<<
>>

§ 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою

Правовою підставою недоговірної відповідальності за шкоду, заподіяну працівником юридичної чи фізичної особи, є ст. 1172 ЦК України, відповідно до якої юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їх працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Стаття 1172 ЦК України стосується кола осіб, протиправні й винні вчинки яких розглядаються як дії не лише організації, а й будь-якої юридичної чи фізичної особи, які є їх роботодавцями.

Працівник при здійсненні своїх трудових обов'язків не розглядається як окремий суб'єкт права, оскільки сукупність дій працівників становить діяльність юридичної чи фізичної особи.

Установлюючи підстави відповідальності за шкоду, заподіяну працівником юридичної або фізичної особи, законодавець передбачає такі особливості складу даного цивільного правопорушення:

1) наявність трудових правовідносин між суб'єктом, зобов'язаним відшкодувати шкоду, та безпосереднім її заподіювачем;

2) заподіяння шкоди працівником під час виконання ним трудових (службових) обов'язків.

Правовий зв'язок між юридичною чи фізичною особою та працівником втілюється в трудових відносинах незалежно від їх характеру — постійні, тимчасові, сезонні або виконання іншої роботи за трудовим договором (контрактом), у цивільно-правових підрядних відносинах, у відносинах участі (членства) у підприємницьких товариствах чи кооперативах та в службових правовідносинах, що є характерними для різних видів службовців.

Під виконанням трудових (службових) обов'язків необхідно розуміти виконання працівником роботи, обумовленої трудовим договором (контрактом), розпорядчим актом разово чи тимчасово на території юридичної чи фізичної особи або поза нею протягом робочого часу. Це можуть бути дії виробничого, господарського, технічного й іншого характеру, вчинення яких безпосередньо належить до службових обов'язків працівника.

Якщо діяння виникає з підрядних правовідносин, для настання відповідальності замовника за шкоду, завдану іншій особі

підрядником, визначальним фактом виступає те, що підрядник має діяти за завданням замовника (ч. 2 ст.

1172 ЦК України).

Шкода, завдана учасником (членом) підприємницького товариства чи кооперативу, підлягає відшкодуванню зазначеними юридичними особами лише у випадку, коли він здійснював підприємницьку або іншу діяльність від імені даного товариства чи кооперативу. Перелік діянь, які вправі вчиняти учасник від імені підприємницького товариства чи член кооперативу від імені останнього, встановлюються законами України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р., "Про кооперацію" від 10 липня 2003 p., іншими нормативно-правовими актами, засновницькими документами чи індивідуальними актами, наприклад довіреністю.

Дії працівника, що за своїм змістом не мають відношення до виконання ним своїх службових обов'язків, хоч і будуть вчинені протягом робочого часу, не тягнуть за собою відповідальності юридичної чи фізичної особи, з якою він перебуває в трудових відносинах. Відшкодування здійснюється самим працівником на загальних засадах недоговірної відповідальності.

У цьому делікті слід розмежовувати особу, яка безпосередньо заподіяла шкоду, та особу, яка має нести відповідальність. Так, безпосереднім заподіювачем шкоди ЦК України називає працівника (службовця), підрядника та учасника (члена) підприємницького товариства чи кооперативу. А відповідальність за дії таких осіб покладається відповідно на юридичну чи фізичну особу, з якою заподіювач шкоди перебуває в трудових (службових) відносинах, замовника за договором підряду та підприємницькі товариства, кооперативи, учасником (членом) яких він є.

Але такий підхід до відшкодування шкоди не означає повне звільнення працівника, підрядника чи учасника підприємницького товариства чи кооперативу від відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 1191 ЦКУкраїни, відшкодувавши шкоду, юридична чи фізична особа мають право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме § 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою:

 1. 8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
 2. 8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
 3. 8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
 4. 8.2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
 5. 8.1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
 6. 8.3. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
 7. На кого покладається відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою і особою, яка не здатна розуміти значення своїх дій?
 8. Яка організація визнається юридичною особою?
 9. Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем
 10. Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
 11. Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем
 12. Стаття Спостереження за особою, річчю або місцем
 13. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
 14. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування