<<
>>

Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата.

У коментованій статті встановлюється механізм реалізації контролю Рахункової палати за використанням коштів Державного бюджету України.
Верховна Рада України відповідно до п.
4 ст. 85 Конституції затверджує бюджет, вносить зміни до нього, контролює його виконання і приймає рішення щодо звіту про його виконання. Організація контролю за використанням бюджетних коштів, як і за своєчасним і повним надходженням коштів до бюджету, є обов'язковим елементом управління цими коштами. За якість контролю органи, що його провадять, відповідають перед державою і суспільством. Метою контролю є виявлення відхилень від завдань (які в бюджеті відбиваються в певних сумах), визначених у Законі про Державний бюджет України та в поточному фінансовому законодавстві, ефективності та ощадливості використання бюджетних коштів. Порушення бюджетних приписів необхідно виявити якомога раніше з тим, щоб можна було виправити недоліки, притягнути до відповідальності винних, одержати компенсацію за завдану шкоду і запобігти подібним порушенням у
майбутньому.
Регламент Верховної Ради України (ст. 9.1.10) передбачає постійне здійснення контролю за виконанням Державного бюджету з боку Верховної Ради та Комітету з питань бюджету. Інші парламентські комітети можуть контролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції. Щомісяця Міністерство фінансів України надсилає Комітету Верховної Ради з питань бюджету необхідну інформацію про стан бюджету і його виконання.
На засіданні Верховної Ради хід виконання Державного бюджету розглядається двічі на рік: у липні і в грудні. Під час розгля-ДУ заслуховується доповідь уряду. Верховна Рада в разі не затвердження доповіді уряду може вирішити питання про його відповідальність або окремих його членів. За пропозицією Комітету з питань бюджету Верховна Рада може також прийняти закон про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет.
На засіданні Комітетів Верховної Ради України виконання бюджету розглядається чотири рази протягом терміну виконан-
Конституція України
Розділ IV.
Стаття ня: у квітні, липні, жовтні і січні. Комітет може схвалити бюджет ну політику уряду або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру бюджетній політиці уряду.
Конституція України передбачила створення спеціального органу контролю за використанням коштів Державного бюджету – Рахункову палату, діяльність якої визначається Законом України від 11 липня 1996 р. «Про Рахункову палату». Такі контрольні органи існують у більшості країн світу.
Верховна Рада України на сесії більшістю голосів таємним голосуванням на сім років обирає Голову, першого заступника, головних контролерів і секретаря Рахункової палати. Всі виборні посадові особи Рахункової палати згідно з Законом України «Про Рахункову палату» повинні бути громадянами України і не можуть одночасно бути народними депутатами України, членами уряду, займатися підприємницькою діяльністю, працювати за сумісництвом, крім науково-педагогічної діяльності в поза робочий час. До членів Рахункової палати ставляться особливі вимоги: вони повинні мати вищу юридичну або економічну освіту, досвід професійної діяльності у сфері державного управління, державного контролю, економіки, фінансів і права. Свої професійні знання посадові особи Рахункової палати повинні підтвердити під час обговорення їх кандидатур на засіданні Верховної Ради України. Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, підпорядкованим і підзвітним Верховній Раді України. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших державних органів. Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна та інші державні органи.
Рахункова палата контролює місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, банки, господарські товариства, спілки, асоціації незалежно від форм власності, якщо вони одержують, перераховують, використовують кошти Державного бюджету України або мають частку в їх статутному фонді чи використовують об'єкти державної власності або управляють ними.
Рахункова палата контролює утворення і погашенням внутрішнього і зовнішнього державного боргу, законність надання позик державам, міжнародним організаціям і одержання кредитів від іноземних держав, міжнародних фінан-
сових організацій І позик, які не передбачаються Державним
бюджетом.
Рахунковій палаті надано право одержувати від Національного банку України, уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про виконання ними операцій, стан рахунків підприємств і організацій, що перевіряються, довідки, копії документів. Для реалізації своїх функцій працівники Рахункової палати мають право безперешкодно входити до приміщень державних органів, підприємств, організацій, сховищ виробничих і допоміжних приміщень банків, фінансово-кредитних установ, якщо інше не передбачене законодавством. Вони можуть опечатувати касові і службові приміщення, сховища, архіви, а в разі виявлення підробок, підлогів, привласнень і зловживань – вилучати необхідні документи, залишаючи у справах акт вилучення і копії або опис вилучених документів. Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб апарату, пов'язаних із виконанням ними своїх обов'язків, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. При проведенні ревізій, перевірок посадові особи Рахункової палати не мають права втручатися в оперативну діяльність об'єктів, що контролюються.
Посадові особи Рахункової палати відповідають за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю згідно
з чинним законодавством.
За дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради Рахункова палата здійснює контроль за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витратою коштів цільових фондів; використанням за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і за наслідками перевірки подає до Верховної Ради України висновки щодо можливостей скорочення видатків за Кожним фондом окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету
України.
Рахункова палата контролює управління коштами Державного бюджету Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України.
У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки Рахункова палата розробляє заходи щодо вишукання можливостей і нових джерел додаткових надходжень до Державного бюджету і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України та провадить інші форми фінансового контролю за формуванням і витрачанням державних коштів.
Рахункова палата наділена повноваженнями значно ширшими, ніж передбачено ст. 98 Конституції України, оскільки їй надавалося право здійснювати тільки контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України. Рахункова палата контролювала тільки видаткову частину бюджету, тобто їй надавалося право контролювати цільове використання коштів, які надійшли до Державного бюджету, не з'ясовуючи причин своєчасного не-надходження доходів. Крім того, згідно з ч. З ст. 143 Конституції України органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Рахункова палата згідно з наданими їй ст. 98 Конституції повноваженнями позбавлена права контролювати витрачення таких коштів.
Після передачі об'єктів державної власності органам місцевого самоврядування вона не мала права контролювати їх, як і не може контролювати витрачення коштів, що надходять до місцевих бюджетів від окремих загальнодержавних податків і зборів. Верховна Рада України підготувала проект Закону, який виправляє це положення, та звернулася до Конституційного Суду України за роз'ясненням, чи не суперечать її пропозиції статтям 157 та 158 Конституції України. Конституційний Суд України своїм висновком від 25 березня 1999 р. № 16/99 підтвердив, що покладення на Рахункову палату повноважень на проведення парламентського контролю за формуванням та виконанням Державного бюджету України не суперечить вимогам ст. 157 Конституції-На звернення Верховної Ради України від 21 вересня 2000 р. щодо конституційності нової редакції ст. 98 Конституції України, запропонованої у проекті Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України», Конституційний Суд України 21 грудня 2000 р. (справа № 1-45/2000) визнав, що проект цього Закону відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України у такій редакції: «Парламентський контроль за формуванням та використанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України».
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової палати України визначається законом.
<< | >>
Источник: О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. 2003

Еще по теме Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата.:

 1. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
 2. Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
 3. Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу НІ «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
 4. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
 5. Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
 6. Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і
 7. Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
 8. Стаття 188/19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
 9. Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного
 10. Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України
 11. Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.
 12. Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів
 13. Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
 14. Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не д,Єй як однієї третини народних депутатів України від її конституції ного складу може розглянути питання про відповідальність Кабі нету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри КабіНе, тові Міністрів України більшістю від конституційного складу Ben. ховної Ради України.
 15. Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України,