<<
>>

§ 1. Основні категорії спадкування

Спадкове право тісно пов'язане з усіма іншими видами майнових прав. З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, яке знаходиться на праві власності та інших речових правах.
Вони є об'єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника. З іншого боку, спадкування — один зі способів набуття майнових прав, що зближує його з зобов'язальним правом. Тому спадкове право є однією з важливих підгалузей цивільного права і займає проміжне місце між речовим та зобов'язальним правом.

До основних понять спадкового права належать відповідні категорії, основні з яких наводяться нижче.

Спадкування — перехід майна після смерті його власника до інших суб'єктів за однією з двох підстав — за заповітом (тестамен- том) або за законом.

Спадкове право — сукупність правових норм, які визначають підстави та регулюють порядок переходу майна померлої особи до інших суб'єктів цивільного права.

Право спадкування у суб'єктивному сенсі — це право учасника цивільних відносин бути спадкоємцем після смерті фізичної особи.

Право спадкування у об'єктивному сенсі — сукупність правових норм, які регламентують відносини спадкування (спадкові відносини).

Спадкодавець — людина (фізична особа), після смерті якої залишилося майно, стосовно якого відбувається спадкування.

Спадкоємці — учасники цивільних відносин, до яких переходить у встановленому порядку майно спадкодавця.

Спадкове майно, спадкова маса, або спадщина, — це сукупність прав і обов'язків померлого.

Наступництво при спадкуванні — перехід прав і обов'язків від одного учасника цивільних відносин до інших.

Універсальне наступництво при спадкуванні — перехід до спадкоємців усіх прав й обов'язків спадкодавця.

Сингулярне наступництво при спадкуванні — перехід до окремих осіб лише прав спадкодавця, не обтяжених обов'язками.

Відкриття спадщини — виникнення у спадкоємців права на набуття спадщини, яке відбувається в день смерті спадкодавця.

Набуття спадщини — її прийняття шляхом вчинення передбачених законом дій.

Заповіт — розпорядження власника своїм майном на випадок смерті шляхом одностороннього волевиявлення (правочину), на підставі якого виникають права і обов'язки у спадкоємців.

Спадкування за законом — спадкування, що настає в порядку, встановленому законом, за відсутності заповіту, визнання його недійсним, а також у випадку смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, до відкриття спадщини або їх відмови від прийняття спадщини.

Черга спадкоємців за законом — визначені у законі особи, які закликаються до спадкування одночасно (на рівних засадах).

Спадкова трансмісія — перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців особи-спадкоємця, яка померла після відкриття спадщини, але до її прийняття.

Спадкування за правом представлення — передача при спадкуванні за законом спадкової частки померлого спадкоємця зазначеним у законі особам — онукам, дідусям, бабусям тощо в разі, коли спадкоємець помер до відкриття спадщини.

Заповідальний відказ (легат) — розпорядження спадкодавця в заповіті про надання майнової вигоди за рахунок спадкового майна третій особі — відказоодержувачу.

Фідеїкоміс (доручення совісті) — доручення спадкодавця спадкоємцю виконати щось на користь третьої особи, зроблене без дотримання спеціальних формальностей.

Спадкування за системою парантел — закликання до спадкування групи кровних родичів, яка утворюється загальним пращуром та його низхідними. Перша парантела включає самого спадкодавця та його низхідних, друга — батьків спадкодавця та їх низхідних тощо.

Застосовується в законодавстві низки країн центральноєвропейської системи приватного права.

Договір про спадщину — домовленість про призначення спадкоємця чи встановлення легату. Сторонами такого договору є спадкодавець та спадкоємець чи третя особа (українським цивільним законодавством не передбачений). Слід відрізняти від спадкового договору.

Спадковий договір — домовленість, за якою одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває права власності на майно відчужувача (глава 90 ЦК).

<< | >>
Источник: Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник.. 2007

Еще по теме § 1. Основні категорії спадкування:

 1. § 2. Поняття спадкування і права на спадкування
 2. Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб
 3. ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
 4. Які категорії громадян підлягають обов'язковому особистому страхуванню?
 5. Законність притягнення до адміністративної відповідальності у справах вказаної категорії
 6. § 1. Спадкування за законом
 7. § 3. Спадкування за правом представлення
 8. Порядок закликання до спадкування
 9. Глава 36 Спадкування за заповітом
 10. Глава 37 Спадкування за законом
 11. § 3. Види спадкування
 12. Глава 38 Здійснення права на спадкування
 13. Глава 35 Загальні положення про спадкування
 14. Що таке спадкування за законом?
 15. § 4. Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами