<<
>>

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з / січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 75 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
У коментованій статті встановлюється процедура затвердження Державного бюджету України і контролю за його виконанням.
Будь-який бюджет стає таким тільки після затвердження його відповідним представницьким органом влади. Конституція України в п. 4 та в п. 22 ст. 92 визначила, що Державний бюджет України встановлюється виключно законом і затверджується Верховною Радою України. Конституція України (ст. 143) наділила правом затверджувати обласні і районні бюджети відповідно обласні та районні ради. Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується ЇЇ Верховною Радою.
Світова практика свідчить, що бюджет кожної держави або органу місцевого самоврядування затверджується на один бюджетний (фінансовий) рік. З початком нового бюджетного року починає діяти новий бюджет, затверджений відповідним органом представницької влади. Термін дії бюджету має назву бюджетного періоду. Його тривалість встановлюється законодавством держави, в Україні – Конституцією, яка закріпила, що державний період – це, коли діє Державний бюджет, затверджений Верховною Радою України, який триває з 1 січня по 31 грудня. Таким чином, в Україні бюджетний період, або фінансовий рік, збігається з календарним роком.
Державні бюджети затверджуються парламентами держав у формі законів на один бюджетний період. Бюджетні періоди в різних країнах тривають рік, але починаються і закінчуються залежно від строків скликання бюджетних парламентських сесій. Так, у США бюджетний період триває з 1 жовтня до ЗО вересня, у Великобританії – з 1 квітня по 31 березня, у Франції – з 1 січня по 31 грудня. Поки парламент не затвердить бюджет і закон про державний бюджет, бюджету в державі немає.
Бюджетний кодекс України (ст.
46) передбачає можливість несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України. Але це не є підставою для встановлення нового бюджетног періоду. Якщо на початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, то Кабінет Міністрів України має право здійснювати щомісячно витрати Державного бюджету лише на цілі, які були передбачені в минулому році Законом про Державний бюджет і передбачені проектом закону про Державний бюджет, розробленим Кабінетом Міністрів України. Ці витрати не повинні перевищувати однієї дванадцятої обсягу витрат за минулий рік.
До прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік забороняється фінансування капітальних видатків, крім видатків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про здійснені платежі, якщо бюджетні призначення в затвердженому Державному бюджеті відсутні. До прийняття закону про Державний бюджет на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу.
Нормативно-правовий акт про бюджет (закон чи рішення органу місцевого самоврядування) – особливий акт, який зберігає силу тільки протягом одного бюджетного періоду – в Україні з 1 січня по 31 грудня. В ньому вміщені узагальнені бюджетні показники по доходах і видатках. Щодо закону про Державний бюджет України, то в ньому вміщуються конкретні приписи Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України. Згідно зі ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів наділений правом по складанню і виконанню бюджету України. Він має право мобілізувати в Державний бюджет вказану в законі суму доходів і забезпечувати витрати цих коштів на заходи, що передбачені в цьому законі. Закон про Державний бюджет вміщує тільки узагальнені бюджетні показники, яких необхідно досягнути протягом бюджетного періоду Обов'язкові платежі (у вигляді податків, зборів, мита тощо) мобілізуються на підставі бюджетної класифікації доходів і видатків та постійнодіючого фінансового законодавства.
Ним же визначаються норми і нормативи витрат на видатки, пов'язані із функціонуванням держави та її органів. При цьому суму доходів, які повинні збиратися на території держави, даються як мінімальні, і чим більше їх надійде, тим краще. І навпаки, обмеженість доходів примушує Верховну Раду України встановлювати граничні суми витрат і притягати до відповідальності розпорядників бюджетних коштів у випадках перевищення суми видатків.
Згідно з Конституцією України бюджетний період для Державного бюджету за особливих обставин може бути іншим. Бюджетний кодекс України (ст. 3) встановлює, за яких обставин бюджетний період в Україні може бути іншим, а саме: 1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; 3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф.
У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено ст. 96 Конституції України, термін місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.
Кабінет Міністрів України подає в установлений Конституцією України термін – не пізніше 15 вересня кожного року – до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на
наступний рік.
Проекти законів подаються до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи. Оскільки право законодавчої ініціативи – це право подання законопроекту і обов'язок Верховної Ради України розглянути його, ст. 93 Конституції наділяє таким правом Президента України, народних депутатів України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України. Що ж до проекту закону про Державний бюджет України, то правом на подання його проекту наділений тільки Кабінет Міністрів України. Це не виключає права інших суб'єктів права законодавчої ініціативи подавати зауваження, доповнення і зміни до розробленого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет у встановленому законодавством порядку.
В цілому ж проект закону про Державний бюджет України до Верховної Ради подає тільки Кабінет Міністрів України.
Кабінет Міністрів України не тільки подає проект про Державний бюджет до Верховної Ради. Пункт 6 ст. 116 Конституції України наділяє його повноваженнями на розроблення проекту про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюдже-
Конституція Україна
Розділ IV. Стаття ту України та подання Верховній Раді України звіту про його виконання.
Розробка проекту Державного бюджету і проекту закону про Державний бюджет – дуже складна і тривала робота. Безпосередньо складає проект Державного бюджету, зведеного бюджету та проект закону про Державний бюджет Міністерство фінансів України. Міністр фінансів на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку Украши на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету в поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій до проекту Державного бюджету України.
На підставі цих пропозицій складається проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України для розгляду і схвалення або взяття до відома (пп. 1, 2 та 6 ст. 33 Бюджетного кодексу України). Кабінет Міністрів України згідно з Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 p.), організовує роботу, пов'язану із складанням проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік. Кабінет Міністрів Украши розглядає проект Закону України про Державний бюджет України на наступний рік, приймає рішення щодо його схвалення і не пізніше ніж 15 вересня подає до Верховної Ради України.
Конституція України (ст. 92 та п. 6 ст. 116) встановила виключне право Кабінету Міністрів України на розробку і подання проекту Закону України «Про державний бюджет України».
Разом із проектом Закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
Це положення розвивається у ст. 9.1.10 Регламенту Верховної Ради, присвяченої загальному фінансовому контролю за виконанням Державного бюджету, який здійснює Верховна Рада України та її Комітет з питань бюджету.
На засіданні Верховної Ради хід виконання бюджету розглядається двічі на рік: у липні і грудні. Під час розгляду заслуховується доповідь уряду (частіше цю доповідь робить Міністр фінансів), приймається постанова про затвердження доповіді уряду. Верховна Рада в разі затвердження доповіді уряду може вирішити питан-ня про його відповідальність або його членів. За пропозицією Комітету Верховної Ради з питань бюджету Верховна Рада в цьому разі може також розглянути і прийняти закон про внесення змін і доповнень до Закону про Державний бюджет України.
На засіданнях Комітету з питань бюджету Верховної Ради виконання бюджету розглядається чотири рази протягом терміну його виконання: у квітні, липні, жовтні й січні. Комітет може або схвалити бюджетну політику уряду або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру до неї.
<< | >>
Источник: О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. 2003

Еще по теме Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з / січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.:

 1. Стаття 112. Уразі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8,10,11,12,14,15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.
 2. Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
 3. Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.
 4. Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
 5. Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
 6. Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
 7. Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 8. Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
 9. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
 10. Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
 11. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012
 12. Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не д,Єй як однієї третини народних депутатів України від її конституції ного складу може розглянути питання про відповідальність Кабі нету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри КабіНе, тові Міністрів України більшістю від конституційного складу Ben. ховної Ради України.
 13. Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
 14. Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
 15. Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу НІ «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.