<<
>>

Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється за договором комерційної концесії, правоволоділець зобов'язаний: • передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав; • надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи проведення спеціальних навчальних курсів для персоналу його працівників; • забезпечити державну реєстрацію договору. Правоволоділець має право постійно перевіряти товари (роботи, послуги), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем споживачам відповідно до договору комерційної концесії. Користувач зобов'язаний: • не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію; • інформувати правоволодільця про свій досвід використання торговельної марки та інших позначень правоволодільця на договірній території та можливе його поліпшення; • експлуатувати торговельну марку та інші позначення виключно з додержанням інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання тому, як вони використовуються правоволодільцем, у тому числі вказівок щодо зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, використовуваних користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав; • використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом; • забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються або надаються правоволодільцем; • надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які б вони могли розраховувати, купуючи (замовляючи) безпосередньо у правоволодільця; • інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує торговельну марку та інші позначення, за договором комерційної концесії утримуватися від пошуку споживачів (замовників) за межами наданої договором території (закріпленої за користувачем); • не брати участі та не мати будь-якого майнового інтересу прямо або опосередковано в будь-якій підприємницькій діяльності, що може конкурувати з діяльністю правоволодільця; • дозволяти правоволодільцю інспектувати договірні приміщення, транспортні засоби, товари та послуги, що надаються, свої інвентаризаційні та фінансові документи. Умови договору комерційної концесії, відповідно до яких правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемними. Зразок договору комерційної концесії ДОГОВІР №_ м.
Дніпропетровськ 15 травня 2004 р. ЗАТ "БББ", надалі — "Правоволоділець", в особі директора Глущенко С.С., що діє на підставі статуту товариства, і ТОВ "ВВВ", надалі — "Користувач", в особі директора Петренко М.М., що діє на підставі статуту товариства, з додержанням вимог ст.
1115—1129 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Цей договір укладається з метою успішної реалізації товарів і послуг на ринку Дніпропетровської області та ділового співробітництва сторін для досягнення найкращих економічних результатів. 1.2. Користувач, враховуючи те, що система виробництва і реалізації виробів, позначених торговельною маркою Правоволодільця, підтвердила свою високу якість, бажає здійснювати виробниче і ділове співробітництво з Правоволодільцем і тим самим увійти у виробництво морозива "Морозно", і в цій діяльності застосовувати спосіб та метод виробництва Правоволодільця, і використовувати технічну допомогу Правоволодільця. 1.3. Сторони погодилися з тим, що вони мають таку ділову мету: а) розподіл праці і спеціалізація виробництва; б) підвищення обсягу виробництва і виробничої програми; в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці продукції і закупівельної ціни на сировину і репродуктивний матеріал; г) збільшення гнучкості виробництва і реалізації відповідно до вимог ринку; д) швидке оволодіння новими виробами, які користуються попитом на ринку. 2. Планування виробництва і розвитку 2.1. Для досягнення спільної мети, визначеної п. 1 цього договору, сторони домовились про таке: а) їх ділові відносини за договором ґрунтуються на співробітництві і наданні допомоги в повсякденній діяльності; б) для визначення цін при взаємному обміні товарами і послугами застосовуються ринкові критерії; в) Користувач планує виробництво і розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропозицій Правоволодільця; г) Сторони докладають усіх зусиль для того, щоб у галузі планування господарської діяльності була прийнята єдина методологія і забезпечена відповідна координація як на виробництві, так і в галузі реалізації продукції, яка є предметом співробітництва за цим договором. 3. Предмет комерційної концесії 3.1. Предметом цього договору є здійснення співробітництва і об'єднання у виробництві та реалізації засобів і праці Правоволодільця і Користувача відповідно до положень цієї статті. 3.2.
Комерційна концесія в рамках надання допомоги для розвитку виробничих потужностей охоплює: а) співробітництво в забезпеченні технічних умов для отримання дозволу відносно місця виробництва від компетентних органів; б) розробка програми навчання персоналу і організацію навчання; в) забезпечення документацією для пуску і роботи об'єкта; г) розробка програми виробництва і плану роботи; д) регулювання питання про право використання торговельної марки; е) забезпечення засобами праці для спільної діяльності. 3.3. Зазначені заходи в п. 3.2 становлять "пакет послуг", які надає Правоволоділець, а їх вартість за договором визначається в 100 000 грн. 4. Обов'язки Користувача 4.1. Користувач зобов'язаний надати такі засоби для здійснення сумісної діяльності в рамках комерційної концесії: а) фінансові кошти на суму 50 000 грн; б) виробничі приміщення і обладнання; в) робочу силу відповідно до потреб виробництва. 4.2. Користувач зобов'язується: - працювати за виробничою програмою Правоволодільця; — використовувати торговельну марку "Морозно" на підприємствах, які працюють з предметом договору про комерційну концесію; - забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) за договором, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) Правоволодільцем; — надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які б вони могли розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у Правоволодільця; — інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень Правоволодільця за договором комерційної концесії; - не розголошувати секрети виробництва Правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію; — не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) Правоволодільця; — погоджувати з Правоволодільцем місця розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. 4.3.
Користувач зобов'язується за використання пакета послуг виплачувати Правоволодільцю винагороду в процентах від запланованого обсягу діяльності спільно організованого виробництва і реалізації виробів, які є предметом договору. Початкова винагорода покриває витрати Правоволодільця за п. 3.2 цього договору і становить 20 % . 4.4. Користувач зобов'язаний виплачувати Правоволодільцю і поточну винагороду (комісійні), які покривають витрати на технічну допомогу, послуги з реалізації готової продукції і послуги з організації праці та виробництва, передбачених інвестиційною програмою. 4.5. Користувач відшкодовує економічно обґрунтовані, фактичні витрати на навчання кадрів. 5. Обов'язки Правоволодільця 5.1. Правоволоділець зобов'язаний передати Користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за цим договором, а також проінформувати Користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав. 5.2. Розробити інвестиційну програму виробництва і надати Користувачеві всю необхідну технічну і організаційну допомогу, передбачену договором. 5.3. Надати комісійні послуги для придбання обладнання Користувачем і своєчасно поставляти виробничий матеріал у запланованій кількості та відповідної якості. 5.4. Надати необхідну допомогу в розробці технологічної документації для роботи виробничої одиниці. 5.5. Надати постійну спеціальну допомогу в організації виробництва і здійснювати нагляд за якістю виробів, що є предметом цього договору. 5.6. Надавати виробничі приміщення для виконання передбаченого обсягу виробництва відповідно до можливостей виробничої одиниці. 5.7. Своєчасно виплачувати Користувачеві вартість виробів, які регулярно поставляються і реєструються відповідно до положень цього договору. 5.8. Не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за Користувачем території — Дніпропетровській області. 6. Спільний орган господарської діяльності 6.1.
Для успішної господарської діяльності сторони погодились утворити спільний орган господарської діяльності, який є органом паритетного складу, а голова призначається із числа осіб, яких називає Користувач. 6.2. Компетенція, спосіб роботи і прийняття рішень спільним органом будуть врегульовані у спеціальному додатку до договору і робочої інструкції, яку спільний орган приймає за згодою сторін цього договору. 6.3. Сторони погодилися з тим, що всі спори вони будуть попередньо вирішувати дружнім шляхом на підставі пропозицій спільного органу. 7. Строк дії, продовження і припинення договору, відмова від нього 7.1. Цей договір укладено на п'ять років. 7.2. Договір автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо кожна зі сторін не пізніше як за шість місяців до закінчення строку його дії не відмовиться від нього письмово. 7.3. Користувач має право на укладення договору на новий строк на тих же умовах, якщо він належним чином виконував свої обов'язки за цим договором. 7.4. Перехід виключного права на торговельну марку від Пра-воволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання цього договору. 7.5. Державна реєстрація договору після його укладення та у разі його розірвання покладається на Правоволодільця. 7.6. Договір припиняється у разі: - припинення права Правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в цьому договорі, без його заміни аналогічним правом; - оголошення Правоволодільця або Користувача неплатоспроможним (банкрутом). 8. Вирішення спорів 8.1. Усі спори, які будуть виникати з цього договору чи у зв'язку з ним, сторони вирішують за домовленістю. 8.2. Якщо сторони не дійшли згоди щодо вирішення спору, вони звертаються до Дніпропетровського господарського суду, який і вирішує спір. 8.3. Сторони зобов'язуються виконати рішення господарського суду в строк, який визначений у самому рішенні. 9. Заключні положення 9.1. Цей договір набирає чинності після його підписання Пра-воволодільцем і Користувачем та державної реєстрації. 9.2. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути здійснені тільки письмово. 9.3. Додатки і протоколи можуть змінювати чи доповнювати цей договір за умови, що вони підписані представниками обох сторін. 9.4. Цей договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Договір уклали: Праволоділець Користувач Директор (Глущенко С.С.) Директор (Петренко П.П.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?:

 1. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
 2. Які обов'язки сторін за договором підряду?
 3. Які обов'язки сторін за договором страхування?
 4. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії
 5. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
 6. § 3. Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії
 7. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії.
 8. Права та обов'язки сторін за договором позички
 9. Права та обов'язки сторін за договором чартеру (фрахтування).
 10. Права та обов'язки сторін за договором поставки
 11. Права та обов'язки сторін кредитного договору