<<
>>

Що таке договір найму?

У господарському обігу значно поширені відносини майнового найму, зокрема такі його різновиди, як оренда та прокат. За допомогою майнового найму розширяються господарські можливості використання майна.
Поряд з цим найм є засобом взаємодопомоги між громадянами і організаціями та сприяє упорядкуванню побуту громадян. За договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату і на певний строк. Крім Цивільного кодексу України особливості укладення та виконання найму (оренди) можуть бути передбачені окремим законом. Право на передання у найм має тільки власник майна або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення договору найму. На відміну від договору купівлі-продажу майно передається не у власність, а на визначений строк. Коли строк найму не встановлено, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. У цьому разі кожна зі сторін може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна — за три місяці. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна. Об'єктом договору можуть бути лише індивідуально визначені речі, споживча вартість яких передається поступово і які в цивільному праві називаються неспоживчими. Це зумовлено змістом самого договору майнового найму, за яким наймач після закінчення строку договору або його припинення достроково зобов'язується повернути ту саму річ у натурі. До обов'язків наймодавця належать такі: • передати наймачеві річ у користування негайно або у строк, визначений договором; • надати наймачеві річ у комплекті в стані, який би відповідав умовам договору і забезпечував досягнення мети найму; • попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна наймача або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею; • проводити за свій рахунок капітальний ремонт речі. Обов'язки наймача такі: • вносити плату за користування річчю щомісячно (сторони можуть визначити й інші строки внесення плати); • перевірити в присутності наймодавця справність речі при її передачі у володіння; • користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору; • проводити за свій рахунок поточний ремонт речі; • усунути погіршення стану речі, які сталися з його вини; • у разі припинення договору негайно повернути наймо-давцю річ у стані, в якому вона була від нього одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Наймодавець має право відмовитись від договору і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плати за користування нею протягом трьох місяців підряд. Договір у цьому разі вважається розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору. Наймач має право вимагати розірвання договору, якщо наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору, а також коли наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі. Передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише зі згоди наймодавця, якщо інше не передбачено договором або законом. Продукція, яка була виготовлена шляхом використання речі, передана йому в користування, є власністю наймача.
Плоди і доходи, одержані наймачем від використання речі при здійсненні ним підприємницької діяльності, також є власністю наймача. Якщо наймач належно виконував свої обов'язки за договором найму, то після закінчення строку договору він має переважне право перед іншими особами на укладення нового договору найму. Умови нового договору визначаються домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших істотних умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання. Річ, яка була поліпшена наймачем, залишається власністю наймодавця. У разі поліпшення речі зі згоди наймодавця наймач має право відшкодування необхідних витрат користування нею. За відмови наймодавця провести таке зарахування або компенсувати вартість витрат на поліпшення речі наймач має право вилучити поліпшення речі, якщо це можливо без її пошкодження. На вимогу про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також на вимогу про відшкодування витрат на поліпшення цієї речі встановлюється позовна давність в один рік. Позовна давність щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача — з моменту припинення договору найму. Поряд з терміном "майновий найм" в юридичній літературі та законодавстві широко використовують інші терміни (оренда, прокат), які за правовою природою однорідні, оскільки у цих випадках ідеться про сплатну передачу майна у тимчасове користування. Але якщо предметом договору прокату є рухомі речі, які використовують для задоволення побутових невиробничих потреб (телевізори, холодильники, посуд), то відповідно до договору оренди предметом є земля, капітальні споруди, транспортні засоби, цілісні майнові комплекси юридичних осіб, які використовуються для підприємницької діяльності
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що таке договір найму?:

 1. Договір найму-продажу
 2. ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 3. § 7. Договір найму (оренди) житла
 4. Глава 46 ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА
 5. § 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки
 6. § 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу
 7. Глава 44 ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 8. § 1. Загальні положення про договір найму (оренди)
 9. Договір найму соціального житла.
 10. § 1. Договір найму (оренди)
 11. § 6. Договір найму транспортного засобу
 12. § 8. Договір найму житла
 13. § 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
 14. § 5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
 15. Що таке договір підряду?