

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється установою у сфері інтелектуальної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме § 6. Захист авторського права і суміжних прав:

 1. § 6. Захист авторського права та суміжних прав
 2. Види порушень авторського права і суміжних прав
 3. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
 4. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 5. § 5. Поняття суміжних прав
 6. § 5. Поняття суміжних прав
 7. Договори про використання об'єктів суміжних прав
 8. Договір про передачу (відступлення) виключних майнових авторських прав
 9. § 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України
 10. § 1. Поняття та джерела авторського права
 11. § 1. Поняття та джерела авторського права
 12. Що є об'єктом авторського права?