<<
>>

§ 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають зі створення небезпеки

В юридичнй літературі1 давно і справедливо підкреслювалося, що в законі про цивільно-правову деліктну відповідальність центр ваги необхідно перенести зі шкідливого результату на більш ранній ступінь, коли протиправне діяння створює можливість заподіяння шкоди або коли сама діяльність має небезпечні властивості.

Це припускає покладання цивільно-правової деліктної відповідальності не тільки за спричинену шкоду, а й за "делікт створення небезпеки". Саме таким деліктом є створення небезпеки життю, здоров'ю та майну внаслідок порушення навколишнього природного середовища.

Вперше в новому Цивільному кодексі України (глава 81 статті 1182—1184) передбачено деліктні зобов'язання, для виникнення яких досить факту створення загрози (небезпеки) для життя, здоров'я та майна за відсутності заподіяння будь-якої шкоди. Норми, що регулюють зазначені зобов'язання, набувають важливого превентивно-виховного значення. Вони стимулюють здійснення заходів щодо охорони довкілля, поліпшення його якості, функціонування системи інформації про стан довкілля (екологічний моніторинг), проведення екологічних експертиз, державний контроль за додержанням екологічних стандартів, нормативів та правил2.

Церетели Т.В. ДеликтьІ создания опасности // Сов. гос. й право. — 1970. — № 8. — С.56;

Мотьілева ВЯ. Роль й место гражданского права в система комплексной охранн человека в условиях научно-технического прогресса / Законность, правопорядок й правовая культура. — М., 1974. — С. 131—132;

Ее же. Гражданско-правовая охрана человека от неблагоприятннх изменений окружающей средьі: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — М.,1975;

Малеин Н.С. Гражданский закон й права личности в СССР. — М., 1981. — С. 180—181;

Малеина М.Н. Личнне неимущественньїе права граждан: понятие, осуществление, защита. — 2-е изд. — М., 2001. — С. 39—57.

2 Коментар до Конституції України.

— К.,1996. — С. 129.

Деліктне зобов'язання — це зобов'язання, в якому особа, що своєю протиправною діяльністю (бездіяльністю), порушуючи довкілля, створила небезпеку (загрозу) для життя, здоров'я і майна, зобов'язана усунути цю небезпеку, а особа, яка піддається небезпеці має право вимагати усунення небезпеки (загрози). Воно є різновидом цивільно-правових відносин, йому властиві елементи, що характеризують цивільно-правові відносини. Ними є суб'єкт, об'єкт та зміст (суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільний обов'язок).

Суб'єктами деліктних зобов'язань зі створення небезпеки є сторони зобов'язальних відносин, їх називають кредитором і боржником.

Кредитор — уповноважена сторона, яка має право вимагати усунення створеної небезпеки (загрози) життю, здоров'ю та майну. На боці кредитора можуть бути фізичні та юридичні особи, які піддаються загрозі або інтересам яких вона загрожує. Вік, стан фізичного та психічного здоров'я, наявність чи відсутність деліктоздатності не впливають на статус кредитора.

Право кредитора на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, — це зобов'язальне відносне особисте право. Здійснення цього права залежить від волі зобов'язаної сторони. В новому ЦК України передбачається, що фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.

Боржник — це сторона, яка зобов'язана усунути створену небезпеку. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи, які займаються підприємницькою та іншою господарською діяльністю, порушуючи при цьому навколишнє природне середовище. Це промислові підприємства, транспортні організації, будівельні організації тощо.

Об'єктом деліктних зобов'язань є дії боржника з усунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб.

Зміст деліктного зобов'язання становлять право кредитора та обов'язок боржника. Останній вчиняє дії з усунення небезпеки, а кредитор має право вимагати усунення створеної небезпеки.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають зі створення небезпеки:

 1. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із створення загрози життю, здоров'ю або майну особи
 2. § 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
 3. Відмежування зобов'язань, що виникають із рятування, від інших зобов'язань
 4. Глава 67 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА МАЙНУ
 5. § 3. Елементи зобов'язань
 6. Елементи зобов'язань із заподіяння моральної шкоди
 7. Суб'єкти зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.
 8. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із дій, які вчиняються в майнових інтересах іншої особи без її доручення
 9. 1. Особливості зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду
 10. § 1. Поняття та способи припинення зобов'язань
 11. § 1. Поняття та способи припинення зобов'язань
 12. § 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань
 13. § 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань
 14. § 1. Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань