<<
>>

Який зміст договору поставки?

Найдоцільнішою правовою формою регулювання господарських відносин з постачання продукцією і товарами є договір поставки. Договір поставки - це основний документ, що визначає права та обов'язки сторін з поставок усіх видів товарів. За договором поставки продавець (постачальник), що є підприємцем, зобов'язується передати в обумовлені строки (строк), товари у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити за них певну грошову суму.
До договору поставки застосовують загальні правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором або не випливає з характеру відносин сторін. Іншими словами поставка — це комерційна купівля-продаж або купівля-продаж у господарському обігу. Особливості договору поставки такі: • продавцем (постачальником) за договором поставки є тільки підприємець; • предметом договору поставки може бути лише майно (товар), що використовується у підприємницькій діяльності (промислової переробки чи комерційного перепродажу); • строки укладення договору і його виконання, як правило не збігаються. Укладення договору з одночасним чи одномоментним виконанням тягне визнання його договором купівлі-продажу; • постачальник зобов'язаний передавати товар неодноразово, тобто більше ніж один раз. Договір поставки, як і договір купівлі-продажу, є кок-сенсуальним, двостороннім і оплатним. Відповідно до Цивільного кодексу України договір поставки вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. В договорі обов'язково обумовлюються кількість, номенклатура (асортимент), якість, строки поставки, ціна товару, відвантажувальні та платіжні реквізити. Кількість належних до поставки товарів визначається у договорі на основі замовлення покупця.
З визначення кількості належної до поставки продукції тісно пов'язане поняття асортименту. Розподіл товарів за окремими групами та співвідношення їх і становлять асортимент. Він обумовлюється або в самому договорі, або в специфікації, яка додається до договору і є його невід'ємною частиною. Якщо йдеться про поставку продукції, замість терміна "асортимент" іноді вживають рівнозначний термін "номенклатура". Розрізняють асортимент груповий і розгорнутий. Груповий асортимент - - це співвідношення більш-менш значних груп певної продукції, обумовленої в договорі. Розгорнутий (або внутрішньогруповий) асортимент - - це характеристика в договорі окремих груп належної до поставки продукції більш детальними показниками (за артикулами, фасонами, моделями, розмірами тощо). Однією з істотних умов договору, яка характеризує предмет поставки з погляду придатності до використання за цільовим призначенням, є умова щодо якості продукції. Якість продукції — це сукупність властивостей і характеристик, які відображають рівень новизни, надійності, довговічність, економічність продукції і зумовлюють здатність її задовольняти відповідно до свого призначення потреби споживачів. У договорі на поставку продукції потрібно зазначити посилання на нормативні документи, що пройшли державну реєстрацію за якістю, за якими буде поставлятися продукція. Договір може передбачати більш високі вимоги щодо якості продукції порівняно з нормативними документами. Постачальник засвідчує якість продукції відповідним документом, який надсилається покупцеві разом з продукцією, якщо інше не передбачено обов'язковими правилами чи договором. Продукція, що імпортується та підлягає обов'язковій сертифікації на території України, повинна супроводжуватися сертифікатом, який підтверджує відповідність її обов'язковим вимогам нормативних документів. У справі забезпечення якості, надійності та довговічності продукції, призначеної для тривалого користування чи зберігання, важливе місце відводиться гарантійним строкам. На вимогу покупця постачальник повинен виправити недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити продукцію доброякісною, або повернути сплачену за неї суму, якщо не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення покупцем правил користування продукцією або зберігання її.
Сторони можуть визначити гарантійні строки в договорі, якщо вони не передбачені нормативними документами, і навіть продовжувати вже встановлені гарантійні строки. Виготовлювач гарантує якість продукції в цілому, включаючи складові та комплектуючі вироби. Надзвичайно важливе значення у договорі поставки має комплектність продукції. Продукція повинна поставлятися комплектне, відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів. Якщо комплектність не визначена цими документами, вона в необхідних випадках обумовлюється договором. Також до найважливіших умов договору поставки цивільне законодавство відносить строки поставки. Прийнято поділяти ці строки на загальні та окремі (часткові). Загальний строк поставки збігається по суті й зі строком дії договору. Якщо загальний строк поставки є відрізком часу, протягом якого постачальник повинен здійснити поставку всієї передбаченої договором кількості продукції, то окремі (часткові) строки визначають поставки продукції частинами, окремими партіями у межах строку дії договору. Ці строки сторони визначають самі, з урахуванням необхідності безперебійного постачання покупців, забезпечення ритмічності поставки та особливостей виробництва. Вони можуть бути квартальними, місячними, декадними тощо. Істотною умовою договору поставки є ціна. Від ціни та обсягу поставки залежить загальна сума договору. Ціни на продукцію, а також на тару й упаковку встановлюються в порядку, передбаченому законодавством. Відповідно до вимог стандартів, технічних умов або договору постачальник повинен маркувати продукцію, яку виготовляє. Крім того, на упаковці або безпосередньо на самій продукції слід проставляти товарні знаки, зареєстровані в установленому порядку. Для забезпечення схоронності продукції при перевезенні або зберіганні її потрібно поставляти у належній тарі чи упаковці. Вимоги щодо якості тари й упаковки визначаються стандартами, технічними умовами або договором. Тара, пакувальні та в'язальні матеріали багаторазового використання, спеціальні контейнери, засоби пакетування підлягають поверненню постачальникові або здачі тарозби-ральним організаціям. Крім визначених умов, у договорі поставки можуть обумовлюватись порядок відвантаження, доставки і здачі продукції покупцеві, порядок розрахунків та інші умови поставки. Зразок договору поставки ДОГОВІР №_ м.
Дніпропетровськ 23 квітня 2003 р. ТОВ "ЛЛЛ", надалі — "Постачальник", в особі директора Гри-горенка О.О., що діє на підставі Статуту товариства, та ТОВ "МММ", надалі — "Покупець", в особі директора Чуй-кова В.В., що діє на підставі Статуту товариства, уклали цей договір на таких обов'язкових для сторін умовах: 1. Предмет та сума договору 1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити вугілля марки "Ж" у кількості 50 000 метричних тон, згідно зі специфікацією, яка виконується як невід'ємна частина договору (Додаток № 1). 1.2. Сторони дійшли згоди про ціну товару на умовах базису поставки та специфікацією до нього, у 80 грн. за одну метричну тонну вугілля нетто, усього на суму 4 000 000 грн. 2. Умови поставки 2.1. Поставка вугілля здійснюється залізничним транспортом у відкритих вагонах на умовах ІНКОТЕРМС-2000 — ГСА: (Фран-ко-перевізник) від станції Дніпропетровськ до станції Сміла. 2.2. Термін поставки та місячні норми відвантажування встановлені узгодженим графіком поставки, що є невід'ємною частиною договору (Додаток № 2). На виконання зобов'язань за договором Покупець повинен: - не пізніше п'яти календарних днів з дати одержання від Постачальника письмового (телефаксного, телеграфного) належним способом посвідченого повідомлення про готовність до відвантаження дати підтвердження про згоду на прийняття вугілля; - протягом 12 годин від дати подачі вагонів з вугіллям під розвантаження письмово повідомити Постачальника про одержання вугілля. Зобов'язання Постачальника: - протягом 10 календарних днів від дня укладення цього договору письмово повідомити Покупця про готовність до відвантаження вугілля; - передати Покупцеві усі документи відповідно до предмета поставки (сертифікати, накладні, розрахунки). 2.3. За кількістю вугілля вважається поставленим Покупцеві — згідно з транспортними документами, за якістю — згідно з робочим сертифікатом якості. 2.4. У разі недопоставки або поставки неякісної продукції Покупець зобов'язаний протягом 12 годин письмово повідомити Постачальника про це і не оформляти без представника Постачальника акт приймання за кількістю (якістю) протягом однієї доби від дня повідомлення. Постачальник протягом 12 годин з часу повідомлення повинен направити свого представника для участі у прийманні.
Неприбуття представника Постачальника у цей термін є підставою для складання акта приймання без його участі. Дійсним підтвердженням недопоставки або поставки неякісного вугілля є оформлений з додержанням зазначених умов акт приймання за кількістю і якістю та висновки незалежного експерта щодо наслідків результатів лабораторного аналізу. 3. Порядок розрахунків 3.1. Оплата вартості вугілля відповідно до його договірної ціни здійснюється в такому порядку: Покупець протягом п'яти банківських днів з дня одержання від Постачальника повідомлення про готовність до відвантаження зобов'язаний перерахувати на рахунок Постачальника 50 % (п'ятдесят) вартості місячної норми відвантаження, а залишок 50 % вартості місячної норми — протягом 10 банківських днів після надходження товарної партії згідно з графіком поставки. 3.2. Усі банківські видатки відносяться на Покупця. 3.3. З метою уникнення інфляційного впливу на ціну вугілля застосовується її валютний еквівалент у доларах США. Він становить 40 доларів США за тонну за курсом гривні щодо долара, встановленим НБУ на день укладення договору. При здійсненні платежів за поставлене вугілля ціна в гривнях перераховується до долара США за курсом, встановленим НБУ на день перерахування коштів. 4. Відповідальність сторін 4.1. У разі прострочення поставки Постачальник сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5 % від вартості простроченого зобов'язання за кожний день прострочення. 4.2. За порушення термінів перерахування платежів Покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 4.3. У разі поставки вугілля, не відповідного за якістю до показників специфікації, ціна його знижується відповідно до особливих умов специфікації — зольності, сумішей і т. ін. 4.3. Форс-мажор. Ніяка відповідальність не може мати місця за невиконання договору, якщо це невиконання викликане причинами, що перебувають поза сферою контролю сторони, що не виконує, а саме: стихійне лихо, воєнні дії, страйки та локаути, втручання владних структур на період, що починається з терміну письмового повідомлення стороною, що не виконує. Форс-мажор автоматично за цієї умови подовжує термін виконання зобов'язання за договором на чотири місяці. Якщо по закінченні цього терміну зазначені обставини тривають, договір припиняє дію. 5. Дія договору 5.1. Договір набирає чинності від дня його укладення і діє протягом 12 місяців. 5.2. Дострокове припинення чинності договору або внесення змін до нього може мати місце тільки за згоди на це обох сторін. 5.3. Договір складений у двох примірниках і має додатки згідно з переліком за текстом. Додаток: специфікації, графік поставок. Реквізити сторін: Постачальник:___ Покупець:_______ Договір уклали: Директор Директор (Григоренко О.О.) ____(Чуйков В.В.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Який зміст договору поставки?:

 1. Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?
 2. Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?
 3. § 3. Зміст договору поставки
 4. Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?
 5. Что является существенным условием договора поставки: сроки поставки отдельных партий товара или срок действия самого договора?
 6. Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?
 7. Який зміст суб'єктивного авторського права?
 8. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
 9. Согласно договору поставки ассортимент, стоимость, количество товара, а также сроки поставки отдельных его партий согласовываются в счетах. При этом оплата счета является согласием с условиями поставки. Правильно ли это или нужно оформлять спецификации?
 10. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
 11. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 12. Организация ежемесячно заключает около трехсот договоров поставки, в которых она выступает покупателем. Большая часть договоров не предусматривает условий о неустойке за просрочку поставки товара поставщиком. Поэтому договоры, как правило, подписываются одновременно с протоколом разногласий об установлении соответствующей неустойки. Если протокол разногласий подписан двумя контрагентами, считается ли достигнутым соглашение о неустойке?
 13. Вопрос_61. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения: понятие и признаки договоров; объект и субъекты (права и обязанности, ответственность); форма и порядок заключения; особенности определения цены в договоре; значение сроков.
 14. Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?
 15. К статье 454 ГК РФ ("Договор купли-продажи"), статье 506 ГК РФ ("Договор поставки"), статье 535 ГК РФ ("Договор контрактации"), статье 539 ГК РФ ("Договор энергоснабжения").
 16. Зміна та розірвання договору поставки.