<<
>>

Види порушень авторського права і суміжних прав

. Законом передбачено випадки, що дають підстави для судового захисту авторського права і суміжних прав:

вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав;

піратство у сфері авторського права і суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі ком п'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мов лення;

плагіат — оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають автор ське право і суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних про грам і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і су міжних прав;

будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з ме тою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміж них прав чи особи, яка здійснює таке управління;

розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розпов сюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав ви лучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

550

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Види порушень авторського права і суміжних прав:

 1. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
 2. § 6. Захист авторського права і суміжних прав
 3. § 6. Захист авторського права та суміжних прав
 4. § 3. Види та зміст авторських договорів
 5. § 5. Поняття суміжних прав
 6. § 5. Поняття суміжних прав
 7. Договори про використання об'єктів суміжних прав
 8. Стаття 51/2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
 9. Договір про передачу (відступлення) виключних майнових авторських прав
 10. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
 11. § 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України
 12. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 13. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 14. Глава 57. Види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення