<<
>>

Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняються державою і засвідчується патентом. Патент — це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки потребує виконання низки формальностей.
Це передусім подання належним чином оформленої заявки до Держпатенту України. Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, встановленим Правилами складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель, затвердженими наказом Держпатенту України від 17 листопада 1994 р. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок, затверджених наказом Держпатенту України від 15 січня 1995 р. Наступним після подання заявки етапом є проведення спеціальних експертиз поданої заявки в тих випадках, коли їх передбачено. Останній етап — внесення до спеціального державного Реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ — патент. Право на подання заявки передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подати заявки до Держпатенту України через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місцезнаходження за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності. Право на подання заявки мають роботодавець, а також правонаступники як авторів, так і роботодавців, та Фонд винахідників України. Заявка складається українською мовою і має стосуватись лише одного результату творчої діяльності.
Об'єднання в одній заявці двох винаходів, корисних моделей чи промислових зразків не допускається. Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту України на винахід, корисну модель чи промисловий зразок відповідно, опис (якщо на ньому є посилання на опис); реферат; документ про сплату встановленого збору за подання заявки. Заявка надсилається на адресу Науково-дослідного центру патентної експертизи. У заяві на видачу патенту обов'язково має бути вказано прізвище заявника (заявників), його адресу, а також автора (авторів) заявної пропозиції. Опис винаходу і корисної моделі викладається у визначеному порядку і має розкривати їх сутність настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Він має підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу чи корисної моделі. Формула винаходу чи корисної моделі — це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу чи корисної моделі, що містить сукупність ознак, достатніх для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братись до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу чи корисної моделі й визначення рівня техніки. За датою надходження заявки до Держпатенту України визначається пріоритет пропозиції. Якщо пропозицію було створено окремими авторами незалежно один від одного, то пріоритет визнається за автором, заявка якого надійшла до Держпатенту раніше. Після надходження заявки до Держпатенту України вона підлягає спеціальній експертизі. Усі заявки перевіряють за формальними ознаками (формальна експертиза), крім того, заявка на винахід підлягає експертизі по суті. При цьому варто пам'ятати, що заявки на корисні моделі й промислові зразки експертизі по суті не піддаються і патент на зазначені об'єкти видається під відповідальність заявника і без гарантії його чинності. У разі виявлення на момент одержання матеріалів заявки, що її матеріали не відповідають вимогам закону, Держпатент повідомляє про це заявника.
Виявлені недоліки заявки необхідно усунути протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення про це. На підставі рішення Держпатенту про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Держпатент публікує у своєму офіційному бюлетні визначені ним відомості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Держпатент здійснює їх державну реєстрацію, для чого вносить до відповідного Державного реєстру України відомості про патент. У місячний строк після цього патент видають особі, яка має право на його одержання. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Держпатенту. Строк дії патенту на корисну модель — 10 років від дати подання заявки до Держпатенту, і за клопотанням власника його чинність може бути продовжена, але не більше як на три роки. На промисловий зразок патент видається строком на 15 років від дати подання заявки до Держпатенту, і його чинність може бути продовжена за клопотанням власника патенту, але не більш як на 5 років. За одержання патенту та підтримання його чинності необхідно сплачувати спеціальний збір, розмір і порядок сплати якого встановлюються Кабінетом Міністрів України. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовами договору, а також в інших випадках, передбачених законом. У разі припинення чинності виключних прав інтелектуальної власності на ці об'єкти ті можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну серйозну підготовку для такого використання, має прав( на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?:

 1. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 2. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 3. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 4. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
 5. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 6. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
 7. Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
 8. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах
 9. Як оформлюють право на спадщину?
 10. Стаття 164/5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
 11. Стаття 127/1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 12. 32. Как соотносятся между собой право Европейского Союза, международное право и национальное право государств-членов?
 13. Е.А. СУХАНОВ . Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник., 2008
 14. Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права
 15. Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
 16. Глава 3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ, ЕГО ОХРАНА И ЗАЩИТА. ИНТЕРНЕТ И ПРАВО