<<
>>

§ 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Загальна характеристика зобов'язання, що виникає з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу. Зобов'язання із конкурсу є видовим поняттям зобов'язань, що виникають із публічної обіцянки винагороди.

З метою вирішення актуальних питань у промисловості, будівництві, мистецтві використовується така цивільно-правова форма як оголошення конкурсу.

Оголошення конкурсів сприяє створенню найкращих творів літератури, науки, мистецтва, дає можливість виявити талановитих виконавців в області музики, театру і кіно, розв'язати складні технічні задачі, знайти оригінальні способи вирішення проблеми.

Конкурс характеризується тим, що винагорода оголошується не за виконання певної роботи взагалі, а за найкраще її виконання,

тобто конкурс зобов'язує його засновника, який публічно оголосив про виплату спеціальної нагороди за краще виконання певної роботи, виплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана достойною відповідно до умов конкурсу.

Сторонами конкурсу виступають його засновники та учасники.

Засновниками конкурсу (змагання) можуть бути як фізичні, так і юридичні особі (наприклад, спілка письменників, журналістів, кінематографістів; редакції газет, журналів; мер міста, директор заводу).

У конкурсних правовідносинах завжди беруть участь кілька учасників, оскільки зміст конкурсу передбачає наявність змагання, конкуренцію, і відповідно, обов'язкове порівняння результатів діяльності чи робіт кількох осіб. Якщо на конкурс подається одна робота, він вважається таким, що не відбувся.

Коло учасників конкурсу залежить від того чи є він відкритим чи закритим (ч. З ст. 1150 ЦК України).

Відкритий конкурс означає, що пропозиція засновника адресована всім бажаючим, тому засновник не має права відмовити в прийнятті роботи чи оцінці її результату будь-якій особі, яка бажає стати учасником конкурсу. Водночас, відкритий конкурс не виключає попереднього кваліфікаційного відбору учасників.

Але такий відбір можливий лише за умови, що про це безпосередньо зазначено в умовах конкурсу, а критерії відбору випливають із його мети.

Для закритого конкурсу характерно те, що засновник запрошує до участі у ньому персональних учасників, тобто пропозиція взяти участь у такому конкурсі направлена певному колу осіб за вибором засновника. Коло учасників закритого конкурсу обмежене і заздалегідь відоме засновнику. Це дає підстави окремим авторам вважати, що закритий конкурс не є конкурсом у розумінні цього слова, а є сукупністю кількох окремих договорів, що укладаються з низкою виконавців, кожен з яких отримує обумовлену винагороду. Використати ж замовник зобов'язується лише найкращі роботи, виконавцям яких виплачу-ється заохочувальна винагорода у вигляді премії1.

'Див.: Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. - М., 1987. - Ч. 2. - С. 522.

В юридичній літературі відсутня єдність думок стосовно підстав, моменту виникнення та характеру зобов'язання, що випливає з оголошення конкурсу.

Так, на думку деяких авторів, конкурс — це односторонній пра-вочин, який виконується під умовою1. Окремі вчені зазначають, що конкурсом є сукупність кількох односторонніх правочинів, які повинні бути вчинені як організатором конкурсу, так і його учасниками2; а інші підкреслюють, що конкурсне правовідношення виникає лише з двох односторонніх правочинів, вчинених засновником конкурсу та особою, яка в ньому бере участь8.

Щодо моменту виникнення конкурсних правовідносин, то одні фахівці вважають, що вони виникають з моменту оголошення конкурсу4, інші пов'язують момент виникнення таких правовідносин із моментом представлення робіт5.

Зазначимо, що у правочинах з відкладальною умовою, виникнення прав та обов'язків у сторін залежить від настання чи ненастання певної обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (ст. 212 ЦК України). При оголошенні ж конкурсу права та обов'язки виникають у його засновника уже з моменту такого оголошення, тому розглядати конкурс як умовний правочин немає достатніх підстав.

Ми вважаємо, що конкурсні правовідносини виникають на підставі трьох юридичних фактів - трьох односторонніх правочинів, а саме:

1) оголошення конкурсу.

На підставі цього одностороннього пра-вочину виникають права та обов'язки, але визначається лише один суб'єкт відносин — засновник конкурсу, оскільки тільки в нього виникають обов'язки;

'Див.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина. - М., 2002. - Ч. 2. - С 497.

2Див.: Боброва Д.В. Зобов'язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу) // Цивільне право України / За ред. О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової - К., 1996. - Ч. 2. - С 299.

3Див.: Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. - Одеса, 2004. - С. 920.

4Див.: Гражданский кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий / И.Г. Агапов, М.И. Бару, И.А. Беленчук и др. - К., 1981. - С. 496.

5Див.: Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. - Л., 1965. - С. 364.

2) надання робіт на конкурс. Цей правочин свідчить про бажання особи взяти участь у конкурсі, внаслідок чого з'являється ще один суб'єкт зобов'язання - учасник конкурсу;

3) підведення підсумків засновником конкурсу і прийняття ним рішення про переможця. Після того, як засновник повідомив про переможця конкурсу, виникає зобов'язання сплатити винагороду конкретній особі.

Щодо самого поняття проведення конкурсу, то воно включає в себе низку етапів:

1) оголошення конкурсу публічно через засоби масової інформації або іншим чином;

2) надання робіт на конкурс. Однак подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ;

3) оцінка поданих на конкурс робіт. Для цього засновником конкурсу створюється конкурсна комісія (журі);

4) підведення підсумків. За наслідками оцінювання робіт засновник конкурсу може прийняти рішення про:

- присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були

визначені умовами конкурсу;

- присудження окремих призових місць, якщо їх було встанов-

лено декілька, та нагород (премій);

- відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт,

поданих на конкурс не відповідає його вимогам;

- присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).

Отже, переможець, тобто особа, яка досягла найкращого результату, визначається на цьому етапі.

Визначення переможця є прерогативою засновника конкурсу і він встановлює порядок визнання переможцем.

Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою

особою до суду;

5) сплата винагороди. Засновник конкурсу зобов'язаний виплатити обіцяну винагороду саме особі, робота якої визнана достойною відповідно до умов конкурсу. При колективній участі в конкурсі премія виплачується одна всьому колективу. Подальший розподіл виплаченої винагороди здійснюється співпереможцями за спільною домовленістю.

Законодавець надає переможцю конкурсу право вимагати від його засновника виконання свого зобов'язання у строки, встановлені умовами конкурсу (ч. 1 ст. 1156 ЦК України);

6) повернення поданих на конкурс робіт. Відповідно до ч. 1 ст. 1157 ЦК України умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною. Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Однак у законі встановлені випадки, коли засновник конкурсу може залишити у себе річ, передану на конкурс, або набути право власності на неї.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме § 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу:

 1. Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?
 2. § 1. Публічна обіцянка винагороди
 3. ГЛАВА 24. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
 4. § 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
 5. Ознаки зобов'язання, що виникає із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
 6. Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу
 7. Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу
 8. Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу
 9. 4. Неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение срока избрания по конкурсу
 10. § 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди
 11. Поняття та властивості суб'єкта міжнародного публічного права. Види суб'єктів міжнародного публічного права (основні та похідні).
 12. Стаття 186/1. Незаконні дії щодо державних нагород
 13. Государственное учреждение проводит конкурс на право заключения государственного контракта. Может ли поставщик (участник конкурса) включить в проект контракта условие о своем праве отказаться от исполнения договора в связи с отсутствием материалов на складе?
 14. К.В. Бережна. Шпори на іспит з дисципліни Міжнародне Публічне Право, 2013
 15. 2.2. ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС У БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
 16. Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів