<<
>>

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту.

Цей акт є коригуванням вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку, а також фактично повернутого невиправного браку. Розрахунок суми зменшення податку проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі експорту (вивезення) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України сума податку для погашення податкового векселя визначається з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з належно оформленою митною декларацією.

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю. Забороняється часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий.

У разі якщо податковий вексель, строк сплати за яким настав, не погашений, наступний вексель не може бути виданий таким суб'єктом.

225.9. Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Коментованою статтею визначені особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв, а саме використання податкових векселів. Статтею визначено порядок їх видачі та погашення, а також підстави для проведення коригувань суми податку.

225.1. Оподаткування виробництва та реалізації алкогольних напоїв в Україні має свої особливості, які пов'язані з використанням податкових векселів. Під таким векселем визначають простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов' язання сплатити суму акцизного податку у визначений строк. Таким чином, законодавцем надана можливість суб' єктам підприємницької діяльності отримувати спирт етиловий за умови видачі податкового векселя з відстрочкою сплати податку, розрахованого на готову продукцію, на термін до 90 календарних днів. Податкові векселі є гарантією сплати суми податку при отриманні спирту для виробництва підакцизної продукції. Статтєю визначається механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються суб'єктами підприємницької діяльності до отримання з акцизного складу спиртозаводу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів), та які є забезпеченням виконання зобов' язання таких суб' єктів сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції у строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати видачі зазначених векселів.

У податковому векселі сума акцизного податку визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату складення такого векселя.

Оформлення податкового векселя здійснюється за зразком, визначеним центральним органом державної податкової служби України лише на вексельному бланку, придбаному в установі банку.

При отриманні спирту етилового за нульовою ставкою для виготовлення виноматеріалів податкові векселі, що видані підприємствами первинного виноробства, вважаються погашеними за умови документального підтвердження цільового використання спирту для виготовлення виноматеріалів відповідно до вимог, визначених ст. 229.1 (див. п. 229.1.8 Коментаря до ст. 229.1 Кодексу).

Враховуючи норми пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Кодексу, операції з реалізації спирту етилового неденатурованого спиртозаводами для переробки на алкогольні напої звільнені від сплати податку. Податкове зобов' язання зі сплати податку виникає безпосередньо у виробника таких алкогольних напоїв, а податковий вексель, виданий при отриманні спирту етилового, є гарантією його сплати.

Отримання спирту зі спиртозаводу здійснюється у присутності представника державної податкової служби (в порядку, визначеному ст. 230 Кодексу, а також Закону від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») з оформленням акта про фактично отриману кількість спирту. Виходячи з отриманої кількості спирту, що відображена в такому акті, здійснюється корегування розрахунку суми податку на суму втраченого спирту при транспортуванні в межах встановлених норм.

Нормою визначені особливості погашення податкового векселя при придбанні акцизних марок. Необхідною умовою отримання марок акцизного податку законодавцем визначено документ про сплату акцизного податку (див. п. 226.12 Коментаря до ст. 226 Кодексу). Таким чином,

погашення податкового векселя може здійснюватися частково в період його дії на суми, які сплачуються виробниками алкогольних напоїв при придбанні марок акцизного податку.

Податковий вексель погашається шляхом сплати до бюджету сум податку, що розраховуються за ставками податку з готової продукції.

Вексель вважається погашеним у разі сплати у визначений строк повної суми податку, зазначеної у такому векселі.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається з урахуванням сум коригувань. Такі суми визначаються відповідно до акта про фактично отриману кількість спирту з урахуванням втрат спирту в процесі транспортування.

Крім того, сума податку, відображена у векселі, зменшується на суму податку, розраховану, виходячи з фактичних втрат спирту етилового при зберіганні спирту, виробництві готової продукції в межах норм, закріплених в Інструкції, яка затверджена наказом Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

21

13.03.2000 р. № 25 , а також фактично поверненого невиправного браку. Таким невиправним браком визначають забруднені напої, що утворюються в процесі виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів, і водно-спиртова рідина, що є спиртовим конденсатом, отриманим при регенерації водяною парою відпрацьованого активованого вугілля після пропуску через нього відповідної кількості горілки, а також при випарюванні спирту з відпрацьованої сировини, фільтркартону.

21 Інструкція про порядок застосування норм втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві, затверджена наказом Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 13.03.2000 р. № 25.

Порядок розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Визначення суми акцизного податку для погашення податкового векселя проводиться з урахуванням зменшення на суму податку із спирту, що був використаний для виготовлення обсягів продукції, відвантаженої на експорт, за умови його підтвердження належно оформленою вантажною митною декларацією.

Підтвердженням здійснення операцій з експорту алкогольних напоїв є належним чином оформлена вантажна митна декларація, на якій митним органом здійснюється напис про фактичне вивезення експортованої підакцизної продукції за межі митної території України, що засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.

Загальний порядок оформлення вантажних митних декларацій відображений у відповідному Положенні, яке затверджене Постановою КМУ від 09.06.1997 р. № 574 .

Нормою закріплено порядок опротестування векселя, який не погашено у встановлений строк, а також заборону часткового погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий. Так, орган податкової служби за місцем реєстрації суб' єкта господарювання (векселедавця) здійснює протест такого векселя у неплатежі, згідно із законодавством, та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку-аваліста з опротестованим векселем. Своєчасне опротестування векселя у разі відмови у сплаті є умовою початку відповідальності банку-аваліста. Вчинення протестів по податкових векселях здійснюється нотаріусами відповідно до вимог пп. 295-301 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5.

Під банком-авалістом розуміють банк, який взяв на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем (органом податкової служби за місцем реєстрації платника акцизного податку). Таке зобов'язання оформлюється шляхом проставлення

гарантійного напису банку на кожному з двох примірників податкового векселя.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше одного операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму векселедержателю, вказану у цьому векселі.

Прямою нормою Кодексу заборонено отримання спирту під податковий вексель, у разі, коли попередній вексель даного суб' єкта господарювання, за яким настав строк сплати, не погашений повністю.

Виноматеріали, що є сировиною для підприємств вторинного виноробства, не оподатковуються. Така норма є загальною для операцій з реалізації підакцизних товарів (крім нафтопродуктів), якщо вони використовуються виробниками як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) (див. п. 213.3 Коментаря до ст. 213 Кодексу). В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими відповідно до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв:

 1. Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами
 2. Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві
 3. Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 4. Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 5. Стаття 164/5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
 6. Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 7. Стаття 156/2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
 8. Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді
 9. Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу
 10. Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
 11. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
 12. Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ