<<
>>

Способи цивільно-правового захисту

. Особи, авторські та суміжні права яких порушені, можуть: вимагати від порушника визнання та поновлення своїх прав; звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; подавати позови про відшкодування моральної шкоди; подавати позови про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав; вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень; вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задія-них у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав; вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням ав торського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мі німальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску при мірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеог рам чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виго товлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

вимагати від осіб, які порушують авторське право і суміжні права позива ча, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контр афактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу техніч них засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа.

У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Способи цивільно-правового захисту:

 1. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
 2. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
 3. Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?
 4. Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав
 5. Глава 15 ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 6. Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
 7. § 7. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку
 8. § 8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом
 9. Що таке захист цивільних прав та інтересів?
 10. § 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
 11. § 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів
 12. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 13. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 14. § 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав
 15. § 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність
 16. § 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання
 17. § 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних та комунальних підприємств і установ
 18. § 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
 19. Глава 65. Правовий захист працівників митної служби України
 20. Глава 29. Цивільно-правовий договір