<<
>>

Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?

Зобов'язальні відносини здійснюються і діють між конкретними особами. Ними, як правило, виконуються зобов'язання. Під час виконання зобов'язання іноді виникає потреба замінити кредитора чи боржника іншими особами.
Оскільки попередні учасники зобов'язання вибувають, то їхні права і обов'язки переходять до суб'єктів, які заступили їх. Це має місце як внаслідок універсального правонаступництва, коли до правонаступника переходить увесь обсяг прав та обов'язків правопопередника (наприклад, при злитті юридичних осіб), так і в силу часткового правонаступництва, коли право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передана ним іншій особі за правочином, або перейти до іншої особи на підставі виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем) чи виконання обов'язку боржника третьою особою (суброгація). Заміна боржника в зобов'язанні називається переведенням боргу. Передання кредитором своїх прав за правочином означає, що він поступився своїми правами, а його місце займає інший кредитор. Така заміна кредитора має назву цесії, кредитор, який поступається своїм правом, називається цедентом, а особа, яка права набула, — цесіонарієм. Наприклад, позикодавець, одержавши лише частину боргу від позичальника, передає розписку на решту боргу своєму братові, який стає кредитором (цесіонарієм) у зобов'язанні, що виникло на підставі договору позики. Цесія має бути здійснена у тій самій формі, що й дії, на яких вона ґрунтується. В зазначеному прикладі цесія має бути письмовою, тому що договір позики укладено письмово. Разом з тим необхідно повідомити боржника про цесію, щоб боржник знав, кому виконати зобов'язання. Якщо боржник не був повідомлений про цесію, то виконання зобов'язання первісному кредиторові визнається в порядку цесії виконанням належному кредиторові. До цесіонарія переходять також права, що забезпечують виконання зобов'язання.
Цедент відповідає лише за недійсність вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником, крім випадків, коли цедент узяв на себе поруку за боржника перед цесіонарієм. За загальним правилом цесія може застосовуватись у будь-яких зобов'язаннях, якщо вона не суперечить закону чи договору або коли вимога не пов'язана з особою кредитора. Так, не допускається цесія про відшкодування майнової шкоди, викликаної ушкодженням здоров'я або заподіяння смерті. Зразок договору про заміну кредитора в зобов'язанні ДОГОВІР ПРО ЗАМІНУ КРЕДИТОРА № м. Дніпропетровськ 10 вересня 2004 р. Приватне підприємство "ЛЛЛ", надалі — "Кредитор", в особі директора Мамаєва В.В., що діє на підставі Статуту підприємства, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ККК", надалі - "Новий кредитор", в особі директора Глущенко П.П., що діє на підставі Статуту товариства, враховуючи положення Цивільного кодексу України, що регулюють заміну кредитора у зобов'язанні, уклали цей договір на таких умовах: 1. Предмет договору 1.1. Кредитор відступає Новому кредитору право вимоги на одержання від ВАТ "ААА" 10 000 грн заборгованості за розрахунками за поставлену продукцію за договором поставки № 1 від 10 травня 2004 р., укладеним між Кредитором та ВАТ "ААА", та актом приймання продукції від 13 липня 2004 р. 1.2. Новий кредитор здійснює залік суми вимоги, якою поступився, до боргу Кредитора за договором № 3 від 5 лютого 2004 р. про зворотну фінансову допомогу. 2. Зобов'язання сторін 2.1. Протягом трьох днів з дня укладення цього договору кредитор зобов'язаний повідомити свого боржника про відступлення права вимоги. 2.2. Одночасно з укладенням цього правочину передати Новому кредитору всі документи, що стосуються переданої вимоги. 2.3. У разі відмови боржника від виконання зобов'язання за переданим правом вимоги Новий кредитор має права позивача у господарському суді. 3. Відповідальність сторін 3.1. Невиконання зобов'язань за цим договором дає право на стягнення з винної сторони усіх завданих цим невиконанням збитків, включаючи втрачену вигоду. 3.2.
Кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги. 4. Дія договору 4.1. Договір набирає чинності з дня його укладення і діє до 1 грудня 2004 р. 4.2. Договір може бути припинений достроково тільки з письмової згоди сторін. В обох випадках обов'язкове повідомлення боржника. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Договір уклали: Директор Директор (Мамаєв В.В.) (Глущенко П.П.) Можлива підстава для заміни кредитора в зобов'язанні - виконання обов'язку боржника третьою особою. Така зміна кредитора у зобов'язанні називається суброгацією. Суброгацією визнається придбання всіх прав, що належали раніше кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) обов'язків боржника щодо цього кредитора. Тобто суброгант стає на місце кредитора. Приклад законної суброгації — суброгація на користь спадкоємця, який прийняв у спадщину майно за умови виплати ним за рахунок своїх коштів боргу спадкодавця. Зацікавленість спадкоємця в такій операції пояснюється тим, що заставний кредитор може вимагати продажу заставного майна, у чому спадкоємець незаінтересований, а відшкодовуючи йому борг спадкодавця, спадкоємець вступає в права за іпотекою. Як приклад суброгації можна навести й випадок, коли страхова компанія відшкодує страхувальнику вартість зіпсованого чи знищеного майна й у неї виникає право вимоги до особи, з вини якої настав страховий випадок. Протиставляючи суброгацію регресу, слід звернути увагу на те, що при суброгації на відміну від регресу заміняються тільки кредитори, але не заміняється зміст самого зобов'язання. У регресі заміняються не тільки боржник, а й саме зобов'язання. Крім того, основою суброгації є зобов'язання, яке пов'язує суброганта (виконавця за боржника) із суброгантом (посереднім кредитором), а не з боржником. Вважається, що до переходу всіх прав суброганту правовідносин між ним і боржником не було. Суброгація відрізняється і від цесії (передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином). У цесії з'являється новий кредитор, який має право вимагати від боржника виплати боргу, тому що він ще не отримав передбаченого зобов'язанням.
У суброгації кредитор повністю, як правило, отримав свій борг від суброганта і яких-небудь претензій до боржника у нього бути не може. Право первісного кредитора при суброгації переходить до нового кредитора в тому ж обсязі й на тих самих умовах, що були на момент переходу права, якщо інше не передбачено законом або договором. Зокрема, до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання зобов'язання, а також інші, пов'язані з вимогою права, у тому числі право на несплачені проценти. Підставою для зміни кредитора в зобов'язанні може бути також виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем. Так, після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора в цьому зобов'язанні, у тому числі й ті, що забезпечували його виконання. Кредитор, який передав право іншій особі, зобов'язаний передати їй документи, що засвідчують передане право, і переказати відомості, важливі для здійснення цього права. Боржник має право не виконувати зобов'язання новому кредиторові до надання йому доказів переходу прав до цієї особи. Заміна боржника у зобов'язанні допускається лише за згодою кредитора, оскільки тому не байдуже, хто повинен виконувати зобов'язання. Новий боржник має право висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником. Порука і встановлена третьою особою застава припиняються після переведення боргу, якщо поручник або заставодавець не висловив згоди відповідати за нового боржника. Застава, встановлена на забезпечення боргу первісним боржником, зберігається після переведення боргу на іншу особу, якщо інше не передбачено законом або договором. Зразок договору про заміну боржника у зобов'язанні ДОГОВІР ПРО ЗАМІНУ БОРЖНИКА М.Дніпропетровськ 1 грудня 2004 р. ТОВ "ННН", надалі — "Кредитор", в особі директора Костенко 1.1., що діє на підставі Статуту товариства, ТОВ "ДДТ", надалі — "Боржник", в особі директора Петрика М.М., що діє на підставі Статуту товариства, Приватне підприємство "ААА", надалі — "Підприємство", в особі директора Попова Б.Б., що діє на підставі Статуту підприємства, уклали цей договір з додержанням вимог ст.
520—523 Цивільного кодексу України, на таких умовах: 1. Предмет договору 1.1. Боржник передає, а Підприємство бере на себе зобов'язання щодо сплати боргу в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн за договором № 1 від 15 лютого 2004 р., укладеним між Кредитором та Боржником. 1.2. Кредитор дає згоду на заміну боржника за договором, зазначеним у ст. 1.1 цього договору. 2. Зобов'язання сторін 2.1. Боржник зобов'язується протягом двох днів від дня укладення цього договору передати Підприємству для реалізації товар в обсягах та цінах, що дають можливість сплатити борг за рахунок реалізації цього товару, та передати Кредитору всі документи на товар для реалізації. 2.2. Підприємство у термін до ЗО днів від дати, зазначеної у ст. 2.1, перераховує на рахунок Кредитора суму, зазначену у ст. 1.1, і таким чином виконує зобов'язання Боржника перед Кредитором. 2.3. Кредитор зобов'язаний прийняти виконання за розрахунками згідно з договором, зазначеним у ст. 1.1, а Підприємство набуває з дня укладення цього договору всіх прав Кредитора за договором № 1 від 15 лютого 2004 р. 3. Відповідальність сторін 3.1. Невиконання зобов'язань за цим договором дає право на стягнення з винної сторони всіх завданих цим невиконанням збитків, включаючи втрачену вигоду. 3.2. За порушення терміну перерахування грошових коштів за зобов'язаннями Підприємства воно сплачує Кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за весь термін прострочення виконання. 4. Дія договору 4.1. Договір набирає чинності з дня його укладення і діє до повного виконання зобов'язань сторін. 4.2. Договір не може припинятися або змінюватися жодною зі сторін без письмової згоди Кредитора. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Договір уклали: Директор Директор Директор _(Костенко І.І.) _(Петрик М.М.) _(Попов Б.Б.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?:

 1. § 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
 2. Збіг боржника і кредитора в одній особі
 3. Що означає зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?
 4. Статья 61.3. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами
 5. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
 6. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 7. § 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права
 8. Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 9. § 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
 10. Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
 11. Що означає здійснення цивільних прав?
 12. Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна
 13. Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
 14. Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
 15. Стаття Призначення та заміна прокурора
 16. Що означає право власності на землю?