<<
>>

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку,

яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і

відбувається у разі, коли:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом

попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо

загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою

особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього розділу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених цим розділом;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особа звільнена від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної

особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість;

и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців, сукупно, складає менше 50 відсотків від загального обсягу постачання.

184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті «а» пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів «б» - «и» пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби.

Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.

184.3. Орган державної податкової служби анулює реєстрацію особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 цієї статті.

184.4. У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації орган державної податкової служби протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання.

184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації платником податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та нарахувати податкові зобов'язання, виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до законодавства.

184.8. У разі коли на дату подання заяви про анулювання реєстрації платник податку має податкові зобов'язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується у суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності - сплачується до державного бюджету. Анулювання реєстрації особи як платника податку відбувається у день, що настає за днем проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду.

184.9. У разі коли за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим розділом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган зобов'язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

184.

У цій статті більш детально, порівняно з попереднім законодавством, прописано підстави анулювання реєстрації платника податку, що повинно

слугувати покращанню його адміністрування. До таких підстав додатково включено:

винесення ухвали господарським судом про ліквідацію юридичної особи -банкрута;

анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації особи за рішенням суду;

закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника ПДВ;

фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків від загального обсягу постачання.

Анулювання реєстрації особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, здійснюється органом державної податкової служби у разі відповідності суб'єкта господарювання вимогам пункту 184.1 цієї статті.

Якщо у пункті 9.8 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» зазначалося, що податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав для її анулювання (такими підставами визнано: зменшення обсягів оподатковуваних операцій за останні дванадцять поточних календарних місяців за поріг реєстрації; закінчення роботи ліквідаційної комісії платника податку, оголошеного банкрутом, або ліквідація платника податку за власним бажанням чи за рішенням суду), то у статті 184 встановлено, що для анулювання органом державної податкової служби реєстрації особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, необхідно, щоб цей платник відповідав вимогам пункту 184.1 цієї статті.

Крім того, у пункті 184.4 встановлено, що в разі коли відсутні законні підстави для анулювання реєстрації, орган державної податкової служби протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про

анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями щодо зазначеного питання.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку:

  1. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
  2. Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
  3. Стаття 180. Платники податку
  4. Стаття 212. Платники податку
  5. Стаття 162. Платники податку
  6. Стаття 269. Платники податку
  7. Стаття 301. Платники податку
  8. Стаття 133. Платники податку
  9. Стаття 240. Платники податку
  10. Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку