<<
>>

Умови оголошення конкурсу.

Традиційно розрізняють обов'язкові (істотні) умови конкурсу, тобто ті, які повинні міститися в оголошенні при проведенні будь-якого конкурсу, та факультативні, або ті, що конкретизують конкурсне завдання і залежать від особливостей конкурсу (на найкращий проект забудови, макет скульптури, найкращу фотографію, рекламу, нарис тощо).
Оголошення про конкурс обов'язково має містити:

1) виклад завдання. Предметом конкурсу може виступати результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо;

2) строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії — це може бути або конкретна дата, або проміжок часу. Особливості конкурсу ("міс Україна", "народний артист") можуть обумовлювати встановлення його проміжних чи попередніх етапів (на рівні навчального закладу, району, області, республіки тощо);

3) кількість призових місць, вид і розмір нагороди (премії), яка має бути виплачена переможцеві. Засновник конкурсу повинен чітко зазначити в оголошенні кількість призових місць та суму нагороди за кожне з них. Водночас, відповідно до ч. З ст. 1151 ЦК України, засновнику конкурсу надано можливість передбачити умовами конкурсу лише моральне заохочення переможця, що може виражатися, наприклад, у присудженні почесних звань, нагородженні пам'ятними відзнаками, дипломами;

4) відомості про засновника конкурсу;

5) місце подання роботи;

6) порядок підведення підсумків і строк оголошення результатів.

До факультативних умов можна віднести:

1) вимоги щодо оформлення робіт. Форма надання роботи на конкурс визначається самим її характером і може полягати у:

а) наданні засновнику певного результату роботи (рукопис, макет, проект, фотографія тощо). Умовами конкурсу може бути передбачено надання проспекту, анотації (наприклад, сцена-рію);

б) виконанні роботи при безпосередньому її сприйнятті (заспівати, прочитати, станцювати тощо).

Крім того, засновник конкурсу може встановити умову надання робіт під девізами (на кращий проект пам'ятника, проект забудови району, на кращу студентську роботу в галузі "Юридичні науки" тощо);

2) склад журі (конкурсної комісії), який визначається засновником конкурсу;

3) порядок і строк виплати винагороди;

4) порядок використання наданих на конкурс робіт;

5) порядок повернення робіт тощо.

Засновник конкурсу має право змінити його умови або взагалі відмовитися від проведення конкурсу.

Але при цьому можна порушити права осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Тому чинне законодавство встановлює випадки, за яких засновник конкурсу може скористатися цими правами.

Так, змінити умови конкурсу можна лише до його початку. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. Якщо особа надала роботу на конкурс, то засновник конкурсу не має права відмовити у розгляді представленої роботи і її оцінці, посилаючись на зміну умов конкурсу. Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу особа втратила інтерес до участі в ньому або її участь стала неможливою, вона має право на відшкодування засновником конкурсу витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі (ч. 2 ст. 1152 ЦК України).

Відповідно до ст. 1153 ЦК України відмовитися від конкурсу можна тільки у разі, коли його проведення стало неможливим за

обставин, які не залежать від засновника конкурсу. У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі в конкурсі.

Права та обов'язки суб'єктів зобов'язань, що випливають із оголошення конкурсу. Оголошення конкурсу обумовлює виникнення певних прав та обов'язків як у засновника конкурсу, так і у його учасників. Враховуючи взаємність цього зобов'язання (обов'язки однієї сторони відповідають правам іншої), зупинимося лише на обов'язках суб'єктів конкурсу.

Обов'язки засновника конкурсу:

1) повідомити про умови конкурсу одночасно з його оголошенням або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому (ч. 1 ст. 1151 ЦК України);

2) прийняти і належно зберігати надані учасниками конкурсу роботи;

3) переглянути і оцінити представлені на конкурс роботи, визначити переможців, а якщо це передбачено умовами конкурсу, то і осіб, яким також належить винагорода (друге та третє місце, заохочувальні призи тощо);

4) видати нагороду (премію) переможцю конкурсу (ч.

З ст. 1151 ЦК України);

5) у разі бажання використовувати в подальшому предмет конкурсу, яким був результат інтелектуальної, творчої діяльності, отримати на це згоду переможця конкурсу (ч. 2 ст. 1156 ЦК України);

6) повернути учасникам конкурсу подані ними на конкурс речі (ст. 1157 ЦК України). Засновник конкурсу має право залишити в себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо ж учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею. При цьому він може набути право власності на таку річ відповідно до ст. 344 ЦК України (набувальна давність).

Обов'язки учасника конкурсу:

1) при наданні твору для участі в конкурсі враховувати вимоги, які спеціально висуваються до робіт засновником конкурсу

(наприклад, за умовами на конкурс не повинні подаватися твори, які вже отримали відзнаки на аналогічних конкурсах);

2) під час проведення конкурсу не передавати роботу для участі в інших конкурсах або не використовувати її іншим способом, якщо це визначено умовами конкурсу;

3) не передавати третім особам права на використання свого твору тим же способом, або протягом встановленого строку, якщо це передбачено умовами конкурсу;

4) надати засновнику конкурсу можливість реалізувати своє переважне перед іншими особами право на укладення договору про використання предмета конкурсу (ч. З ст. 1156 ЦК України).

Конкурсні правовідносини припиняються після виплати обіцяної засновником конкурсу винагороди.

Цивільно-правові зобов'язання, які виникають із конкурсу, необхідно відмежовувати від конкурсних відносин у трудовому праві. У цивільному праві конкурс - це засіб створити умови для найкращого вирішення конкретного творчого завдання, виконання певної роботи і заохочення осіб, які цю роботу виконали. У трудовому праві оголошений конкурс є підставою для виникнення трудових правовідносин.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Умови оголошення конкурсу.:

 1. Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?
 2. § 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
 3. Ознаки зобов'язання, що виникає із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
 4. Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль.
 5. 4. Неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение срока избрания по конкурсу
 6. Государственное учреждение проводит конкурс на право заключения государственного контракта. Может ли поставщик (участник конкурса) включить в проект контракта условие о своем праве отказаться от исполнения договора в связи с отсутствием материалов на складе?
 7. § 5. Публичный конкурс
 8. 30.2. Публичный конкурс
 9. § 3. Обязательства из публичного конкурса
 10. КОНКУРС, ИГРЫ И ПАРИ
 11. Глава XIX. КОНКУРС
 12. Глава 57. Публичный конкурс