<<
>>

Експертиза заявки

. Експертиза заявки по суті ( кваліфікаційна експертиза) проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням експертизи.
Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надійшли до Установи за 6 місяців до дати публікації.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання Установа проводить формальну експертизу заявки, під час якої визначається, чи належить цей об'єкт до об'єктів, зазначених як винахід, і чи відповідає вимогам закону подана заявка. Якщо заявка на видачу патенту на винахід відповідає вимогам закону, Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявникові повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки. А якщо подана заявка на видачу деклараційного патенту на винахід і вона також відповідає вимогам Закону про винаходи, Установа розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну. При позитивному результаті експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявникові рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. Що стосується заявки на видачу деклараційного патенту на корисну модель, то якщо подані документи відповідають вимогам Закону про винаходи, Установа надсилає заявникові рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.

З метою ознайомити заінтересованих осіб із заявкою на винахід по закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо за-

5 явлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку.

За клопотанням заявника зазначена публікація може бути здійснена раніше встановленого строку. На прохання винахідника його ім'я не повинно згадуватися в опублікованих відомостях про заявку. Після публікації заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Кваліфікаційна експертиза заявки проводиться за рахунок коштів заявника і лише за наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід. Мета цієї експертизи — встановити відповідність заявленої пропозиції умовам патентоспроможності.

Клопотання про проведення експертизи заявки по суті заявник може подати протягом трьох років від дати подання заявки. Інші особи можуть подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки.

Якщо клопотання про проведення експертизи заявки не надійшло у встановлені строки, заявка вважається відкликаною.

Установа на будь-якому етапі проведення кваліфікаційної експертизи заявки може зажадати від заявника додаткових матеріалів, якщо їх необхідність зумовлена проведенням експертизи, а також запропонувати змінити формулу. При неподанні заявником у визначені строки затребуваних Установою додаткових матеріалів, заявка вважається відкликаною.

По завершенні експертизи заявки Установа має прийняти рішення про визнання заявленої пропозиції винаходом, якщо вона відповідає умовам патентоспроможності. В іншому разі заявникові надсилається рішення про відхилення заявки.

Заявник має право на будь-якому етапі розгляду заявки, аж до прийняття рішення за нею, відкликати її. Він також може замінити заявку на винахід на заявку на корисну модель і навпаки. Така заміна можлива до прийняття рішення про видачу патенту або відхилення заявки.

На підставі рішення Установи про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про видачу патенту. Водночас з публікацією відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі.

Будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки після публікації відомостей про видачу патенту

Водночас з публікацією відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок патентне відомство здійснює їх державну реєстрацію, для чого вносить до відповідного Державного реєстру патентів України відомості про патент.

У місячний строк після державної реєстрації патенту його видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб (співавторів), їм видається один патент.

За одержання патенту та підтримання його чинності необхідно сплачувати спеціальний збір, розмір якого і порядок сплати встановлює Кабінет Міністрів України.

5 Дія патенту на винахід, корисну модель та промисловий зразок може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:

за заявою власника патенту;

за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чин ності патенту. (Збір за підтримку чинності патенту ( деклараційного патенту) на секретний винахід чи корисну модель не сплачується).

Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково у разі:

— встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патен тоспроможності;

наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці;

порушення порядку зарубіжного патентування.

Що стосується промислового зразка, то патент на нього може бути визнано недійсним повністю або частково через невідповідність запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності; наявності у сукупності істотних ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці, а також у разі порушення порядку зарубіжного патентування.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Експертиза заявки:

 1. Експертиза заявки про видачу патенту на сорт
 2. Формальна експертиза заявки на сорт.
 3. Кваліфікаційна експертиза заявки
 4. Статья 1502. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее другой заявки
 5. Статья 1523. Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара и внесение изменений в документы заявки
 6. Статья 1497. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки
 7. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
 8. Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 9. Публікація відомостей про заявку на сорт
 10. Стаття 149. Комплексна експертиза
 11. Глава 3. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
 12. Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 13. Стаття 239. Призначення експертизи
 14. Стаття Психіатрична експертиза
 15. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
 16. Стаття 148. Комісійна експертиза
 17. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 18. Стаття 509. Психіатрична експертиза
 19. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 20. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта