<<
>>

Які особливості договору ренти?

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на одержане майно періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.
За цим договором сторони можуть встановити обов'язок сплачувати ренту безстрокове або протягом певного строку. Сторонами цього договору можуть бути фізичні або юридичні особи. Договір ренти укладається письмово і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, договір, що передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації. Майно, що відчужується під виплату ренти, може бути передане одержувачем ренти у власність платника ренти як за плату, так і безоплатно. У випадках, коли договором передбачається відчуження майна у власність платника ренти за плату, то до відносин сторін щодо перед?пня майна та його оплати застосовують правила купівлі-продажу, а у випадках, коли таке майно передається безоплатно, — правила договору дарування. Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, будинок, споруду чи інше нерухоме майно, передане під її виплату. У разі відчуження такого майна платником ренти іншій особі його зобов'язання за договором ренти переходять на набувача майна. При цьому платник ренти, який передав обтяжене рентою нерухоме майно у власність іншої особи, несе субсидіарну (додаткову) з нею відповідальність на вимоги одержувача ренти, що виникли у зв'язку з порушенням договору ренти, якщо договором або законом не передбачена солідарна відповідальність за цим зобов'язанням. Істотною умовою цього договору є те що, у разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває права застави на це майно. У разі невиконання платником ренти своїх обов'язків, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов внаслідок обставин, за які одержувач ренти не відповідає, одержувач ренти має право розірвати договір ренти і вимагати відшкодування збитків, спричинених розірванням цього договору. Ренту виплачують у розмірі, що встановлюється договором.
Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт чи надання послуг. У разі передання під виплату ренти грошової суми вона сплачується в межах облікової ставки банківського процента, застосовуваної в певній місцевості. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України. Коли в договорі не було визначено строк виплати ренти, вона виплачується після закінчення кожного календарного кварталу. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти, розмір яких встановлюється договором. Платник виплачуваної безстрокове ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу. Викупна ціна ренти визначається в договорі сторонами. У разі відсутності умови щодо викупної ціни в договорі, за яким майно передано у власність під виплату ренти з оплатою, викуп здійснюється за ціною, що відповідає річній сумі належної до виплати ренти. Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною. Сторони можуть встановити умови здійснення відмови від договору платником безстрокової ренти. Договір ренти припиняється після закінчення трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору, якщо: • платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік; • платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти; • платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать, що рента не виплачуватиметься ним у розмірі та в строки, встановлені договором. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти. Але він має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.
Випадкове знищення чи випадкове пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, не звільняє платника ренти від зобов'язання сплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, передбачених договором. Відносини фізичних осіб, пов'язані з рентою, можуть бути врегульовані так. Зразок договору ренти фізичних осіб ДОГОВІР РЕНТИ м. Дніпропетровськ 25 січня 2004 р. Ми, які нижче підписалися, Бондаренко Андрій Миколайович, мешкає у місті Дніпропетровськ, по вул. Зоряній, 7, кв. 10, названий далі "Одержувач ренти", і Бондаренко Семен Андрійович, мешкає у місті Дніпропетровську, вул. Степова, 15, надалі — "Платник ренти", уклали цей договір про таке: 1. Одержувач ренти передав у власність під виплату ренти, а Платник ренти придбав будинок, який складається з трьох кімнат загальною площею 80 кв. м, у тому числі житлової 59 кв. м. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Черкаська, 15. 2. Будинок, що передається під виплату ренти, належить Отримувачу ренти на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого згідно з розпорядженням від 13 травня 1997 р. Кіровської районної державної адміністрації і зареєстрованого в реєстрі № 9. 3. Одержувач ренти передав у власність Платникові ренти будинок, який вказаний у п. 1 цього договору безстрокове і безоплатно. 4. До укладення цього договору про ренту відчужуваний будинок нікому не проданий, не заставлений, у спорі і під забороною не перебуває. 5. Фактична вартість будинку встановлена оцінкою комісії у сумі 40 000 (сорок тисяч) грн (Акт оціночної комісії від 10 січня 2004 р.). 6. Платник ренти зобов'язується безстрокове взамін будинку, отриманого під виплату ренти, який вказаний у п. 1 цього договору, за свій рахунок і власними засобами здійснювати ремонт квартири Отримувача ренти, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Зоряна, 7,кв. 10, а також брати участь відповідно до займаної площі Отримувачем ренти у витратах, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, всього будинку. 7.
Платник ренти набуває прав власності (володіння, користування, розпорядження) на будинок з моменту його прийняття та посвідчення договору нотаріусом і реєстрації його в бюро технічної інвентаризації Кіровського району м. Дніпропетровська. 8. Для забезпечення виплати ренти, передбаченої п. 4 цього договору, Одержувач ренти набуває права застави на будинок, переданий ним під виплату ренти, який вказаний у п. 1 цього договору. 9. Платник ренти має право відчужувати будинок, переданий йому під виплату ренти, лише за згодою Одержувача ренти. 10. Цей договір може бути припинено за ініціативою Платника ренти і за вимогою Одержувача ренти на підставах, встановлених законом. 11. Ризик випадкового знищення або пошкодження будинку, переданого під виплату ренти, несе Платник ренти. 12. Зміст положень ст. 731—743 Цивільного кодексу України, які регулюють договір ренти, сторонам роз'яснено. 13. Цей договір складено у трьох примірниках, один із них знаходиться у справах державної нотаріальної контори м. Дніпропетровська, другий видається Отримувачу ренти, третій - Платнику ренти. Отримувач ренти Підпис (Бондаренко А.М.) Платник ренти Підпис (Бондаренко СА.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які особливості договору ренти?:

 1. Які особливості ліцензійного договору?
 2. Які особливості договору факторингу?
 3. Які особливості договору прокату?
 4. Які особливості договору зберігання?
 5. Які особливості договору страхування?
 6. Які особливості спадкового договору?
 7. Які особливості договору дарування?
 8. Які особливості договору доручення?
 9. Які особливості договору побутового підряду?
 10. Які особливості договору довічного утримання?
 11. Які особливості договору купівлі-продажу?
 12. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
 13. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
 14. Які особливості договору простого товариства?
 15. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?