<<
>>

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру

142.1. До складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з

договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін відповідно до колективних договорів (угод), (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

142.2.

Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті, до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього пункту.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов'язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду.

Норми цього підпункту застосовуються із врахуванням положень розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу.

Методичні аспекти облікового відображення витрат за трудовими та цивільно-правовими договорами.

До витрат у цілях визначення об' єкта оподаткування з податку на прибуток платник податку відносить зазначені витрати за датою нарахування оплати праці та інших форм компенсації з фактичним включенням їх до бухгалтерських проведень на рахунках обліку (табл.

3.12).

Таблиця 3.12 Облік витрат на виплати фізичним особам

згідно з трудовим договорам

Номер пункту статті Вид витрат Порядок відображення на

рахунках бухгалтерського обліку Характер податкової різниці 142.1. До складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі -працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу ПКУ) У дебет рахунків витрат (23, 91, 92, 93, 94, 97, 99) з кредиту рахунку 66 (в частині оплати праці) та кредиту рахунків кредиторів - 63, 68 (в частині нарахувань виплат стороннім громадянам за договорами цивільно-правового характеру) Постійна різниця у разі невідповіднос ті фактично нарахованих сум оплати праці та інших виплат нормі пункту 142.1 142.2. Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов' язкове страхування життя або здоров' я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов' язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій У дебет рахунків витрат (23, 91, 92,

93, 94, 97, 99) з

кредиту рахунків 66 та 65 Постійна різниця у разі невідповіднос ті фактично нарахованих компенсацій нормі пункту

142.1 та

перевищення

граничного

розміру у 25

% заробітної

плати,

нарахованої

такій

найманій

особі

протягом

податкового

року, на який

припадають найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди такі податкові періоди

Слід зазначити, що норми цього підпункту застосовуються із урахуванням п. 11 підрозділу 4 розділу ХХ (див. коментар до даного підпункту).

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2. 2010

Еще по теме Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру:

 1. Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
 2. Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
 3. § 2. Характер правовой связи между базовым договором и договорами-приложениями
 4. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 5. Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам
 6. Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора
 7. Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора
 8. Стаття Визначення розміру процесуальних витрат
 9. 43. Понятие трудового договора. Изменение и прекращение трудового договора
 10. Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений
 11. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 12. Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
 13. Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений
 14. § 1. Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений международного характера
 15. Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
 16. Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
 17. Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат
 18. Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
 19. Визначення розміру відшкодування непрацездатним утриманцям та іншим особам, які мають право на відшкодування
 20. Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны тру-дового договора