<<
>>

Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах

. Одним із суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є право патентування зазначених об'єктів в іноземних державах. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в іноземних державах проводиться за таких умов:

заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного доку мента на винахід, корисну модель чи промисловий зразок до органу іноземної держави подати заявку на цей винахід, корисну модель чи промисловий зразок до Установи України;

заявник, який бажає запатентувати винахід, корисну модель чи промис ловий зразок в іноземній державі зобов'язаний повідомити про це Установу України;

Установа України протягом трьох місяців від дати надходження повідом лення заявника про намір запатентувати винахід, корисну модель чи промисло вий зразок в іноземній державі, не повідомила заявника про заборону зарубіж ного патентування зазначеного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

У необхідних випадках Установа України може дозволити патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в іноземній державі раніше зазначеного строку.

У разі патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за процедурою договору про патентну кооперацію міжнародна заявка подається до Установи України.

При цьому слід пам'ятати, що зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей чи промислових зразків досить дорога процедура, яка потребує істотних валютних затрат.

Тому при вирішенні питання про зарубіжне патентування слід виходити з його комерційної доцільності. Доцільність зарубіжного патентування зумовлюється такими факторами:

5 Охорона експорту. Якщо у виробах, продукції, обладнанні тощо, які екс портуються в іноземні держави, використано винаходи, корисні моделі та про мислові зразки, захищені патентами України. Обсяг експортних поставок такий, що робить доцільним патентування використаних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків в іноземних державах.

В іншому разі винаходи, корисні моделі та промислові зразки можуть бути використані в зарубіжних країнах без дозволу українських власників патенту і без виплати їм будь-якої винагороди.

Зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей чи промислових зразків зумовлене будівництвом Україною цивільних чи промислових споруд у зарубіжних країнах. Під час такого будівництва можуть бути використані об'єк ти промислової власності, захищені патентами України. У такому разі для захис ту зазначених об'єктів має бути проведено зарубіжне патентування у тих кра їнах, де має проводитися будівництво.

Стосовно певних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків має бути припущення, що на них у деяких зарубіжних країнах може бути такий по пит, що є надія укласти із заінтересованими фізичними чи юридичними особами цих зарубіжних країн ліцензійні угоди. У таких випадках також попередньо вар то спочатку запатентувати зазначені об'єкти в цих країнах і таким чином позба вити їх можливості використати зазначені об'єкти без дозволу українських влас ників патенту.

Відповідно до законодавства України про промислову власність витрати, пов'язані з патентуванням винаходів, корисних моделей чи промислових зразків в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа, але не держава.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах:

 1. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 2. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
 3. Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
 4. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
 5. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 6. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 7. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 8. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
 9. Патентування сорту в іноземних державах
 10. Стаття 607. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах
 11. Стаття Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах
 12. Що означає термін "промислова власність"? Які її об'єкти?
 13. ГЛАВА 5. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ