<<
>>

§ 5. Припинення договору довірчого управління майном

Універсальність конструкції довірчого управління передбачає більш широке коло підстав його припинення, ніж підстав виникнення. Довірче управління майном може припинитися як за волевиявленням його сторін, так і за законом або рішенням суду.

Перелік підстав припинення договору довірчого управління наведено в п.

1 ст. 1063 ЦК України.

Однією з підстав припинення довірчого управління є заява однієї із сторін про припинення договору у зв'язку зі спливом його строку або досягнення мети, для якої воно засновувалося.

Довірче управління припиняється у випадку смерті фізичної особи, що є довірчим управителем, визнання її недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою або банкрутом.

Підставою припинення довірчого управління є смерть або припинення діяльності довірчого управителя за відсутності інших спільно керуючих на момент вчинення наведених фактів, визнання фізичної особи — установника довірчого управління банкрутом.

Довірче управління припиняється зі смертю фізичної особи, що є вигодона-бувачем, або ліквідацією юридичної особи — вигодонабувача, якщо інше не передбачено договором.

Довірче управління припиняється у разі відмови установника управління від договору з іншої причини, крім неможливості для довірчого управителя здійснювати довірче управління майном, за умови виплати довірчому управителеві винагороди, передбаченої договором.

Довірче управління припиняється на підставі рішення суду, господарського суду, третейського суду у випадках, передбачених законом.

Світова практика виробила й інші підстави припинення довірчого управління майном, до яких належать:

виникнення обставин або виконання умов, передбачених договором або іншою підставою виникнення довірчого управління;

смерть громадянина або припинення діяльності юридичної особи чи відмова від своїх прав однієї або кількох осіб, які визнаються вигодонабувачами, якщо інше не встановлено договором про довірче управління;

відсутність у договорі чи інших підставах виникнення довірчого управління умов або існування обставин, які є істотними умовами довірчого управління;

ініціатива установника або довірчого управителя, якщо це було передбачено договором про довірче управління;

Слюсарееський М.

М. Теоретичні проблеми договірного управління чужим майном в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Харків, 1999. — С. 13.

задоволення судом позову, пред'явленого установником або вигодонабувачем у зв'язку з невиконанням довірчим управителем обов'язків, які випливають з договору чи інших підстав виникнення довірчого управління, або зловживання ним довірою, наданою йому установником при створенні довірчого управління.

Специфіка довірчого управління майном обумовила порядок припинення цих правовідносин. За наявності відповідних підстав довірче управління майном припиняється у порядку, визначеному договором або законом. Згідно з п. 2 ст. 1063 ЦК України у разі відмови сторони договору довірчого управління майном інша сторона має бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк. Після припинення договору довірчого управління майно, що перебуває в довірчому управлінні, передається установникові управління, якщо інше не передбачено договором. Наприклад, у випадку припинення довірчого управління договором може передбачатися обов'язок довірчого управителя розпродати всі активи довірчого управління і безкоштовно передати виручені кошти на благодійні цілі конкретно визначеному або невизна-ченому колу вигодонабувачів. У разі припинення довірчого управління довірчий управитель зобов'язаний розпорядитися залишком майна відповідно до вказівок установника або умов, передбачених договором довірчого управління.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 5. Припинення договору довірчого управління майном:

 1. Істотні умови договору довірчого управління майном
 2. § 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
 3. § 4. Відповідальність за договором довірчого управління майном
 4. § 1. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном
 5. § 3. Суб'єкти виконання договору довірчого управління майном
 6. Припинення договору управління майном
 7. Глава 62 ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 8. Поняття та склад об'єктів довірчого управління майном
 9. Відповідальність управителя за договором управління майном
 10. Права та обов'язки сторін договору управління майном
 11. § 10. Договір управління майном