<<
>>

Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду

. Ще одним поширеним різновидом договору підряду є договір будівельного підряду.

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч.

1 ст. 875 ЦК України).

Правове регулювання договору будівельного підряду здійснюється не лише ЦК України, а й на підставі норм ГК України (ст. 317-324), Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 р. Крім того, з 1 січня 2008 р. набирає чинності Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 6 квітня 2000 р. На цей договір поширюють свою дію також підзаконні нормативні акти, а саме: Порядок державного фінансування капітального будівництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764; Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483, тощо.

Особливістю договору будівельного підряду є те, що він укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних із місцезнаходженням об'єкта.

Будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи повинні здійснюватися відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також передбачено, яка зі сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію.

Предметом даного договору є об'єкт будівництва або результат інших будівельних робіт, власником яких є замовник (ст.

876 ЦК України).

Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 884 ЦК України). Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг екс-плуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.

Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника (ст. 880 ЦК України).

Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (ч. 1 ст. 879 ЦК України). Підрядник, який зобов'язаний здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва, несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування без погіршення якості робіт.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником оОудо ианого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунки! не встановлений за погодженням сторін.

У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внас-лідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено договором (ч. 5 ст. 879 ЦК України).

У випадку укладення замовником з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень договору про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом, у договорі будівельного підряду потрібно визначити функції та повноваження такого спеціаліста (ч.

З ст. 881 ЦК України).

Порядок передання та прийняття робіт за договором будівельного підряду. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Він організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором.

У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.

Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату поперед-нього випробування.

Особливості прав та обов'язків сторін за договором будівельного підряду. Підрядник зобов'язаний:

1) збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації (ч. 1 ст. 875 ЦК України);

2) повідомити замовника про виявлені в ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису. У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи (ч.

З ст. 877 ЦК України).

Якщо підрядник не виконав даного обов'язку, він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва (ч. 4 ст. 877 ЦК України);

3) здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (ч. 1 ст. 879 ЦК України);

4) усунути за свій рахунок недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з його (або субпідрядника) вини (ч. 2 ст. 881 ЦК України);

5) усунути недоліки, за які він не відповідає, на вимогу замовника та за його рахунок, якщо це передбачено договором будівельного підряду (ст. 885 ЦК України).

Підрядник має право:

1) за згодою підрядника вносити до проектно-кошторисної документації зміни, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни. У даному випадку підрядник також має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків (ч. 2 ст. 878 ЦК України);

2) відмовитися від договору та вимагати від замовника сплати ціни робіт пропорційно їх виконаній частині, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможли-вості використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданого замовником, без погіршення якості виконуваних робіт (ч. З ст. 879 ЦК України);

3) відмовитися від виконання обов'язку щодо усунення недоліків, за які він не відповідає, якщо таке усунення не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин (ст. 885 ЦК України).

Замовник зобов'язаний:

1) надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч.

1 ст. 875 ЦК України);

2) сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг, якщо це передбачено договором (ч. 1 ст. 879 ЦК України);

3) у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, пов'язані з кон-сервацією (ч. 6 ст. 879 ЦК України);

4) заявити підрядникові про виявлені протягом гарантійного строку недоліки в розумний строк після їх виявлення (ч. 4 ст. 884 ЦК України).

Замовник має право:

1) вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не переви-щують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором (ч. 1 ст. 878 ЦК України);

2) укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень (ч. З ст. 881 ЦК України);

3) відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою (ч. 6 ст. 882 ЦК України);

4) сплатити передбачену договором частину ціни робіт, визначеної у кошторисі, після закінчення гарантійного строку, якщо це встановлено договором (ч. 5 ст. 884 ЦК України).

Крім того, на підрядника або замовника може бути покладено обов'язок страхування об'єкта будівництва чи комплексу робіт відповідно до законодавства. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, зобов'язана надати другій стороні в порядку, встановленому договором, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (ч. 1 ст. 881 ЦК України).

Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

Коли підрядник зупинив проведення відповідних робіт у зв'язку з неодержанням від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення про виявлені у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи та необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збіль-шення кошторису, на замовника покладається відшкодування збитків, завданих цим зупиненням. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності (ч. З ст. 877 ЦК України).

У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини (ст. 886 ЦК України). Підрядник несе відповідальність:

1) за недоліки збудованого об'єкта, зокрема за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами (ч. 2 ст. 884 ЦК України);

2) за прострочення передання об'єкта замовникові та за інші по рушення договору (за недосягнення проектної потужності, іп: ших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, ідо ці порушення сталися не з його вини.

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну (ст. 883 ЦК України).

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду:

 1. Поняття та загальна характеристика договору підряду
 2. Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду
 3. § 2. Поняття та значення договору будівельного підряду
 4. Глава 49 ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
 5. Поняття та загальна характеристика договору міни
 6. Поняття та загальна характеристика договору поставки.
 7. Поняття та загальна характеристика договору факторингу
 8. Поняття та загальна характеристика договору страхування
 9. Поняття та загальна характеристика договору дарування
 10. Поняття та загальна характеристика кредитного договору
 11. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
 12. Поняття, загальна характеристика договору банківського рахунка
 13. Поняття та загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу
 14. Поняття та загальна характеристика договору чартеру (фрахтування)
 15. Поняття та загальна характеристика договору простого товариства
 16. Поняття та загальна характеристика договору найму транспортного засобу
 17. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання (догляду).
 18. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла
 19. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
 20. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії. Комерційна концесія (франчайзинг) - інститут цивільного права України, метою якого є сприяння