<<
>>

§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві

За умов існування СРСР правове регулювання відносин у капітальному будівництві (і суміжних з ним) здійснювалося союзним законодавством. Республіканські нормативні акти в цій сфері якщо і приймалися, то тільки дублювали зміст союзних.

В умовах формування самостійного українського законодавства основні напрями правового регулювання капітального будівництва і суміжних з ним сфер визначаються Законом України "Про інвестиційну діяльність" та нормами ЦК УРСР, де цим питанням присвячено главу 29.

Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р. передбачено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України.

Тому серед джерел правового регулювання капітального будівництва України залишаються на певний час законодавчі і підзаконні акти колишнього СРСР.

Так, Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986 р. були затверджені Правила про договори підряду на капітальне будівництво. Певні зміни внесено в порядок застосування їх Постановою Ради Міністрів СРСР "Про впорядкування

системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об'єднань і організацій" від ЗО липня 1988 р. Порядок укладення і виконання договорів субпідряду регулюється Положенням про взаємовідносини організацій — генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженим постановою Держбуду СРСР і Держплану СРСР від 3 липня 1987 р. Щодо правового режиму договору на виконання проектних і розвідувальних робіт, то він встановлений нормативним актом, прийнятим понад ЗО років тому і через це є явно застарілим. Правила про договори на виконання проектних і розвідувальних робіт, про які йдеться, були затверджені Держбудом СРСР, Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР 25 травня 1959 р.

Багатосторонні контракти в капітальному будівництві регулюються Тимчасовим положенням про контракт у капітальному будівництві, затвердженим Держбудом СРСР 13 березня 1989 р.

Важливе місце серед джерел правового регулювання посідають постанови Уряду СРСР. Деякі з них присвячені загальним питанням, як, наприклад, Постанова Ради Міністрів СРСР "Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві" від ЗО вересня 1989 p., інші — окремим проблемам, як, наприклад, Постанова Ради Міністрів СРСР "Про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 23 січня 1981 р. (з відповідними змінами від 24 квітня 1984 p.). Важливу роль у регулюванні розрахунково-кредитних відносин відіграють Правила фінансування і кредитування будівництва, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1987 р.

Протягом останніх років впроваджується метод будівництва об'єктів "під ключ". Відносини між учасниками такого будівництва регулюються відповідно до Положення про організацію будівництва об'єктів "під ключ", яке затверджене Постановою Держбуду СРСР від 10 листопада 1989 р.

З метою поліпшити організацію контрактних взаємовідносин у будівництві в 1993 р. науково-технічна рада Міністерства України у справах будівництва та архітектури затвердила Положення про підрядні контракти у будівництві України. Цей акт врахував вимоги законодавства, певний вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання відносин між учасниками будівництва та особливості становлення ринкових відносин у будівництві. Положення визначає порядок підготовки, складання та виконання підрядних контрактів на будівництво об'єктів і має рекомендаційний характер.

Одним з найновіших законодавчих актів у сфері будівництва став Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 6 квітня 2000 р.

У зв'язку з прийняттям нового ЦК України, а також певними трансформаціями будівельної галузі в цілому більшість нормативно-правових актів у сфері будівельного підряду потребує докорінного оновлення.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві:

 1. § 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків
 2. Глава 1. Сім'я. Регулювання сімейних відносин
 3. Глава 72 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
 4. Глава ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
 5. 1.2. КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 6. Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 7. Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва
 8. Глава 27 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 9. § 1. Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн
 10. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
 11. 1.1. ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 12. Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін
 13. § 1. Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі
 14. У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
 15. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
 16. § 1. Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села
 17. Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів
 18. § 3. Права та обов'язки сільгосппідприємств у будівництві об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення
 19. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права