<<
>>

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій.


157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:
а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами
Ш-ІУ рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;
в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами;
г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;
ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку, передбаченому законом;
е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;
є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом.
157.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому
числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті;
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
157.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "в" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;
доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні
послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ґ" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
разових або періодичних внесків засновників і членів; пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.
157.8. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "е" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.
157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
157.10. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком неприбуткових організацій, визначених у підпунктах "а" і "в" пункту 157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на
спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.
При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у пункті 151.1 статті 151 цього розділу, не сплачується.
Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "в" пункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.
157.11.
У разі якщо доходи неприбуткових організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених пунктом 157.5 цієї статті, на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.
Незалежно від положень абзацу першого цього пункту, у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана
сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього пункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом другим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.
157.12. З метою оподаткування центральний орган державної податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.
Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.
Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.
Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.
157.13. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
157.14. Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і
оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.
157.15. Термін "державні послуги" слід розуміти як будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна "державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені цим Кодексом.
Під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).
До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.
До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах "в" - "ґ" пункту 157.1 цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.
157.16. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.
157. Коментована стаття регламентує принципи оподаткування доходів установ та організацій, яким у момент реєстрації в органах державної податкової адміністрації присвоюється ознака неприбутковості - від 0001 до 0016.
Залежно від фінансування неприбуткові організації (НО) класифікують (табл. 3.24) на:
- бюджетні установи та організації, основними джерелами фінансування для яких є цільове фінансування та цільові надходження з бюджету;
- небюджетні неприбуткові організації, що функціонують за рахунок коштів цільового фінансування та цільових надходжень з бюджету та позабюджетних фондів, а також від зовнішніх донорів (юридичних та фізичних осіб), безповоротної допомоги.
В основі діяльності НО - непідприємницька діяльність, що не передбачає отримання прибутку. Зазначені юридичні особи можуть проводити за окремим кошторисом операції підприємницького характеру. При цьому під очікувані
надходження від госпрозрахункової діяльності плануються відповідні витрати, пов'язані з її веденням.
Таблиця 3.24
92
Наказ ДПАУ від 03.07.2000 р. № 355 «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрований в Мін'юсті України 27.07.2000 р. № 451/4672 (з чинними змінами та доповненнями).
Класифікація неприбуткових організацій
Структура
ознаки неприбутковості Неприбуткові організації 1 2 Бюджетні установи та організації 0001 Органи державної влади України: підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади; заклади і установи освіти, науки, культури, охорони здоров'я, архівні установи, засновані на державній та комунальній власності, які утримуються за рахунок бюджету 0002 Установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів: відділ освіти, відділ культури, фінансове управління, управління сільського господарства, відділ соцзабезпечення, соціальна служба молоді, відділ земельних ресурсів, відділ державного казначейства, ДПІ, відділ УМВС, відділ статистики, пожежна частина, СПТУ, виправна колонія, дитячі санаторії та інші 0003 Органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст 0004 Установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів: лікарні ветеринарної медицини, лікарні, санепідемстанції, школи - інтернати, госпіталі, оздоровчі дитячі табори, ДЮСШ, дитячі будинки та інші Небюджетні неприбуткові організації 0005 Благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному Законом для проведення благодійної діяльності, що діють на підставі Законів України «Про благодійництво та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», інших нормативно-правових актів 0006 Громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності. У своїй діяльності керуються Законом України «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами 0007 Творчі спілки, які діють на підставі законів України «Про об'єднання громадян», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших нормативно-правових актів 0008 Політичні партії, які діють на підставі Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», інших нормативно-правових актів 0009 Пенсійні фонди, які в своїй діяльності керуються законами України «Про збір на обов' язкове державне пенсійне страхування», «Про страхування», іншими нормативно-правовими актами 0010 Кредитні спілки, які діють на підставі Закону України «Про кредитні спілки», інших нормативно-правових актів 0011 Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку. Керуються у своїй діяльності Законом України «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами 0012 Спілки, асоціації, інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів. Керуються Законом України «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами 0013 Релігійні організації, що керуються в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими нормативно-правовими Структура ознаки неприбутковості Неприбуткові організації 1 2 актами 0014 Науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади Ш-ІУ рівнів акредитації, яким надається підтримка держави. Керуються у своїй діяльності Законом України «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами 0015 Житлово-будівельні кооперативи, об 'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які керуються у своїй діяльності законами України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами 0016 Профспілкові організації: професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, що утворені в порядку, визначеному Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Пункти 157.2-157.7 статті 157 ПКУ дають вичерпний перелік джерел фінансування діяльності НО, що звільняються від оподаткування.
Для органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (ознака неприбутковості 0001-0004), це:
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивні доходи;
- кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг (у тому числі доходи державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг (зокрема, платних), пов'язаних з їх основною статутною діяльністю);
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам, згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін).
Для благодійних фондів і благодійних організацій, громадських організацій, творчих спілок, політичних партій, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації, заповідників, музеїв (ознака непр.0005-0008, 0014):
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивні доходи;
- кошти або майно, які надходять від ведення їх основної діяльності;
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін).
Для кредитних спілок, пенсійних фондів (ознака непр. відповідно 0010,
0009):
- кошти, які надходять у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством;
- доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до Закону з цих питань;
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НО або через них їх одержувачам, згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін).
Для інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів (ознака непр.0011);
- кошти або майно, які надходять від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які
надаються таким НО або через них їх одержувачам, згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін).
Для спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб (ознака непр.
0012):
- разові або періодичні внески засновників і членів;
- пасивні доходи;
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, що надаються таким НО відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організаціям або через них їх одержувачам, згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін).
Для релігійних організацій (ознака непр. 0013):
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- будь-які інші доходи від надання культових послуг;
- пасивні доходи.
Для житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ознака непр.0015):
- внески;
- кошти або майно, які надходять таким НО для забезпечення потреб їх основної діяльності;
- пасивні доходи.
Для професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань (ознака непр. 0016):
- вступні, членські та цільові внески;
- відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;
- безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;
- пасивні доходи.
Отже, не підлягають оподаткуванню кошти цільового фінансування та цільових надходжень, безповоротної допомоги, що забезпечують основну діяльність НО.
Цільове фінансування - виділення фінансових ресурсів із завчасно обумовленими та затвердженими умовами їх використання. Надаються протягом певного періоду для досягнення визначеної мети.
Приклади цільового фінансування:
- зовнішнього: субсидії з державного та місцевих бюджетів, асигнування з бюджету на соціальні потреби та утримання бюджетних установ та організацій, будівництво доріг, житла за рахунок позабюджетних коштів тощо;
- внутрішнього: фінансування об'єктів соцкультпобуту юридичними особами-утримувачами, фінансування інноваційного проекту власними коштами підприємства тощо.
Цільові надходження - надходження коштів, матеріальних та нематеріальних активів цільового призначення для виконання юридичною особою-отримувачем певних завдань (реалізації програм, проектів, заходів), попередньо обумовлених з надавачем. У більшості випадків цільові надходження мають не тривалий характер, сприяють у вирішенні окремих завдань у межах цільового проекту.
Прикладами цільових надходжень є отримані виробничі запаси для виконання ліквідаційних робіт внаслідок стихійного лиха, отримане обладнання для реалізації інноваційного проекту, виділена підприємством готова продукція для виконання окремих операцій (заходів, проектів) тощо.
Безповоротна допомога (БД) - передача активів та надання економічних вигод однією юридичною чи фізичною особою іншій з метою матеріально-технічної та фінансової підтримки. БД, що надається неприбутковим організаціям для підтримки їх основної діяльності, набуває характеру цільового використання (цільового фінансування та цільових надходжень) і повинна використовуватись відповідно до попередно затвердженого кошторису.
Вітчизняна нормативна база регламентує наступні форми БД : безповоротна фінансова допомога; благодійні внески та пожертви; членські внески.
Якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання НО, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року без сплати податку із суми перевищення.
У випадку отримання неприбутковою організацією доходів із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.7 цієї статті, така організація зобов' язана сплатити податок на прибуток, що визначається як сума доходів, отриманих із таких джерел, зменшена на суму витрат, пов' язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
Приклад 1. Регіональним відділенням Фонду державного майна України в звітному періоді отримано 1400 тис. грн коштів із загального фонду бюджету та 300 тис. - із спеціального фонду бюджету. У цьому ж періоді реалізовано автомобіль за ціною 48 тис. грн з ПДВ (переоціненою вартістю 80 тис. грн та сумою нарахованого зносу 62 тис. грн).
Кошти з бюджету не оподатковуються. Підлягає оподаткуванню податком на прибуток сума перевищення ціни продажу над залишковою вартістю без ПДВ. Організація за результатами звітного періоду, в якому відбулась операція (кварталу), зобов'язана сплатити податок на прибуток за ставкою 16 % відповідно до ст. 151.1:
(40 тис. грн - (80 тис. грн - 62 тис. грн)) *0,16 = 3, 52 тис. грн.
Режим оподаткування, передбачений ст.157, застосовується виключно до основної діяльності НО. Статутні документи організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку в рамках основної діяльності.
Відповідно до ст. 157.13 під терміном «основна діяльність» для цілей оподаткування слід розуміти діяльність НО, яка визначена для них як основна Законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, в тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).
До основної діяльності також включається продаж організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку НО, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або коли така ціна регулюється державою.
До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах «в»-«ґ» пункту 157.1 цієї статті (кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами, спілками, асоціаціями та іншими об' єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не провадять господарську діяльність за винятком отримання пасивних доходів), особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.
Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, коли такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення.
Визначальну роль у дотриманні статусу неприбутковості відіграє баланс доходів та витрат (видатків) попередньо затвердженого кошторису діяльності організації.
Кошторис бюджетних установ є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до певних призначень.
Кошторис діяльності небюджетної неприбуткової організації не має суперечити законодавству, відповідно до якого організацію створено. Особливістю такого кошторису є включення у доходи очікуваних сум цільового фінансування та цільових надходжень, у витрати - використання отриманих цільових активів.
Неприбуткові організації складають кошториси на кожний вид фінансування та на кожний вид діяльності (утримання організації, виконання окремих програм та проектів тощо).
Особливої уваги потребує баланс доходів та витрат спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів (ознака непр. 0012).
Коли доходи зазначених НО, отримані протягом звітного (податкового) року з перелічених вище джерел, на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 до суми такого перевищення.
Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами І кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.
Приклад 2. Спілка художників отримала в 2009 р. членських внесків на суму 4 000 грн, пасивних доходів на суму 1 000 грн, гуманітарної допомоги на суму 6 000 грн. На кінець першого кварталу 2010 р. невикористаними на заходи, передбачені кошторисом діяльності спілки в 2009 році та в першому кварталі 2010 р., залишились 4 500грн.
Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток:
- 25 % суми отриманих в 2009 році доходів, що звільняються від оподаткування: (4 000 грн + 1 000 грн + 6 000 грн) х 0,25 = 2 750 грн;
- нерозподілена сума прибутку: 4 500 грн - 2 750 грн = 1 750 грн;
- податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою 16 % до суми перевищення: 1 750 грн х 0,16 = 280 грн.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій.:

 1. Особливості правового статусу комунальних підприємств, установ та організацій
 2. Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 3. Розділ XX ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
 4. Глава 67. Соціальний захист працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 5. Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
 6. Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 7. Стаття 430. Пенсійне забезпечення працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 8. Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 9. Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями
 10. Глава 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
 11. Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
 12. Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей Комментарий к статье 157
 13. Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і