<<
>>

§ 1. Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення

Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу між ними немає. У цивільному праві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань.

Перш за все визначаються основоположні поняття предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодавства, колізійних норм тощо; на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу формулюються висновки та узагальнення. Цивільні закони не повинні розкривати зміст цивільно-правових категорій, які ними передбачаються. Це завдання цивільного права як науки і навчальної дисципліни. Тому система курсу "Цивільне право", як і система науки цивільного права, деякою мірою ширша порівняно з системою цивільного права як галуззю права.

Курс "Цивільне право" складається з таких розділів:

1. Вступ. Визначаються поняття, предмет, метод, функції сучасного цивільного права, характеризуються елементи його системи. Розглядаються питання сучасного цивільного законодавства: його поняття, співвідношення галузевого і комплексного законодавства; роль судової та арбітражної практи-

ки в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства; предмет науки сучасного цивільного права, її співвідношення з іншими юридичними науками та роль у здійсненні завдань економічної реформи, основні риси цивільного права зарубіжних країн.

2. Цивільні правовідносини. Розкриваються поняття, зміст, види цивільних правовідносин, а також правосуб'єкт-ність громадян, юридичних осіб, держави. Висвітлюються питання про об'єкти цивільних прав, юридичні факти, угоди.

3. Здійснення та захист цивільних прав. Розкриваються поняття: здійснення цивільних прав і виконання обов'язків, право на захист. Аналізуються такі цивільно-правові інститути, як відповідальність (поняття, значення, функції, умови і види), позовна давність.

4.

Право власності. Аналізуються відносини власності та правові форми їх реалізації в Україні. Характеризуються види і форми власності, їх правові режими та цивільно-правові засоби захисту права власності.

5. Особисті немайнові права: поняття, види, здійснення та захист.

6. Право на результати творчої діяльності. Характеризуються авторське право, право на винахід і раціоналізаторську пропозицію, право на промисловій зразок і товарний знак та інші результати творчої діяльності.

7. Загальні положення про зобов'язання і договори.

8—12. Окремі види зобов'язань: з передачі майна у власність, користування; реалізації результатів творчої діяльності;

виконання робіт, надання послуг тощо.

13. Позадоговірні зобов'язання: поняття і види. Маються на увазі зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю особи або майну громадянина чи організації;

зобов'язання, що виникають внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; зобов'язання, що виникають з оголошення конкурсу.

Аналіз основних проблем, що висвітлюються в даному курсі, спирається на законодавство України про відповідні правові інститути. Норми цивільних кодексів та відповідних нормативних актів, які діють в інших республіках, використовуються для ілюстрування їх особливостей. З метою кращого засвоєння змісту цивільно-правових норм наводяться приклади з судової та арбітражної практики. З дискусійних пи

тань цивільного права аналізуються погляди вчених, щоб студент мав можливість самостійно визначити своє ставлення до відповідної проблеми.

<< | >>
Источник: Д.В. Боброва, О. В. Дзера, А.С. Довгерт. Цивільне право України: Підручник. 1999

Еще по теме § 1. Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення:

 1. § 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання
 2. Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни
 3. § 2. Основні завдання курсу "Цивільне право"
 4. § 5. Визначення цивільного права та його система
 5. § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
 6. § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
 7. B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007
 8. Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
 9. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
 10. Правове забезпечення охорони рослинного світу та його ресурсів при здійсненні виробничо-господарської та науково-дослідної діяльності: збереження умов місця росту об'єктів рослинного світу.
 11. § 4. Право на науково-технічну інформацію
 12. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 13. § 3. Система науки цивільного права
 14. Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права
 15. § 4. Визначення та система цивільного права
 16. § 6. Структура (система) цивільного права
 17. § 3. Система цивільних зобов'язань
 18. § 3. Система цивільних зобов'язань
 19. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі