<<
>>

§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права

У юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм.

З наведеного визначення випливає, що сучасна цивілістична наука — це наука про сучасне цивільне право, її предметом є: а) норми цивільного права;

б) суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання;

в) цивільні правовідносини; г) юридичні факти; д) судова, арбітражна та адміністративна практика застосування цивільно-правових норм. Тепер розглянемо кожен з елементів предмета науки цивільного права.

Норми сучасного цивільного права. У цивілістичних творах головна увага приділяється застосуванню суті цивільно-правових норм. Особливо це стосується коментарів. Так, після проведення другої кодифікації радянського цивільного законодавства було опубліковано науково-практичні коментарі цивільного законодавства. Цивільно-правові норми аналізуються і в навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках).

Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання, розглянуто у багатотомному курсі "Советское гражданское право", інших підручниках, посібниках та монографіях1.

Вивчення їх має важливе значення, оскільки економічний зміст і ознаки таких відносин зумовлюють особливості їх цивільно-правового регулювання.

Братусь С. Н. Предмет й система гражданского права. — М., 1963; Малеин М. С. Граждан-ский закон й права личности в СССР. — М., 1981; Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирова-ние общественньїх отношений. — М., 1988; Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права // Вісник Академії правових наук України. — Харків, 1999. — №1 (16); Красавчиков О. А. Диспози-тивность в гражданско-правовом регулировании // Сов.

гос. й право. — 1970. — № 1. — С. 41; Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественньїх отношений. — Сверд ловск, 1972.

3. Цивільні правовідносини — юридична форма суспільних відносин, що регулюються цивільним правом, їх також досліджують у підручниках та моногра фічних творах1.

Багато уваги у цивілістичній літературі приділяється окремим елементам цивільно-правових відносин: суб'єктам, об'єктам, суб'єктивним правам та обов'язкам.

4. Юридичні факти є підставами виникнення, зміни і припинення цивіль них прав та обов'язків, їх особливості у цивільному праві характеризують метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Специфіці юридичних фактів у цивільному праві присвячено праці О. О. Красавчикова та інших уче- них-правознавців.

Найпоширенішими юридичними фактами у цивільному праві є угоди, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення наукових праць, творів літератури і мистецтва, заподіяння шкоди, події. У цивільно-правовій літературі досліджуються зазначені юридичні факти, а також відповідні права та обов'язки, що породжуються ними2.

5. Судова практика, а також практика розгляду справ у господар ських судах давно привертає увагу вчених-цивілістів. її визначення дає можли вість виявити недоліки, недосконалості цивільно-правових норм, їх невідповід ність об'єктивним потребам розвитку суспільства. У багатьох цивілістичних працях аналізується й узагальнюється відповідна практика застосування цивіль ного законодавства.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме § 1. Поняття та предмет науки цивільного права:

 1. § 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
 2. § 3. Система науки цивільного права
 3. Предмет, система и современные задачи науки АП. Ее соотношение с наукой управления. История науки АП.
 4. § 2. Методи науки цивільного права
 5. 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 6. § 4. Наука цивільного права та інші юридичні науки
 7. § 1. Поняття цивільного права
 8. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 9. § 2. Предмет та метод цивільного права
 10. § 2. Сучасне розуміння предмету цивільного права України
 11. § 2. Предмет та метод цивільного права
 12. § 4. Поняття, предмет, принципи і метод господарського права