<<
>>

Що таке договір підряду?

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язаний прийняти та оплатити виконану роботу.
Аналіз цього визначення договору підряду дає достатні підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній і оплатний договір. Предметом договору підряду є індивідуальний результат праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми, придатної для оцінки. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовнику. Договірними сторонами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені для цього організації (будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуговування тощо), а також інші організації, що займаються виробничо-господарською діяльністю. Звичайно спеціалізовані організації виступають як підрядник. Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам, несучи відповідальність перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не передбачено договором. Він відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалу чи устаткування, обтяженого правами третіх осіб. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу замовника, підрядник несе відповідальність за неправильне використання цього матеріалу. Він зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Ризик випадкового знищення матеріалів або випадкового псування (пошкодження) до настання строку здавання підрядником обумовленої договором роботи несе сторона, що надала матеріали, а після настання цього строку -сторона, що прогаяла строк, якщо інше не встановлено договором. Особливості договору підряду такі: • як на стороні підрядника, так і на стороні замовника можлива участь декілька осіб; • підрядник має право залучати до виконання роботи третю особу без згоди замовника.
У цьому разі замовник укладає договір з генеральним підрядником, а підрядник -Договір підряду з субпідрядником; • генеральний підрядник виступає одночасно як підрядник за договором генерального підряду і як замовник за договором субпідряду; • підрядник сам вибирає засоби і способи досягнення обумовленого договором підряду результату; • замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду; • підрядник має право не розпочинати роботу, а вже розпочату зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником; • якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника; • підрядник не має права вимагати винагороди за роботу, якщо предмет підряду до здавання його замовникові випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін; • окрім предмета і ціни істотними умовами договору підряду є строк виконання робіт або строки виконання окремих етапів робіт. Якщо у договорі немає вказівок про строки виконання робіт, підрядник зобов'язаний виконати роботи, а замовник має право вимагати їх виконання в розумні строки, виходячи із суті зобов'язання, характеру та обсягів робіт і звичаїв ділового обігу; • ціна договору визначається кошторисом. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Якщо в договорі немає інших вказівок, кошторис визнається твердим. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися тільки за погодженням сторін; • для виконання окремих видів робіт, передбачених законом, субпідрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) на ведення цих робіт; • позовна давність для вимог, спричинених неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня прийняття роботи замовником. Якщо відповідно до договору підряду робота прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому. Цивільний кодекс України визначає такі різновиди договорів підряду: побутовий підряд; будівельний підряд; підряд на проектні та пошукові роботи.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що таке договір підряду?:

 1. Що таке будівельний підряд?
 2. § 1. Договір підряду sssn
 3. ГЛАВА 7. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
 4. § 2. Договір побутового підряду
 5. § 3. Договір будівельного підряду
 6. Глава 48 ДОГОВІР ПІДРЯДУ
 7. § 1. Загальні положення про договір підряду
 8. § 2. Договір побутового підряду
 9. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 10. § 3. Договір будівельного підряду
 11. Що таке договір на надання послуг?
 12. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 13. Що таке договір найму?
 14. Що таке договір транспортного експедирування?
 15. Що таке договір про охорону?
 16. Що таке договір лізингу?
 17. Що таке договір банківського вкладу?
 18. Що таке договір управління майном?
 19. Що таке договір складського зберігання?
 20. Що таке договір про охорону квартири?