<<
>>

Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду

. Договір побутового підряду є найпоширенішим різновидом договору підряду.

До відносин за договором побутового підряду, що не врегульовані ЦК України, застосовується законодавство про захист прав споживачів, зокрема Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р.

Договір побутового підряду - це такий вид договору підряду, за яким одна сторона (підрядник), що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч.

1 ст. 865 ЦК України).

Даний договір є публічним, тобто особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, взяла на себе обов'язок здійснювати виконання робіт для кожного, хто до неї звернеться (ч. 1 ст. 633 ЦК України).

Сторонами договору побутового підряду є підрядник і замовник.

Підрядником є особа, яка займається підприємницькою діяльністю з виконання робіт на замовлення фізичних осіб.

Замовник - це фізична особа, яка замовляє виконання робіт для задоволення побутових або інших особистих потреб.

Предметом договору побутового підряду є результат роботи підрядника у певній матеріалізованій формі, який задовольняє побутові та інші особисті потреби фізичної особи.

Підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалу.

Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором (ст.

870 ЦК України).

У випадку, коли робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін (ст. 871 ЦК України).

Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі (ст. 873 ЦК України).

У ЦК України не закріплено спеціальних вимог щодо форми договору побутового підряду, що означає можливість його укладення в усній або письмовій формі відповідно до загальних положень про форму правочину (ст. 205-210 ЦК України). Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов (ст. 866 ЦК України).

Особливості прав та обов'язків сторін за договором побутового підряду. Підрядник зобов'язаний:

1) виконати за завданням замовника певну роботу, призначену для задоволення його побутових та інших особистих потреб (ч. 1 ст. 865 ЦК України);

2) до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати ро-боти, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору (ст. 868 ЦК України);

3) назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення (ст. 868 ЦК України);

4) повідомити замовника при здачі робіт про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог (ч.

2 ст. 869 ЦК України).

Підрядник має право письмово попередивши замовника, у разі нез'явлення його за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних йому платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника. Замість продажу предмета договору побутового підряду підрядник може притримати його або вимагати від замовника відшкодування (ст. 874 ЦК України).

Основним обов'язком замовника є прийняття та оплата виконаної підрядником роботи (ч. 1 ст. 865 ЦК України).

Замовник має право:

1) відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг, якщо підрядник нав'язує йому включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг (ч. 1 ст. 867 ЦК України);

2) у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від дого"вору, та відшкодувавши

йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними (ч. 2 ст. 867 ЦК України);

3) вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовір-ності інформації, отриманої від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, що не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник (ч, 3 ст. 869 ЦК України);

4) у випадку допущення підрядником істотних відступів від умов договору побутового підряду або інших істотних недоліків в роботі, виконаній із матеріалу замовника, вимагати за своїм вибором:

- виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої

якості;

- розірвання договору та відшкодування збитків (ч. 1 ст. 872 ЦК

України);

5) у разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати (ч.

2 ст. 872 ЦК України);

6) пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я його та інших осіб, протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку. Дану вимогу може також пред'явити правонаступник замовника. У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його вит-рат на усунення недоліків (ч. З ст. 872 ЦК України).

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду:

 1. Поняття та загальна характеристика договору підряду
 2. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду
 3. Поняття та загальна характеристика договору міни
 4. Поняття та загальна характеристика кредитного договору
 5. Поняття та загальна характеристика договору дарування
 6. Поняття та загальна характеристика договору поставки.
 7. Поняття та загальна характеристика договору факторингу
 8. Поняття та загальна характеристика договору страхування
 9. § 4. Договір побутового замовлення (побутового підряду)
 10. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
 11. Які особливості договору побутового підряду?
 12. Поняття, загальна характеристика договору банківського рахунка
 13. Поняття та загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу
 14. Поняття та загальна характеристика договору чартеру (фрахтування)
 15. Поняття та загальна характеристика договору простого товариства