Підрозділ 10. Інші перехідні положення


1. Встановити, що погашення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.
2.
Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати, внесків).
Встановити, що в разі якщо законодавчими актами передбачені інші правила справляння податків, зборів, що регулюються цим Кодексом, застосовуються правила цього Кодексу.
Встановити, що до 1 січня 2015 року справляється збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".
У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального
податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були введені в дію.
Не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому календарних кварталах 2011
року.
Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.
У випадках, визначених цим Кодексом, до вступу в дію статті 39 цього Кодексу застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Тимчасово, до розробки та впровадження в дію автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" відповідно до пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє Порядок з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 року № 233 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за № 320/15011.
10. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті до набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів про
оподаткування (в тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.
1. Прострочена заборгованість - це заборгованість, яка не погашена суб'єктом господарювання (боржником) у встановлений термін, що визначений кредитною угодою.
Сума заборгованості боржника визначається Міністерством фінансів України або банком, який на підставі агентського договору або за дорученням державних органів, згідно із законодавством, від свого імені надав боржникам кредити, веде облік погашення заборгованості та здійснює її обслуговування, на підставі договору або інших передбачених законодавством підстав, відповідно до яких боржник отримав кредит з урахуванням інформації Державного казначейства України про надходження платежів у рахунок погашення цієї заборгованості.
За місцем реєстрації боржника як платника податків нараховується грошова сума, яку боржник повинен сплатити у разі порушення ним зобов' язання за кредитною угодою, що обчислюється у відсотках від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов' язання та оформлюється подання на стягнення з боржника до державного бюджету суми заборгованості у національній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим на день оформлення подання, та нарахованої пені, яке надсилається органу стягнення для здійснення відповідних заходів стягнення.
Органи ДПС України та органами державної виконавчої служби є органами стягнення заборгованості суб' єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету), а також
заборгованості з відсотків за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та з плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії.
У цій статті зазначено що збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, визначеними цими законодавчими актами України
Незалежно від цього Кодексу відповідні законодавчі акти України здійснюють механізм реалізації податкового адміністрування та визначають обов' язки і відповідальність платників.
Законодавцем встановлено, що вони є чинними до набрання чинності закону про адміністративні послуги або інших законів України, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати, внесків).
Дана норма встановлює, що справляння податків, зборів регулюється цим Кодексом з дня набранням ним чинності.
Ураховуючи порядок набрання чинності та принцип дії закону в часі, законодавчі акти, у яких передбачено інші правила справляння податків і зборів, що регулюються Кодексом, повинні вважатися такими, що втратили чинність.
4.
Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками
збору є суб' єкти підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції (ст. 1 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»).
Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі (ст. 2 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»). Ставка збору становить один відсоток від об'єкта оподаткування (ст. 3 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»). Передбачено, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства справлятиметься до 1 січня 2015 року.
Передбачено, що з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватися до платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були введені в
дію.
Цей Кодекс зазначає, що до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування, не застосовуються фінансові санкції за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому календарних кварталах 2011 року.
Якщо за результатами перевірки (див. коментар глави 8) органами державної податкової служби виявлено порушення податкового законодавства, то на порушників накладаються штрафні санкції, що
передбачені цим Кодексом (див. коментар статей глави 11), але за період з 1 січня по 30 червня 2011 року штрафні санкції застосовуються у розмірі, не більше 1 гривні за кожне порушення.
8. Згідно з п. 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України передбачено, що ст. 39 набирає чинності з 1 січня 2013 року, а до цього застосовуються норми п. 1.20 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Підпунктом 2 пункту 2 передбачено що пункт 1.20 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» діє до 1 січня 2013 року.
9. Положення цього пункту спрямовані на вдосконалення електронного документообігу Центральним органом виконавчої влади, процедури подання електронної звітності засобами телекомунікаційного зв' язку до міністерств, відомств інших центральних органів державної влади та фондів загальнообов' язкового державного страхування шляхом розробки автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» (див. коментар пункту 49.17 статті 49).
Автоматизована (інформаційна) системи - це організаційно-технічна система, яка має відповідний сертифікат (атестат) захищеності та складається із комплексу засобів електронно-обчислювальної техніки і зв' язку для обробки й передачі даних, методів та алгоритмів обробки у вигляді відповідного програмного забезпечення, інформації яка обробляється, персоналу і користувачів системи.
З моменту впровадження в дію автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», втрачає чинність Порядок з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 року № 233 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за № 320/15011.
10. Пункт 10 підрозділу 10 встановлює умови дії підзаконних актів з питань оподаткування, видані Кабінетом Міністрів України, державною податковою службою України та іншими центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Податковим кодексом України.
Нормативно-правові акти застосовуються тільки в частині, що не суперечить цьому Кодексу, та діють до моменту видання нових нормативно-правових актів з відповідних питань на виконання положень цього Кодексу.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Підрозділ 10. Інші перехідні положення:

  1. Підрозділ 2 Інші речові права
  2. РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. Розділ XV Перехідні положення
  5. Розділ XI ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  6. Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  7. Розділ III ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  8. § 1. Загальні положення про право власності та інші речові права суб’єктів господарювання
  9. Розділ III ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА
  10. Підрозділ І Право власності