<<
>>

Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?

Договір оренди нежитлового приміщення можна скласти таким чином. Зразок договору оренди нежитлового приміщення ДОГОВІР ОРЕНДИ №_ м. Дніпропетровськ 10 листопада 2003р. Відкрите акціонерне товариство "ААА", надалі — "Орендодавець", в особі голови правління Микитенка О.О., що діє на підставі Статуту товариства, та товариство з обмеженою відповідальністю "ННН", надалі — "Орендар", в особі директора Головні П.П., що діє на підставі Статуту товариства, уклали договір про нижченаведене: 1.
Предмет договору і його основні умови 1.1. Орендодавець передає Орендареві у володіння та користування нежитлове приміщення площею 50 кв. м, балансовою вартістю 5000 грн, розміщене за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Данченко, 2, для використання у вигляді складу промислових товарів відповідно до статутного предмета діяльності Орендаря. 1.2. Термін оренди — три роки від дня укладення договору. Якщо по закінченні цього терміну жодна зі сторін письмово не заявить про його припинення, договір вважається продовженим на такий же термін та на таких же умовах. 1.3. Орендна плата встановлюється в розмірі 300 грн щомісяця. Внесення орендної плати на розрахунковий рахунок Орендодавця проводиться Орендарем щомісяця до 10 (десятого) числа поточного місяця. Оплата рахунків Орендодавця для відшкодування витрат на енергозабезпечення та інші встановлені договором комунальні послуги проводиться одночасно з орендною платою відповідно до рахунків Орендодавця. Відшкодування цих витрат здійснюється Орендарем за показниками вимірювальних приладів, пропорційно до розміру орендованих площ до загальної площі будівлі і з обліком часу роботи приладів, що споживають електроенергію, та устаткування, систем тепло-, водопостачання. 1.4. Амортизаційні відрахування залишаються в Орендаря і спрямовуються на відновлення орендованого майна. 1.5. Орендар має право здійснювати поліпшення орендованого майна після узгодження їх характеру і обсягу з Орендодавцем.
При припиненні дії договору відокремлювані поліпшення передаються у власність Орендаря, а вартість невідокремлюваних компенсується Орендодавцем за ціною, що склалася на час компенсації, з урахуванням їх амортизації. 2. Обов'язки Орендодавця 2.1. Передати Орендареві за актом об'єкт оренди протягом трьох днів від дня укладення договору. 2.2. Забезпечувати орендоване приміщення електро-, теплота водопостачанням з відшкодуванням вартості цих комунальних послуг. Вчасно (не пізніше терміну оплати) повідомляти Орендаря про зміну ставок і тарифів на комунальні послуги. 2.3. Забезпечувати вільний доступ до об'єкта оренди працівників Орендаря, з додержанням режиму роботи Орендодавця. 2.4. Забезпечувати пропускний режим і охорону об'єкта оренди на рівних умовах з охороною всієї будівлі. 2.5. По закінченні терміну оренди прийняти орендоване приміщення за актом. 3. Обов'язки Орендаря 3.1. Використовувати орендоване майно тільки в цілях, зазначених у договорі. 3.2. У термін, визначений договором, перераховувати Орендодавцю орендну плату та платежі за комунальні послуги. 3.3. Виконувати поточний ремонт орендованого приміщення та додержувати санітарних і протипожежних норм. Заздалегідь письмово погоджувати умови робіт щодо поліпшення приміщення. 3.4. По закінченні терміну оренди передати Орендодавцю за актом орендоване приміщення. 4. Відповідальність сторін 4.1. За несвоєчасну передачу Орендареві об'єкта договору в термін, обумовлений п. 2.1, Орендодавець сплачує Орендареві 0,5 % від вартості орендованого приміщення за кожний день порушення строку. 4.2. Орендар за кожний день порушення строку перерахування орендної плати та платежів за комунальні послуги сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої в цей період, нарахованої на суму прострочених платежів за кожний день порушення строку. 4.3. Сплата пені не звільняє сторони від сплати збитків, викликаних невиконанням чи неналежним виконанням договору. 5. Припинення та зміна договору 5.1. Дострокове припинення договору може мати місце за письмовою угодою сторін або за рішенням господарського суду у зв'язку з неодноразовим (чи грубим) порушенням стороною умов договору. 5.2. Зміни до договору можуть бути внесені додатковою угодою сторін, укладеною в письмовій формі. 5.3. Реорганізація чи ліквідація Орендодавця не тягне припинення дії договору. На правонаступників Орендодавця поширюються умови цього договору. Договір набирає чинності від дня його укладення і діє протягом терміну, наведеного у п. 1.2. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Орендодавець Орендар Договір уклали: Голова правління ______(Микитенко О.О.) Директор ______(Головня П.П.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?:

 1. Який зміст договору поставки?
 2. Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?
 3. Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?
 4. § 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
 5. Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?
 6. Який зміст суб'єктивного авторського права?
 7. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
 8. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
 9. § 5. Припинення договору оренди
 10. § 7. Зміна договору найму житлового приміщення
 11. Поновлення договору оренди землі