>>

ПЕРЕДМОВА

У період активного становлення правової держави та пошуку механізмів належного забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, інтересів держави все більшої актуалізації набуває проблема удосконалення механізму їх цивільно-правового захисту.

Однак цивільне законодавство містить багато нерозв'язаних питань, у зв'язку з чим розробка теоретичних засад основних цивільно-правових інститутів є безперечно актуальним напрямом наукового пошуку. Особливої актуальності та гостроти вона набуває внаслідок прийняття 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), який є ґрунтовною спробою законодавця врегулювати суспільні відносини приватноправового характеру.

Оновлення концепції цивільного права України і обумовило появу цього підручника, який певною мірою покликаний сприяти заповненню існуючих прогалин як у забезпеченні навчального процесу, так і в розвитку науки цивільного права.

Підручник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається з двох розділів: "Договірні зобов'язання" та "Недого-вірні зобов'язання", в яких послідовно і ґрунтовно висвітлюються основні цивільно-правові інститути, сталі та загальновизнані погляди і концепції, а також власні позиції авторів щодо окремих складних, проблемних і суперечливих питань науки цивільного права.

Головна мета запропонованого читачеві підручника - у доступній формі допомогти набути правові знання з питань цивільного права. Теоретичний матеріал, приклади з судової практики, рекомендована література сприятимуть, на погляд авторів, повному та глибокому засвоєнню основних інституцій цієї галузі права.

Підручник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, вчених, юристів-практиків та інших читачів, яких цікавлять проблеми цивільного права.

Автори будуть вдячні читачам за зауваження і пропозиції, спрямовані на удосконалення підручника, і намагатимуться їх врахувати в процесі подальшої роботи.

| >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. Передмова
 4. Передмова
 5. Передмова
 6. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
 7. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
 8. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
 9. Игнатюк Наталья Александровна, Павлушкин Алексей Владимирович. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. Учебное пособие. , 2007
 10. ВВЕДЕНИЕ
 11. Глава 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО - ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
 12. § 1. Понятие муниципального права. Предмет и метод муниципального права
 13. § 2. Система муниципального права
 14. § 3. Источники муниципального права.
 15. § 4. Муниципально-правовые нормы, институты, субъекты.