<<
>>

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби

117.1. Неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб,

відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.

117.2.

Порушення платником податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов'язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

117.1. У п. 117.1 і в ряді інших норм ПК, що передбачаються відповідальність за податкові порушення, використовується така ознака "неподання у строк (строки)".

Відповідно до ст. 251 ЦК строк - є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

У даному випадку зазначеною подією є факт податкового правопорушення.

Перебіг строку за загальним правилом починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. В окремих нормах встановлюється інший порядок, відмінний від цього загального. Так, строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників банками починається з дня відкриття/закриття рахунку (див. коментар до п. 118.1).

Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та числа останнього року строку. До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Порядок вчинення дій в останній день строку врегульовано ст. 255 ЦК. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Письмові документи, заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

Неподання інформації (відомостей, документів, декларацій, звітів тощо) в строк - це або подання її вже після закінчення встановлених строків (подання із запізненням), або неподання інформації і після закінчення встановлених строків на момент фіксування цього факту контролюючим органом.

Стаття 117 ПК, відповідно до її назви, передбачає відповідальність за порушення у сфері встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби і містить склади трьох правопорушень.

Перший - загальний склад порушення правил щодо обліку платників податків (абз. 1 і 2 п. 117.1). Другий - кваліфікований склад правопорушення правил щодо обліку платників податків (абз. 3 і 4 п. 117.1). Третій -спеціальний склад порушення правил реєстрації платників акцизного податку (п. 117.2).

Суб'єктами правопорушень за ст.117 ПК є платники податків, а відповідальності - самозайняті особи; юридичні особи; відокремлені підрозділи юридичної особи; юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність. Залежно від виду суб'єкта диференційовані штрафні санкції.

Абзацами першим і другим пункту 117.1 передбачена відповідальність за порушення загальних правил взяття на облік платників податків, які містяться у статі 63 ПК. Зокрема ця стаття містить строки подання заяви про взяття на облік платника податків, встановлює обов'язок платників податків подати протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання повернутих документів, виправлені документи для взяття на облік в органах державної податкової служби (див. коментар до ст. 63 ПК).

Слід враховувати, що відповідно до п. 63.8 статті 63 ПК особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами цього Кодексу. Тому посилання у п. 117.1 на ст. 63 ПК є одночасно посиланням на

інші норми цього Кодексу, які регулюють облік платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків.

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби (абз. 1 п. 117.1) може вчинятися в таких альтернативних формах бездіяльності:

- неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби;

- неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних;

- неподання виправлених документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби;

- неподання виправлених документів для внесення змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних;

- неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності.

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби (абз.

1 п. 117.1) може вчинятися також в таких альтернативних формах дій:

- подання з помилками чи у неповному обсязі документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби;

- подання з помилками чи у неповному обсязі для реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних.

Абзац третій пункту 117.1 містить ознаки кваліфікованих (тобто з ознаками, які обтяжують відповідальність) складів правопорушень у формі бездіяльності:

- повторне протягом року неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби;

- повторне протягом року неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних;

- повторне протягом року неподання виправлених документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби;

- повторне протягом року неподання виправлених документів для внесення змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних;

- повторне протягом року неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності.

Крім того, абзац другий пункту 117.1 встановлює відповідальність у вигляді штрафу 1020 гривень за таке правопорушення у формі бездіяльності:

- «неусунення таких порушень», тобто неусунення порушень, ознаки яких виписані у абзаці першому п. 117.1 цієї статті.

Слід враховувати, що деякі із цих правопорушень за змістом їх ознак неможливо усунути. Наприклад, таке правопорушення, як неподання платником податків у визначений строк заяв та/або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби є закінченим у момент закінчення відповідного строку. Разом з тим, після спливу строку та притягнення до відповідальності суб'єкт не звільняється від обов'язку подання заяв та документів, і строк, протягом якого він повинен виконати цей обов'язок, такий же, як і перший.

117.2.Цей пункт ст.

117 ПК встановлює відповідальність платників податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, за порушення вимог щодо обов'язкової реєстрації як платників акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво.

У диспозиції цього пункту не розкрито - в чому полягає «порушення вимог» (неподання інформації про отримання ліцензії, інша бездіяльність чи певні дії). Тому для виявлення об'єктивних ознак цього правопорушення слід звертатися до норм законодавства, які встановлюються вимоги щодо обов'язкової реєстрації платників акцизного податку.

Аналіз відповідних норм (п. 212.3.1 ст. 212 ПК) засвідчує, що зазначені вимоги адресуються не платникам податків, а органам державної податкової служби та органам ліцензування. А саме - органи державної податкової служби реєструють як платника акцизного податку відповідного суб'єкта господарювання на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії. Відомості (інформацію) органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії зобов'язані надати у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій органи ліцензування.

Тобто порушити зазначений у п.117.2 ст.117 ПК п'ятиденний строк можуть лише органи ліцензування. Однак у диспозиції цього пункту суб'єктом порушення та відповідальності вказані платники податків, що фактично унеможливлює застосування цієї норми.

<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1. 2010

Еще по теме Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби:

 1. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
 2. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 3. Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
 4. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 5. Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 6. Стаття 234/2. Органи державної податкової служби України
 7. Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень
 8. Стаття 45/1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів
 9. Стаття 195/2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
 10. Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
 11. Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби
 12. Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
 13. Стаття 20. Права органів державної податкової служби
 14. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
 15. ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
 16. Стаття 163/4. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби
 17. Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок
 18. Стаття 188/22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини