<<
>>

Які особливості спадкового договору?

Конституція України передбачає право спадкування власності громадян і надає можливість кожному громадянинові розпоряджатися своїм майном на випадок смерті. Це конституційне право відображено і в Цивільному кодексі України, який передбачає можливість фізичної особи розпорядитися своїм майном на випадок смерті шляхом укладення спадкового договору. За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувана) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Відчужувачем за цим договором може бути подружжя, один із подружжя або інша особа, а набувачем — фізична та юридична особи. Спадковий договір складається письмово і посвідчується нотаріусом.
Договором може бути охоплене майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю кожного з подружжя. У цьому договорі може бути обумовлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а у разі смерті другого його майно переходить до набувача за договором. Сторони можуть зазначити в договорі й інші умови, не заборонені законом. Набувач за спадковим договором може бути зобов'язаний до вчинення будь-яких дій майнового чи немайнового характеру як до відкриття, так і після відкриття спадщини. У разі смерті відчужувача, набувач стає власником майна, визначеного в договорі. Для забезпечення виконання спадкового договору на майно, визначене договором, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження. Заповіт, який відчу-жувач склав щодо майна, вказаного в спадковому договорі, є нікчемним. Відчужувач має право призначити особу, яка буде контролювати виконання спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи виконання спадкового договору контролює нотаріус за місцем відкриття спадщини. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.
Договір може бути розірвано судом також на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. Зразок спадкового договору ДОГОВІР М.Дніпропетровськ 15 липня 2004 р. Ми, які нижче підписалися, Кудрявцев Микола Іванович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Броварській, 10, кв. 1 названий далі "Відчужувач", і Стоян Семен Андрійович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Смілянській, 9, кв. З, названий далі "Набувач", керуючись положеннями ст. 1302—1308 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке: 1. Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужу-вача: своїми засобами та за власні кошти завершити будівництво і ввести в експлуатацію гараж, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 4, який належить Відчужувачу на праві приватної власності. 2. Фактична вартість незавершеного будівництва гаражу встановлена оцінкою комісії у сумі 2 (дві) тисячі грн. (Акт оціночної комісії від ЗО травня 2004 р.). 3. Також Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужувача: у випадку смерті Відчужувача взяти на себе витрати, пов'язані з його похованням. 4. У випадку смерті Відчужувача і виконання його розпоряджень, зазначених у пунктах 1 і 3 цього договору, право власності на гараж, зазначений п. 1 цього договору, переходить до Набувача. 5. Контроль за виконанням умов цього договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини у випадку смерті Відчужувача. 6. Договір може бути розірвано судом на вимогу Відчужувача у разі невиконання Набувачем його розпоряджень. 7. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких знаходиться у нотаріуса, другий видається Набувачу, третій -Відчужувачу. 8. До договору додається акт оцінки фактичної вартості незавершеного будівництва гаражу (додаток № 1). Підпис Відчужувача (Кудрявцев М.І.) Підпис Набувача (Стоян С.А.) Договір посвідчений державним нотаріусом Нотаріальної контори № 1 М.Дніпропетровська (Антоненко П.П.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які особливості спадкового договору?:

 1. Які особливості ліцензійного договору?
 2. Які особливості договору факторингу?
 3. Які особливості договору прокату?
 4. Які особливості договору зберігання?
 5. Які особливості договору ренти?
 6. Які особливості договору страхування?
 7. Які особливості договору дарування?
 8. Які особливості договору доручення?
 9. Які особливості договору побутового підряду?
 10. Які особливості договору довічного утримання?
 11. Які особливості договору купівлі-продажу?