<<
>>

Як укладається договір позики?

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошей або рівну кількість речей того самого роду та якості.
Договір позики є одностороннім і реальним. Він вважається таким, що укладений з моменту передачі грошей або речей. Договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менше ніж у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного доходу, а у випадках, коли позикодавець є юридичною особою, — незалежно від суми. За бажанням сторін договір може бути посвідчений нотаріально, але в цьому разі необхідно виплатити державне мито у розмірі 5 % суми позики (підпункт "з" п. З ст. З Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"). На підтвердження договору позики та його умов може бути подано розписку позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної суми або визначеної кількості речей. Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики V розмірах і в порядку, що передбачені договором. Якщо в договорі немає умови про розмір процентів, їх розмір визначається обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), встановленою Національним банком України. У разі відсутності іншої угоди проценти виплачують щомісяця до дня повернення суми позики. Договір позики буде безпроцентним, якщо: • укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує 50-кратного розміру неоподатковуваного доходу, встановленого законом, і не пов'язаний зі здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією зі сторін; • позичальникові передаються речі, визначені родовими ознаками. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві одержану позику у строк та в порядку, що передбачені договором.
У випадках, коли строк повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики має бути повернута протягом 30 днів від дня виставлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором. Предмет безпроцентної позики може бути повернутий позичальником достроково. Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця або якщо це передбачено договором. Позика вважається повернутою у момент її передачі позикодавцеві або зарахування суми грошей, що позичалися, на його банківський рахунок. Якщо інше не передбачено договором або законом, у випадках, коли позичальник не повертає своєчасно суму позики, на цю суму підлягають сплаті проценти. Якщо договором передбачено повернення позики частинами (з розстроченням), то в разі порушення позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, позикодавець має право зажадати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася, разом з належними процентами. Позичальник має право оспорювати договір позики на тій підставі, що гроші або речі насправді не були одержані від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено в договорі. У випадках, коли договір позики має бути укладений письмово, свідчення свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі, не допускаються. За погодженням сторін борг, що виник із купівлі-продажу, найму майна або іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням. Заміна боргу позиковим зобов'язанням проводиться із додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, передбаченій для договору позики. Зразок договору про зворотну фінансову допомогу між юридичними особами ДОГОВІР ПОЗИКИ №_ м. Дніпропетровськ 10 липня 2004 р. ВАТ "ННН", надалі — "Позикодавець", в особі голови правління Кушніра В.В., що діє на підставі Статуту товариства, та фермерське господарство "ККК", надалі — "Позичальник", в особі директора Сліпченка А.А., що діє на підставі Статуту фермерського господарства, з додержанням вимог ст.
1046—1053 Цивільного кодексу України уклали договір на таких обов'язкових для сторін умовах: 1. Предмет договору та його основні умови 1.1. Позикодавець здійснює на зворотній основі фінансову допомогу Позичальнику в розмірі 30 000 грн з метою реалізації програми забезпечення посівної засобами захисту рослин, а Позичальник приймає ці фінансові кошти, користується ними та повертає їх відповідно до умов цього договору з оплатою процентів від суми позики за їх користування. 1.2. Переказ та повернення фінансової допомоги здійснюють у такому порядку: № Сума Термін переказу Термін повернення 1 15000грн до 10. 06. 2004р. до 10. 10. 2004р. 2 15000грн до 15. 07. 2004р. до 10. 11. 2004р. 1.3. Позика вважається повернутою зарахуванням на банківський рахунок Позикодавця всієї суми грошей, отриманої Позичальником за цим договором, та процентів від суми позики. 1.4. Розмір процентів за користування фінансовими коштами за цим договором встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку України. 1.5. Повернення процентів за користування фінансовими коштами, які визначені п. 1.3 цього договору, Позичальник зобов'язується здійснити одночасно з поверненням фінансової допомоги в строки, визначені п. 1.2 договору. 1.6. Позичальник не має права передавати одержані фінансові кошти третім особам у вигляді безвідплатної допомоги, вкладів у сумісну діяльність або статутні фонди, а також надавати гарантії чи поруку під грошові кошти. Прибуток, а також майно, придбане за рахунок фінансової допомоги за цим договором, після повернення фінансової допомоги є власністю Позичальника. 1.7. З дня укладення цього договору Позикодавець має право вимагати від Позичальника звіти про використання фінансової допомоги. 2. Відповідальність сторін 2.1. Невиконання зобов'язань за договором надає право на стягнення з винної сторони усіх завданих цим невиконанням збитків. 2.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі сторін та є поза їх компетенцією, як-от: зміна правового регулювання таких правочинів або прийняття органами державної влади актів, що роблять неможливим виконання цього договору. Проте в цьому разі Позичальник зобов'язується повернути всі кошти, одержані за договором (у тому числі проценти за використання позики) протягом 10 днів з дня виникнення таких обставин. 2.3. У разі прострочення повернення суми позики у строки, визначені п. 1.2 цього договору, Позичальник сплачує Позикодавцю штраф у розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожний день прострочення. 3. Дія договору 3.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2004 р. 3.2. Зміни до договору можуть бути внесені письмовою угодою сторін. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Позикодавець Позичальник Договір підписали: Голова правління ________(Кушнір В.В.) Директор _______(Сліпченко А.А.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як укладається договір позики?:

 1. § 1. Договір позики
 2. ГЛАВА 16. ДОГОВІР ПОЗИКИ
 3. Глава 57 ПОЗИКА
 4. Позика в римському праві
 5. Елементи договору позики
 6. § 4. Правова характеристика договору позики
 7. Зміст договору позики
 8. Відповідальність, забезпечення виконання і припинення договору позики
 9. § 3. Відмежування позики від суміжних правових конструкцій
 10. § 1. Еволюція позики
 11. § 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду
 12. § 3. Договір поставки
 13. § 6. Договір міни
 14. § 6. Договір лізингу
 15. 2.2. Ліцензійний договір
 16. § 9. Договір позички
 17. § 2. Кредитний договір