<<
>>

Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?

Договір будівельного підряду вважається виконаним підрядником і замовником, якщо об'єкт у встановлений договором строк прийнятий в експлуатацію без недоліків і дефектів. Замовник, що одержав повідомлення підрядника про готовність до здавання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, — етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Прийняття замовник здійснює своїм коштом, якщо інше не передбачено договором.
У передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами випадках у прийнятті робіт мають брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування. Замовник, що попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе наслідки їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Здача робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюються актом, підписаним обома сторонами. Датою введення об'єкта в експлуатацію вважається дата підписання акта всім складом приймальної комісії. У разі відмови однієї зі сторін від підписання акта у ньому робиться про це позначка і акт підписує інша сторона. Односторонній акт здавання або прийняття робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта суд визнає обґрунтованими. Коли це передбачено договором або випливає з характеру роботи, виконаної за договором будівельного підряду, її прийняттю мають передувати попередні іспити. У цих випадках прийняття роботи можливе тільки у разі позитивних результатів проведених іспитів. Замовник має право відмовитися від прийняття роботи у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання для зазначеної в договорі мети та можуть бути усунені підрядником, замовником або третіми особами. Підрядник несе відповідальність за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу об'єкта або його частини, неправильної експлуатації об'єкта або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої замовником чи залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого самим замовником чи залученими ним третіми особами. Перебіг гарантійного строку переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які несе відповідальність підрядник. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові у розумний строк після їх виявлення. Оплата робіт здійснюється після прийняття замовником об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не передбачено погодженням сторін. Договором будівельного підряду може бути передбачено право замовника відрахування передбаченої в договорі частини, зазначеної в кошторисі ціни робіт до закінчення гарантійного строку. Зразок договору будівельного підряду ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_ М.Дніпропетровськ 15 лютого 2004 р. Товариство з додатковою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі -"Підрядник", в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства, та відкрите акціонерне товариство "ДДД", надалі — "Замовник", в особі директора Петрова О.О., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст.
875—886 Цивільного кодексу України, уклали договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт зі зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток № 1). Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторис-ноУ документації, а також одержання дозволів на будівельні роботи здійснює Замовник. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умовами окремих додаткових угод частина робіт може виконуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником. 1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання виконаних робіт. Здавання-приймання виконаних робіт та їх оплата здійснюються згідно з календарним планом виконання робіт (Додаток № 2). 1.3. Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт за кожним з етапів у таких випадках: - у разі збільшення Замовником обсягу робіт; - у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устаткування та інших витрат Підрядника. Угодою сторін допускається зміна вартості робіт на інших підставах. 2. Порядок виконання та приймання робіт 2.1. Термін виконання робіт установлюється з 15 березня по 15 листопада 2004 р. за умови надання Підряднику будівельного майданчика під об'єкт підрядних робіт. При виконанні робіт Підрядник несе відповідальність за доброякісність своїх матеріалів. У разі виконання робіт з матеріалів Замовника Підрядник несе відповідальність за будь-які упущення, що спричинили втрату (пошкодження) цих матеріалів. Він відповідає за додержання норм видатку матеріалів та звітує перед Замовником про їх використання. 2.2. Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно-кошторисній документації. 2.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, протягом трьох діб з дня подання їх до приймання.
Термін подання до приймання виконаних робіт — день передачі Замовнику акта про виконання робіт. Замовник у зазначений термін зобов'язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність. При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок Підрядника. Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якості чи обсягів) виникає спір, для участі у прийманні залучається незалежна експертна організація. За відсутності спору за цим актом Підрядник зобов'язаний протягом семи діб безоплатно усунути недоліки. 2.4. Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання Підрядником вимог проектно-кошторисної документації. 3. Вартість робіт та порядок розрахунків 3.1. Вартість робіт Замовник сплачує протягом двох банківських днів від дня пред'явлення чергового етапу виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки оплати пред'явлених до приймання робіт. Згідно з угодою сторін може бути встановлено авансування робіт на 50 % їх вартості. 3.2. Розрахунки за договором виконуються платіжними дорученнями Замовника. 3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт. Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис. 3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на підставі рахунків Замовника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт. 4. Особливі умови 4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об'єкт підряду та їх побутове обслуговування. Він же забезпечує збереження на об'єкті інструментів та матеріалів як власних, так і одержаних від Замовника. 4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника. 5.
Відповідальність сторін 5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків. 5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винна сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % вартості робіт за кожний день прострочення. 5.3. У разі пророчення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. 6. Дія договору 6.1. Договір укладено на сім місяців. Він набирає чинності з дня його підписання. 6.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін. 6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої сторони про порушення умов договору. Юридичні адреси та інші реквізити сторін: Замовник Підрядник Договір підписали: Директор Директор (Петров О.О.) (Власов В.В.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?:

 1. Глава 49 ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
 2. § 2. Поняття та значення договору будівельного підряду
 3. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду
 4. § 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду
 5. Що таке будівельний підряд?
 6. § 3. Договір будівельного підряду
 7. § 3. Договір будівельного підряду
 8. Особливості обов'язків сторін договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт та відповідальності підрядника
 9. Глава 27 Договори про виконання робіт
 10. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 11. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 12. § 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду
 13. Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
 14. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 15. Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт