<<
>>

§ 2. Кредитний договір

В умовах становлення банківської системи України, розвитку товарно-грошових, а отже, і кредитних відносин неухильно зростає роль кредитного договору, який є основною юридичною формою відносин з надання, використання і повернення грошей.

Саме кредитний договір опосередковує використання вільних грошових коштів, які накопичуються у суспільстві, для становлення нових підприємств, впровадження нової техніки і технологій, розвитку торгівлі, задоволення особистих потреб громадян. Функціонування економіки неможливе без чіткої системи мобілізації грошових доходів і заощаджень і перетворення їх на капітал. Основною ланкою такої системи є банки, а правовою формою реалізації економічних відносин з надання і використання вільного капіталу є договір.

У передмові до проекту ЦК України досить влучно визначено значення цивільно-правового договору: "В умовах переходу економіки України на ринкові засади особливо зростає роль договору як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових та інших майнових відносин. Приведення інститутів договірного права у відповідність сучасним вимогам життя суспільства постає як одне з першочергових і невідкладних завдань удосконалення законодавства."1. Наведене висловлювання доречно доповнити словами видатного вченого-цивіліста М. І. Кулагіна: "Договір є інститут, без якого неможливе існування господарської системи в цілому".2.

Категорія договору застосовується у різних галузях права. Але саме за допомогою цивільно-правового договору забезпечується перехід права власності від однієї особи до іншої. Він є регулятором різних інтересів виробника і споживача в товарах, грошових коштах, послугах, роботах. Цінність договору перш за все полягає в тому, що він визначає обсяг прав та обов'язків кожної сторони, порядок їх реалізації та виконання і, таким чином, забезпечує налагодженість, організованість і стабільність в економічних відносинах.

Значення кредитного договору полягає в тому, що він, поєднуючи зв'язки виробників, торгівлі і споживачів, є чи не найважливішим інструментом грошового і товарного обігу.

Для кредитного договору суттєвим є те, що він поєднує не тільки інтереси сторін договору, а й інтереси суспільства в цілому.

Саме на таких засадах мають

1 Українське право. - 1996. - № 2(4) - С. 17. Кулагин М. Й. Избраннне трудн. — М.: Статус, 1997. — С. 258.

розглядатися проблеми стосовно кредитного договору: його правова природа, поняття, форма, зміст, сторони, порядок укладання, зміни, розірвання, виконання, способи забезпечення зобов'язань.

Разом з тим, кредитний договір опосередковує відносини банку (кредитодавця) і позичальника у зв'язку з використанням коштів, які раніше були надані банкам як кредитний капітал господарюючими суб'єктами та громадянами. Саме комерційні банки, які найчастіше у кредитних договорах є кредитодавцями, акумулюють грошові доходи та заощадження, перетворюючи їх на банківський капітал. Надалі цей капітал випускається банками в обіг шляхом надання кредитів господарюючим суб'єктам та громадянам на відповідних умовах кредитних договорів. Цей процес є життєвим соком економічного розвитку суспільства і зростаючого життєвого рівня громадян. Мобілізація грошових коштів і надання кредитів, безумовно, ґрунтуються на стабільності банківської системи і встановленні клімату довіри до банків.

Клімат довіри в суспільстві може бути тільки до тих банків, які надійно зберігають кошти, використовуючи їх для одержання доходів, і повертають їх на першу вимогу вкладникам, сплативши відповідні відсотки за використання.

Видатний британський теоретик у галузі договірного права Вільям Ансон вказує, що "свобода договору є розумним суспільним ідеалом лише тією мірою, в якій можна передбачати рівність сил при укладанні угод контрагентами за умови, що не спричиняється шкода інтересам суспільства в цілому. У більш складних суспільних і промислових умовах колективного суспільства вона втратила свою ідеалістичну привабливість. У наш час ясно, що рівності в прямому значенні часто не існує і що індивідуальні інтереси повинні підкорятися інтересам суспільства"1.

Місце кредитного договору в системі цивільно-правових договорів характеризується тим, що він тісно пов'язаний з договорами купівлі-продажу, поставки, підряду та іншими сплатними цивільно-правовими договорами. Сторона, яка виконує в такому договорі грошове зобов'язання, може використати кредитні кошти для оплати товарів, робіт, послуг. З іншого боку, підставою для одержання кредиту досить часто є саме цивільно-правовий договір, який опосередковує передачу майна, виконання робіт, надання послуг.

Аналіз сучасного цивільного обігу дає підстави виділити три мети щодо обмеження свободи в договорах:

1) захист найслабшої (слабої) сторони, який починається зі стадії укладення договору і завершується його виконанням та відповідальністю за порушення;

2) захист інтересів кредиторів, загроза яким може спричинити руйнівний вплив на цивільний обіг;

3) захист інтересів держави, які у концентрованому вигляді виражають інтереси суспільства2.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 2. Кредитний договір:

 1. ГЛАВА 17. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
 2. § 2. Кредитний договір
 3. Статья 5.54. Неисполнение обязанности по проведению проверки и (или) неисправлению недостоверной информации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете) (введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ)
 4. § 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду
 5. Статья 819. Кредитный договор
 6. 23.2. Кредитный договор
 7. § 2. Кредитный договор
 8. Поняття та загальна характеристика кредитного договору
 9. § 2. Обязательства из кредитного договора
 10. Статья 349. Кредитные ресурсы
 11. Статья 820. Форма кредитного договора
 12. Элементы кредитного договора
 13. Глава V. СУБЪЕКТЫ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
 14. Глава VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
 15. Глава XX. Расчетно-кредитные правоотношения.
 16. 1. Понятие кредитного договора
 17. Зміст кредитного договору