<<
>>

Що таке договір банківського вкладу?

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої особи (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, що визначені договором.
Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, визнається публічним. Правила щодо банків застосовують також до інших кредитних організацій при укладенні ними договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу має бути укладений письмово. Вважається, що письмової форми договору банківського вкладу додержано, якщо внесення суми посвідчено книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом чи іншим документом, що виданий банком вкладникові та відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленим відповідно до них банківськими правилами та звичаями ділового обігу, які застосовуються у банківській практиці. Наслідок недодержання письмової форми банківського вкладу — нікчемність такого договору. Жителі України можуть вносити заощаджувальні вклади в будь-який комерційний банк. За чинним законодавством умови прийняття коштів від вкладників банки встановлюють самостійно. Доходи за вкладами не підлягають оподаткуванню. Вкладники вільні у виборі банку для зберігання своїх коштів і можуть мати вклади в одному чи кількох установах банку. Є такі види вкладів: на умовах вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) і на умовах повернення вкладу із закінченням зазначеного договором строку (строковий вклад). У випадках, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу із закінченням строку або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, — після настання передбачених договором обставин, договір вважається таким, що продовжений на умовах вкладу на вимогу. Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи.
Визначення імені фізичної особи, на користь якої зроблено вклад, є істотною умовою банківського вкладу. Проценти на суму банківського вкладу в розмірі, визначеному договором, нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу в банк, до дня, який передує поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Якщо інше не передбачено умовами договору, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу. У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до сповіщення вкладників про зменшення процентів, із закінченням місяця з моменту відповідного сповіщення. Коли договором не встановлено розмір процентів, банк повинен виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. Проценти на суму банківського вкладу виплачують вкладникові на його вимогу із закінченням кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на який нараховуються проценти. У разі повернення вкладу виплачують усі нараховані до цього моменту проценти. Вклад може бути зроблений у банк на ім'я визначеної третьої особи, яка набуває прав вкладника з моменту надходження грошей на її рахунок. До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад. Визначення імені фізичної особи або найменування юридичної особи, на користь якої зроблено вклад, є істотною умовою договору банківського вкладу. У разі відмови від вкладу особи, на користь якої укладено договір банківського вкладу, особа, яка уклала цей договір має право вимоги повернення вкладу або переведення його на своє ім'я. Укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення коштів на її рахунок за вкладом посвідчується ощадною книжкою. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.
В ощадній книжці мають бути зазначені та посвідчені банком найменування і місцезнаходження банку, номер рахунка за вкладом, а також усі суми коштів, зараховані на рахунок, усі суми коштів, списані з рахунка, та залишок коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк. У разі втрати ощадної книжки або приведення її у непридатний для пред'явлення стан банк за заявою вкладника повинен видати йому нову ощадну книжку. Крім того, укладення договору банківського вкладу посвідчується ощадним (депозитним) сертифікатом. Ощадний (депозитний) сертифікат є документом, який посвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (утримувача сертифіката) на одержання із закінченням встановленого строку суми вкладу та процентів, обумовлених у сертифікаті, у банку, який видав сертифікат. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачуються сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлено інший розмір процентів.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що таке договір банківського вкладу?:

 1. § 4. Договір банківського вкладу
 2. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
 3. ГЛАВА 18. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
 4. § 3. Договір банківського вкладу
 5. ГЛАВА 19. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА
 6. § 3. Договір банківського рахунка
 7. Що таке договір підряду?
 8. Що таке договір найму?
 9. Що таке договір про охорону?
 10. Що таке договір управління майном?
 11. Що таке договір лізингу?