<<
>>

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони Україниможе брати участь Голова Верховної Ради України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони
України визначаються законом.
Коментована стаття закріплює основи правового статусу, організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО).
Частина 1 коментованої статті визначає РНБО як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Таким чином, наголошується, що РНБО не є самостійним органом державної влади, а виконує роль одного з допоміжних органів при главі державі, тобто входить до системи апарату Президента України. Водночас визначається, що цей орган є органом спеціальної компетенції, головне призначення якого полягає в координації діяльності усіх органів державної влади України в єдиній сфері – сфері забезпечення національної
безпеки і оборони.
Головою РНБО за посадою є глава держави. Це є цілком логічним з огляду на те, що саме Президент України конституційно проголошений Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, гарантом державного суверенітету й територіальної цілісності України, додержання Конституції України, основних прав і свобод людини і громадянина.
У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108–111 Конституції України виконання обов'язків Голови РНБО на період до обрання і вступу на пост нового глави держави покладається на Прем'єр-міністра
України.
Президент як голова РНБО спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою цього органу, затверджує перспективні та поточні плани роботи РНБО, час і порядок проведення ЇЇ засідань і особисто головує на них, дає доручення членам РНБО, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій, заслуховує поточну інформацію Секретаря РНБО про хід виконання її рішень, у разі необхідності виносить питання про стан виконання рішень РНБО на її засідання, затверджує Положення про апарат РНБО, його структуру і штат.
Рада національної безпеки і оборони України є колегіальним органом.
її персональний склад формує Президент шляхом видання спеціального указу. При цьому частина членів РНБО включаються до її складу за посадою (їх перелік міститься у ч. 5 коментованої статті), інші ж – визначаються особисто Президентом. До складу РНБО за посадою входять посадові особи, компетенція яких безпосередньо стосується забезпечення національної безпеки і оборони, а саме: Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Крім того, членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.
Згідно з Указом Президента України від 2 лютого 2000 р. № 162/2000 (з наступними змінами) до складу РНБО входять: Прем'єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністр фінансів, Міністр юстиції, Міністр економіки, Глава Адміністрації Президента України, Голова Державної прикордонної служби, Президент Національної академії наук та Начальник Генерального штабу Збройних Сил України – Перший заступник Міністра оборони України.
Забезпечення організації роботи і виконання рішень РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Секретар РНБО має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України. На посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників можуть призначатися як цивільні особи, так і військовослужбовці.
Частина 6 коментованої статті передбачає можливість участі Голови Верховної Ради України на засіданнях РНБО, які є основною організаційною формою діяльності цього органу.
При цьому Голова Верховної Ради України може брати участь у засіданнях як за власною ініціативою, так і за запрошенням Голови РНБО. Голова Верховної Ради представляє позицію парламенту на засіданнях РНБО і водночас здійснює парламентський контроль за діяльністю цього органу. За Законом України від 5 березня 1998 р. «Про Раду національної безпеки і оборони» Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо рішень, які приймаються РНБО. Ця думка підлягає занесенню до протоколу засідання РНБО.
Щодо можливості присутності на засіданнях інших посадових осіб, то законодавчо визначено, що голови комітетів Верховної Ради України, інші народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади та інші особи, які не є членами РНБО, можуть брати участь у її засіданнях тільки на запрошення
Голови РНБО.
На засіданнях РНБО її члени голосують особисто. Делегування ними обов'язку бути присутніми на засіданні РНБО іншим особам не допускається. Рішення РНБО приймаються не менш як двома третинами голосів її членів.
Оскільки РНБО не є самостійним органом державної влади, її рішення не мають загальнообов'язкового характеру, а тому вводяться в дію указами Президента України.
Компетенція та функції РНБО сьогодні визначаються законами України «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про основи національної безпеки України», «Про демократичний Цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про державну таємницю», «Про Національну програму інформатизації», «Про Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України», «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», а також «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях».
Стаття 3 Закону України «Про Раду національної безпеку оборони України» визначає три основні функції РНБО: а) внесен ня пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; б) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; в) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Відповідно до зазначених функцій РНБО має такі повноваження: розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах; вносить пропозиції до проектів державних програм, доктрин, законів України, інших нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони.
Крім того, РНБО має право подавати главі держави пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони, а також щодо матеріального, фінансового, кадрового, організаційного забезпечення виконання заходів у цій сфері. До важливих повноважень Ради національної безпеки і оборони належить попередній аналіз та подання пропозицій главі держави щодо проекту Закону України про Державний бюджет України за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони, щодо питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації. РНБО має право залучення контрольних, інспекційних та наглядових органів, що функціонують у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання її рішень, введених в дію указами Президента України.
РНБО є головним координаційним органом з пи-«ьної безпеки і оборони України, вона здійснює по-таНЬ f консоль за діяльністю органів виконавчої влади у цшТОЧН ппяає Президентові відповідні висновки та пропозиції; озроблення нормативних актів та документів з питаньНОЇ безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосу-Гя S результати перевірок їх виконання. Також до повнова-В ГРНБО належить координація і контроль переведення цент-ЖЄ і іцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
я, економіки країни на роботу в умовах воєнного чи стану та їх діяльності по відбигш збройної агресії, хисту населення та забезпеченню його життєдшль-SoxopoHi життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в «воєнного, надзвичайного стану та при виникненні кризо-С сВДаиШ що загрожують національній безпеці України.
Коном України від 19 червня 2003 р. «Про основи національної безпеки України» РНБО є одним із суб'єктів забезпечен-ГнацЬнальної безпеки і як такий з урахуванням змін у гсопо-лггичнй обстановці вносить Президентові України.пропозиції Гдоуточнення Стратегії національної безпеки України та Воєн-
Н0Ї Кп7м ТОГИОУРНБО Є ОДНИМ ІЗ суб'єктів цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держа-ГСез РНБО Президент України здійснює контроль за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань і органів виконавчої влади у сфері національно, безпеки і оборони та правоохоронної діяльності.
РНБО подає Президентові Укрни пропозиції щодо введення надзвичайного стану а також щодо введення та скасування воєнного стану в Україні або в окремих™ місцевостях. Згідно зі ст. 5 Закону України від 21 вересня 1999 р «Про державну таємницю, РНБО координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфер, охорони держави, 6 Закону України від 20 лютого 2003 р. «Про державши контроль за міжнародними передачу «варшвш-ськового призначення та подвійного використання» РНБО коор-ДинуєГяльність та здійснює контроль за діями органів виконав-о"вл~фері державного експортного контролю. Згідно ст. 28 Закону України від 8 червня 2000 р. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природ, ного характеру» передбачає, що РНБО здійснює координації діяльності органів виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Відповідно до положення ч. 2 ст. 26 Закону України від 4 лютого 1998 р. «Про Національну програму інформатизації» на РНБО покладено здійснення координації та контролю за виконанням Національної програми інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони держави.
Згідно зі ст. 7 Закону України від 22 лютого 2000 р. «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» РНБО розглядає пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, що вносяться Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням у необхідних випадках з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. РНБО, визнаючи відповідність допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України національним інтересам і законам України, в тому числі ЇЇ міжнародним зобов'язанням, та згідно зі Статутом ООН з урахуванням того, що відповідними міжнародними договорами України передбачається відшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням таких підрозділів в Україні, забезпечення на належному рівні безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицію про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України на розгляд Президента України.
Відповідно до ст.
6 Закону України від 2 березня 2000 р. «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» та ст. З Закону України від 23 квітня 1999 р. «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях» РНБО попередньо розглядає відповідні пропозиції, що вносяться Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. У разі визнання відповідності надання військової допомоги іншим державам чи участі України в міжнародній миротворчій операції національним інтересам і законам України, у тому числі міжнародним зобов'язанням України, згідно зі Статутом ООН, враховуючи можливості
Фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у наданні воєнної допомоги у миротворчій операції, РНБО вносить пропозицію щодо направлення відповідних підрозділів Збройних Сил України до іншої держави або щодо участі України в міжнародній миротворчій операції на розгляд Президента України.
У цілому функції та компетенція РНБО свідчать про те, що цей орган посідає чільне місце в механізмі забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Фактично жодне питання, яке має суттєве значення для забезпечення національної безпеки і оборони нашої держави, не вирішується без попереднього розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
<< | >>
Источник: О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар. 2003

Еще по теме Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.:

 1. Розділ І ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 2. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
 3. Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не д,Єй як однієї третини народних депутатів України від її конституції ного складу може розглянути питання про відповідальність Кабі нету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри КабіНе, тові Міністрів України більшістю від конституційного складу Ben. ховної Ради України.
 4. Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
 5. 41.2. Полномочия государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в сфере обороны. Права и обязанности граждан Украины в сфере обороны
 6. Система органів ООН: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна та Соціальна Рада, Рада з Опіки, Секретаріат
 7. Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны. Развитие уголовного законодательства в этом вопросе. Мнимая оборона и ее уголовно-правовое значение
 8. Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України,
 9. Стаття 235/1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
 10. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
 11. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
 12. Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.
 13. Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
 14. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012
 15. Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.
 16. Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.
 17. Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.