<<
>>

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


Державотворча діяльність Української Центральної Ради. За твердженням провідного дослідника Української революції В. Верстюка, Українська Центральна Рада була створена не 3, а 7 березня 1917 року.

Саме в цей день відбулися вибори її керівного ядра. Очолив УНР М Грушевський, який на той час ще перебував у Москві. До її складу увійшли кооптовані представники різних національних організації, товариств, політичних партій винятково соціалістичного спрямування.

Оскільки в умовах Першої Світової війни Центральна Рада не змогла провести демократичні вибори і отримати мандат довіри від населення, її чільні діячі вирішили узаконити свій статус в інший спосіб. В найближчі місяці були проведені Всеукраїнський народний конгрес, робітничий, селянський, військовий з'їзди, на яких всі верстви українського суспільства надали право УЦР представляти свої інтереси перед Тимчасовим урядом Росії.

Внаслідок переговорів у Петрограді, а потім у Києві, Тимчасовий уряд визнав Генеральний секретаріат УЦР вищим розпорядчим органом України. Щоправда, підготовлений Центральною Радою Статут вищого управління Україною, в якому українці домагалися автономії свого краю, Тимчасовий уряд відмовився затвердити. Замість Статуту 4 серпня до Києва надійшла „Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові". У ній говорилося про перетворення Ге-

нерального секретаріату на місцевий орган, підпорядкований Тимчасовому уряду. Юрисдикція Генерального секретаріату поширювалася на 5 із 9 українських губерній: Київську, Подільську, Волинську, Полтавську і частину Чернігівської, значно звужувалися його повноваження на цій території.

Новий виток ескалації напруження стався після жовтневого перевороту 1917 року та захоплення більшовиками влади в Росії. Свого піку він досягнув після ухвалення резолюції, в якій Центральна Рада висловилася проти більшовицького повстання у Петрограді.

У відповідь уряд Російської Федерації на чолі з В.

Леніним 4 грудня 1917 року направив до Центральної Ради ультиматум, в якому, з одного боку, визнав право Української Народної Республіки на національне самовизначення, а з іншого — пред'явив ряд безпідставних претензій до її політики. Нічим іншим, ніж безцеремонним втручанням у справи УНР, цей документ визнати не можна.

Збройний конфлікт розпочався 10 грудня 1917 року у Харкові із роззброєння українського бронедевізіону російськими більшовицькими військами.

На жаль, як українські політичні, так і військові сили не змогли протистояти організованому більшовицькому натиску. Відтак, українці вбачали свій порятунок в укладенні договору з країнами, що воювали з радянською Росією. Йдеться про держави Четверного блоку, зокрема Німеччину, Австро-Угорщину, Туреччину та Болгарію. Ті погодилися визнати УНР суб'єктом міжнародного права і 9 лютого 1918 року підписали з нею Брестський мирний договір. Він визначив обсяг військово-політичної допомоги України у боротьбі з Росією з боку країн авс-тро-угорського та німецького блоку.

Виконуючи умови договору, 18 лютого війська Четверного блоку вступили на територію України. 1 березня разом з передовим українським загоном С. Петлюри вони увійшли до Києва. Проте втрата соціальної опори в середині країни, непорозуміння із союзниками на грунті протилежного бачення економічного та політичного розвитку країни, призвели до загибелі Української Центральної Ради. Останній день її роботи 29 квітня 1918 року, позначений ухваленням Статуту про державний устрій, права і вольності УНР.

Державний устрій. За формою правління Україна у перший період революції була демократичною республікою, хоча й перебувала у складі Російської імперії. У цей час Росія офіційно залишалася монархією, адже жодних рішень центральних органів влади з її скасування не ухвалювалося. Лише 1 вересня 1917 року Тимчасовий уряд проголосив Російську державу республікою.

Таким чином, українська влада підпорядковувалася центральному органу Росії — Тимчасовому уряду.

До скликання Установчих зборів в його руках зосереджувалися законодавча і виконавча влади.

Українська Центральна Рада — це представницький орган різноманітних верств тогочасного суспільства. її вищим органом визнавалися Загальні збори (сесії). Загальні збори мали скликатися один раз на місяць, однак за увесь час роботи відбулося лише дев'ять сесій.

З метою оперативного управління 8 квітня 1917 року Центральна Рада створила Комітет Центральної Ради. До нього входили Президія УЦР (голова та два заступники) та 17 членів. Комітет обирав голів комісій, котрі входили до складу УЦР, її секретарів, скарбника. Він готував проекти найважливіших політичних документів, ухвалював і проголошував їх від імені Центральної Ради. У червні-липні відбулася реорганізація Комітету. Він став називатися Малою Радою, кількість якої зросла до 56 осіб.

Виконавчі функції покладалися на Генеральний секретаріат Української Центральної Ради, створений 15 червня 1917 року. Після проголошення III Універсалом Української Народної Республіки Генеральний секретаріат виконував обов'язки уряду України, а після ухвалення IV Універсалу був реорганізований у Раду Народних Міністрів.

Важливою складовою структур УЦР були її численні постійні та тимчасові КОМІСІЇ.

Невпорядкованість та відсутність чіткого розмежування повноважень — основна ознака місцевих органів влади цього періоду. Одночасно в Україні діяли комісари Тимчасового уряду, покликані стежити за виконанням законів на місцях; губернські, повітові комісари Центральної Ради, коменданти міст та містечок контролювали виконання рішень української влади; ради селянських депутатів та волосні, повітові, губернські земельні комітети, на які покладалися обов'язки „порядкування не тільки земельною власністю, а й сільськогосподарським інвентарем".

У травні 1917 року Тимчасовий уряд значно розширив повноваження органів місцевого самоврядування, насамперед земських установ. До їх відання перейшли питання охорони праці, стан бірж праці, громадських майстерень, усунення дорожнечі.

Виконавчим органом земств стала міліція. Влітку 1918 року Союз земств Київської губернії очолив С. Петлюра.

Судоустрій та судочинство. Центральна Рада не відразу взялася за створення власної судової системи. Впродовж тривалого часу в Україні продовжували діяти суди, запроваджені реформою 1864 року. Лише в грудні 1917 року Генеральне секретарство судових справ розпочало проведення судової реформи зі створення тимчасового (до скликання Установчих зборів) Генерального суду, який складався з трьох департаментів: цивільного, кримінального і адміністративного. Члени Генерального суду обиралися Центральною Радою таємним голосуванням, більшістю у 3/5 голосів, терміном на 3 роки. Освітній ценз при цьому вирішального значення не мав. До складу вищої судової інстанції України входило 15 генеральних суддів.

Таким чином, судоустрій не набув завершеного вигляду. На місцях продовжувала діяти стара судова система з дільничними мировими судами та з'їздами мирових суддів як апеляційною інстанцією.

Судами загальної підсудності вважалися окружні суди, що розглядали справи у складі 3-х суддів, а найважливіші кримінальні — ще й 12 -ти присяжних засідателів.

До початку березня 1918 року в Україні формально існували волосні суди. Для оперативного розгляду тяжких кримінальних справ 14 лютого 1918 року запроваджуються посади головних губернських військових комендантів. Саме коменданту доручалося сформувати суд, до якого входили члени колегії у складі 2 представників громадськості і 4-х призначених військовим комендатом. Головував у суді старший із офіцерів.

У судовому засідання брали участь захисник, приватний обвинувачувач і приватний позивач. Неявка однієї сторони не була перешкодою для розгляду справи. Суду були підсудні не тільки військові, а й цивільне населення.

Джерела права. Формування власної правової системи Українська Центральна Рада розпочала одразу після жовтневого перевороту. 25 листопада 1917 року вона ухвалила Закон про правонаступництво, згідно з яким усі закони колишньої Російської держави продовжували діяти на території України.

Центральній Раді дозволялося ухвалювати нові закони і від імені Української Народної Республіки скасовувати старі.

За час своєї діяльності Центральна Рада ухвалила кілька важливих законодавчих актів:

Перший Універсал — це звернення програмного характеру, схвалене 10 червня 1917 року. В ньому висловлювалося прагнення молодої української демок-

ратії до волі, до права самостійного порядкування своїм життям, до створення шляхом рівного, прямого і таємного голосування Українських Установчих зборів, до національно-територіальної автономії у складі Росії. В документі йшлося про необхідність ліквідації приватної власності на землю;

Другий Універсал (3 липня 1917 року) став наслідком переговорів керівництва Центральної Ради з представниками Тимчасового уряду. У документі заявлено про визнання Петроградом Генерального секретаріату як носія найвищої кра-євої влади України, склад якого за погодженням з Центральною Радою затверджувався Тимчасовим урядом. У зв'язку з цим проголошено, що Україна відкладає наміри створити автономію до рішення Всеросійських Установчих зборів;

Третій Універсал з'явився після жовтневого перевороту в Петрограді 7 листопада 1917 року. Основними його положеннями були:

1. Проголошувалося створення Української Народної Республіки у складімайбутньої Російської Федерації.

2. До скликання Українських Установчих зборів Центральна Рада перебирала на себе повноваження законодавчого характеру. Генеральний секретаріатставав урядом України;

3. Скасування приватної власності на землю та її передача всьому трудовому народу;

4. Запровадження 8-годинного робочого дня та державного контролю надвиробництвом;

5. Негайний початок мирних переговорів та укладення справедливого мируміж воюючими країнами;

6. Скасування смертної кари та оголошення амністії політичним в'язням;

7. Розширення прав місцевого самоврядування;

8. Забезпечення політичних прав і свобод громадян УНР;

9.

Надання національним меншинам національно-персональної автономії;Четвертий Універсал (11 січня 1918 року) проголосив Україну незалежною

державою. Однак проголошена самостійність не мала абсолютного характеру. Адже остаточне розв'язання питання про федеративний зв'язок з республіками колишньої Російської імперії покладалося на майбутні Українські Установчі збори;

Конституція УНР або Статут про державний устрій, права і вольнос-ті УНР від 29 квітня 1918 року визнала народ України джерелом влади. Своє суверенне право на владу він мав здійснювати через Всенародні збори України — вищу законодавчу владу в державі. За формою державного устрою УНР

визнавалася парламентською республікою. Найвища посадова особа держави — Голова Всенародних Зборів — мав виконувати „всі чинності, зв'язані з представництвом Республіки".

Влада УНР за класичним демократичним принципом розподілялася на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада зосереджувалася в руках уряду — Ради Народних Міністрів, судова -у Генерального суду.

Місцевими органами влади проголошувалися виборні Ради та Управи громад, волостей і земель.

Велика увага приділялася захисту прав людини. Ніхто не мав права обмежити на території України свободу слова, друку, віросповідання, права на страйк.

Проголошувалася повна свобода вибору місця проживання і пересування. Загальне, рівне, таємне виборче право (активне і пасивне) надавалося тільки громадянам УНР, яким на день виборів виповнилося 20 років. Його позбавлялися лише особи, визнані у законному порядку душевнохворими.

В окремих випадках Конституція передбачала можливість обмеження (не більше, ніж на 3 місяці) політичних прав і свобод. Це могло статися за рішенням Всенародних Зборів чи Ради Народних Міністрів у разі війни чи внутрішніх заворушень.

Конституція обійшла увагою такі питання, як державна символіка, принципи внутрішньої та зовнішньої політики, порядок обрання місцевих органів влади та управління тощо. Очевидно, ці положення мали регулюватися окремими законами.

Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. За умовами Брестського договору територія УНР стала зоною окупації військами Німеччини та Австро-Угорщини. Півмільйонна армія союзників швидко впоралася зі своїми зобов'язаннями і визволила Україну від російсько-більшовицьких загарбників. Черга виконати свою частину зобов'язань, організувавши поставки продовольства країнам — учасницям договору, надійшла до Центральної Ради. Проте на заваді став проголошений ще восени III Універсалом курс на соціалізацію землі. Саме він започаткував хаос та руїну українського села. Розпочався неконтрольований процес перерозподілу власності, земельної насамперед.

У цих умовах керівництво збройних сил союзників розпочало пошук кандидатури, яка б змогла забезпечити їхні потреби у продуктах харчування та дешевій сільськогосподарській сировині. Вибір впав на колишнього генерала царської армії, нащадка давнього гетьманського роду Павла Скоропадського.

29 квітня 1918 року, в останній день засідання Української Центральної Ради, з'їзд землевласників у Києві проголосив П. Скоропадського гетьманом України. У ніч на ЗО квітня його прибічники захопили державні установи і найважливіші об'єкти. Відбувся державний переворот, і Центральна Рада припинила своє існування.

В основу економічної політики гетьман поклав принципи підприємництва, приватної власності, а в сфері політичного життя — жорстку модель централізованої влади. У „Грамоті до всього українського народу" 29 квітня 1918 визначені основні завдання гетьманської влади: підготовка закону про вибори до національного законодавчого сейму, надання селянам права викупу землі у поміщиків, відродження свободи торгівлі, відбудова промисловості, поліпшення умов праці робітників.

Задекларовані наміри, однак, вступили в суперечність з реаліями суспільного життя. Повернення земельної власності поміщикам, заводів і фабрик капіталістам, переслідування прихильників Центральної Ради, наступ на політичні права і свободи не сприяли стабілізації політичної обстановки в країні і авторитету гетьмана.

На гребені всенародного невдоволення у ніч на 14 листопада 1918 року постала Директорія УНР — орган, створений з метою повалення гетьманської диктатури. Розв'язанню цього завдання сприяла й міжнародна обстановка. На фронтах світової війни країни-союзниці остаточно втратили ініціативу і 11 листопада 1918 року змушені капітулювати перед Антантою. Все ширше розгортання революційного руху в середині країни стало ще однією проблемою для Австро-Угорщини та Німеччини.

Директорія УНР вміло скористалася ситуацією, розпочавши 16 листопада антигетьманське збройне повстання. Через місяць її війська увійшли в Київ. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського припинила своє існування.

Державний устрій. Спільної думки щодо форми правління вітчизняні дослідники не мають донині. Одні вважать її перехідною від парламентської до президентської республіки, інші — конституційною монархією, де актом конституційного характеру стали оприлюднені 29 квітня 1918 року „Закони про Тимчасовий державний устрій України". Саме в цьому документі з'являється змінена назва держави — Українська Держава.

У гетьмана зосереджувалася вся повнота законодавчої та виконавчої влади. Він визнавався головнокомандувачем армії і військово-морського флоту. Пред-

ставляв Українську Державу на міжнародній арені, здійснював помилування, міг переглянути вироки і припинити кримінальне переслідування, якщо останнє не порушувало законних інтересів громадян.

Закон набирав чинності лише після затвердження його главою держави. Він затверджував і звільняв Раду Міністрів у повному складі.

Передбачалося створення Сейму, однак закон про нього так і не був розроблений.

Рада Міністрів здійснювала координацію та організацію діяльності центральних органів управління. її очолював Голова Ради Міністрів, який особисто формував склад Кабінету. Саме Рада Міністрів розробляла проекти законів, обговорювала їх на своєму засіданні і передавала на затвердження гетьману.

Найвищою судовою інстанцією продовжував залишатися Генеральний суд, члени якого тепер призначалися гетьманом.

Судоустрій. Оскільки формування вищої судової установи відбулося за часів Центральної Ради, 2 червня 1918 року гетьман переглянув закон УЦР про Генеральний суд і вніс до нього відповідні корективи. Поправки торкнулися насамперед організації в складі Генерального суду цивільного, кримінального та адміністративного департаментів. Кількісний і персональний склад департаментів мав затверджувати Державний Сенат.

Лише 8 липня гетьман затвердив Закон про створення Державного Сенату як „вищої в судових і адміністративних справах державної інстанці'і". В ньому визначалися структура Сенату, вимоги до сенаторів та порядок їхнього призначення.

Державний Сенат поділявся на три Генеральні суди: адміністративний, цивільний та карний. Сенаторів уперше призначав гетьман, а пізніше вони обиралися самим Сенатом і затверджувалися главою держави. До кандидата пред'являлися наступні вимоги: наявність вищої юридичної освіти і не менше 15 років трудового стажу в судових органах, на адвокатській службі чи викладацькій роботі. Сенатору заборонялося займатися будь-якою іншою діяльністю, крім наукової та викладацької.

Як бачимо, гетьман йшов по шляху відновлення судових установ, чинних за доби царського режиму. Свідченням цьому є затвердження закону ,JIpo судові палати і апеляційні суди" від 8 липня 1918 року. За словами самого П. Скоропадського, із запровадженням судових палат „нам довелося повернути на службу

колишніх судових діячів".

Найнижчими судовими інстанціями продовжували залишатися мирові суди.

Джерела права. Гетьманська адміністрація пішла шляхом скасування тієї нормативно-правової бази, яка суперечила політичним та соціально-економічним засадам Української Держави. Неврегульованість певних сфер державного будівництва та прогалини в галузях права заповнювалися законотворчістю гетьмана. Серед найважливіших нормативно-правових актів виділялися акти конституційного характеру:

Грамота до всього українського народу", якою розпускалася Українська Центральна Рада, її органи місцевої влади, окреслювалися наміри будівництва держави на засадах приватної власності;

„Закони про тимчасовий державний устрій України" визначали структуру та принципи функціонування Української Держави на період до скликання Сейму;

Законом про громадянство Української Держави" від 2 липня 1918 року визначалася належність до українського громадянства. Запроваджувався так званий „нульовий варіант". Він передбачав визнання всіх російських підданих, котрі перебували в Україні на момент видання цього закону, громадянами Української Держави. Ті, хто вагався, мав рік на прийняття остаточного рішення. Подвійне громадянство заборонялося.

Директорія Української Народної Республіки (УНР). Директорія складалася із п'яти осіб: В. Винниченко (Голова), Ф. Швець, П. Андрієвський. А. Макаренко, С. Петлюра. Своє головне завдання — ліквідацію гетьманського режиму — вона успішно виконала впродовж місяця після початку збройного повстання. 18 грудня 1918 року Директорія урочисто увійшла до Києва, відновивши Українську Народну Республіку.

26 грудня Директорія створила уряд, Раду Народних Міністрів, до якого увійшли представники соціалістичних партій. Того ж дня вона оприлюднила декларацію, в якій проголосила себе тимчасовим верховним органом. Свої повноваження вона мала передати Конгресу трудового народу.

Міжнародна ситуація складалася не на користь Директорії. Французький десант військ Антанти, що висадився 2 грудня 1918 року в Одесі, не визнав Українську Народну Республіку, а на її керівництво дивився як на більшовиків. У той же час розгорталася агресія червоногвардійських військ Росії на Лівобережній Україні.

У цих умовах розпочала свою роботу перша сесія Трудового конгресу, якій передувало проголошення Соборності західних і східних українських земель (22 січня 1919 року). В останній день роботи Трудовий конгрес висловився за демократичний лад в Україні, підготовку закону про вибори до всенародного парламенту. З огляду на військовий стан, передав законодавчу і виконавчу владу Директорії УНР, до складу якої шостим членом увійшов диктатор ЗУНРу Є. Пет-рушевич.

Під натиском більшовицьких військ Директорія покинула Київ. Розпач охопив навіть її керівників. На вимогу французького командування в Україні В.Винниченко склав повноваження голови Директорії і виїхав за кордон. 11 лютого 1919 року Директорію очолив С. Петлюра.

Двічі по тому війська Директорії на короткий час захоплювали Київ. Спочатку у серпні 1919 року разом з об'єднаними силами Української Галицької армії, а вдруге — з польською армією, після укладення 22 квітня 1920 року з Ю. Піл-судським Варшавського договору. В обох випадках невдача спіткала українців. Спершу не дали закріпитися у Києві "єдинонеділимці" білогвардійського генерала Денікіна, а вдруге — більшовицька кіннота С. Бульонного.

12 жовтня 1920 року між польською і радянською сторонами було укладено перемир'я. Тим самим польський уряд порушив умови Варшавського договору. 21 листопада війська Директорії відступили за Збруч, де польською владою були затримані та роззброєні.

18 березня 1921 року між Польщею, з одного боку, та радянськими Росією і Україною, з другого, був підписаний Ризький мирний договір. В обмін на територіальні поступки Польща визнала УСРР і зобов'язалась заборонити перебування на своїй території всіх антибільшовицьких сил і уряду УНР.

Решта українських земель також потрапили до складу інших країн. У 1918 році Румунія окупувала Буковину, а Закарпаття у 1919 році дісталося Чехосло-ваччині.

Державний устрій. Законодавча і виконавча влада на останньому етапі Української революції зосереджувалася у Директорії Української Народної Республіки, яку у ніч з 13 на 14 листопада 1918 року створили чільні діячі Українського Національного Союзу та представники січового стрілецтва. їй належала судова та вища військова влада в країні. За сучасними мірками Директорія стала революційним органом з диктаторськими повноваженнями.

Оскільки Директорія постала далеко не легітимно, вона намагалася конституювати результат перемоги над гетьманом. Цю місію мав виконати Трудовий Конгрес, до складу якого було обрано представників від робітників, селян і трудової інтелігенції. В історико-правовій літературі Конгрес часто називають предпарламентом, адже він формувався за принципом територіального представництва.

На останньому засіданні 28 січня 1919 року Конгрес ухвалив "Закон про форму влади на Україні", яким вся влада передавалася Директорії "до скликання сесії Трудового Конгресу". Директорія отримала право приймати закони, які підлягали затвердженню на найближчій сесії Конгресу. У міжсесійний період мала працювати Президія Конгресу, функції якої взагалі не були окреслені.

Інший документ, „Універсал Трудового Конгресу", передбачав створення при Директорії низки депутатських комісій. Кожна комісія мала контролювати діяльність одного або кількох міністерств. Саме Раді Народних Міністрів Директорія передавала законодавчі повноваження, зосередивши в себе функції верховної влади Республіки.

Незважаючи на спроби демократизувати державу, ні Директорії, ні Раді Народних Міністрів, які вели боротьбу на кілька фронтів, ні Трудовому Конгресу, який жодного разу більше не зібрався, зробити це так і не вдалося.

Органи місцевої влади.. Влада на місцях передавалася волосним, повітовим, губернським комісарам і отаманам, яких призначала Директорія. У деяких губерніях було відновлено діяльність дореволюційних органів міського і земського самоврядування — земські зібрання та земські управи і міські думи та міські управи. Майже скрізь діяли революційні ради робітничих і селянських депутатів.

24 червня 1919 року була затверджена інструкція "Про тимчасову організацію влади на місцях", у відповідності з якою волосний комісар призначався на посаду повітовим, повітовий — губернським. Останній затверджувався Міністром внутрішніх справ. Кандидатура губернського комісара подавалася на затвердження Директорії. Виконавчими органами на рівні повіту були комісаріати, а на рівні губернії — управління.

На губернських комісарів покладався нагляд за виконанням розпоряджень центральної влади, організація мобілізаційних робіт, керівництво міліцією тощо. Він наділявся правом видавати обов'язкові постанови щодо охорони громадського порядку, здійснював загальне керівництво органами місцевого самоврядування.

Судоустрій. Директорія пішла шляхом відновлення судових установ, які створила Центральна Рада. Так, 2 січня 1919 року Директорія затвердила Закон про поновлення роботи Генерального суду. Останній став називатися Найвищим судом Республіки". Чинним став Закон "Про заведення апеляційних судів", ухвалений Центральною Радою 1 грудня 1917 року. Паралельно продовжували функціонувати деякі ланки царської судової системи, зокрема випробувані часом мирові суди.

26 січня 1919 року Директорія ухвалила Закон про Надзвичайні Військові Суди, а 4 серпня 1920 року — нову редакцію цього Закону.

Надзвичайні Військові Суди запроваджувалися на територіях, оголошених на воєнному становищі, або в місцях, де проходили бойові дії. До складу суду входило 5 осіб. У його засіданні брали участь прокурор, захисник та секретар. Розглядалися справи як військових, так і цивільних осіб. Вироки, винесені Військовими судами, оскарженню не підлягали й виконувалися негайно. Засудженим до смертної кари дозволялося протягом шести годин після оголошення вироку звернутися з клопотанням про помилування до Директорії, а в діючій армії — до Головного отамана військ УНР.

Джерела права. За доби Директорії УНР в Україні діяли різноманітні джерела права, що належали до правових систем Російської імперії, Тимчасового уряду, Центральної Ради, Гетьманату, радянської влади. Нагромаджувала Директорія й свою нормативно-правову базу, намагаючись оперативно реагувати на зміни в суспільно-політичному житті країни. Серед правових джерел виділялися:

Закон „Про землю в УНР' від 8 січня 1919року скасовував приватну власність на землю;

відновлений 24 січня 1919 року Закон Центральної Ради про національно-персональну автономію. Однак він не був втілений в життя через прихід більшовиків до влади;

Закон від 14 лютого 1919 року "Про порядок внесення і затвердження законів в Українській Народній Республіці", в якому Директорія зробила спробу регламентувати законодавчий процес. Існуючий механізм мав значні вади. Не були визначені чіткі критерії, яким мали відповідати різноманітні категорії нормативно-правових актів. Із запровадженням цього закону проблема, на жаль, не була розв'язана;

Закон "Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР" від 12 листопада 1920 року продовжив пошуки оптимальної моделі зако-

нотворчості. Однак і в даному випадку Директорія не змогла розмежувати свої повноваження з урядовими в законодавчому процесі;

Закон "Про відновлення гарантій недоторканності особи на території УНР" від 28 лютого 1919 року, за яким громадянин УНР підлягав переслідуванню і позбавленню волі "лише за передбачені належними законами злочинства і тільки чином, зазначеним в законі";

Закони "Про державну мову" від 3 жовтня 1918 року, Закон "Про форму влади на Україні" від 28 січня 1919 року, "Тимчасовий закон про державний устрій і порядок законодавства УНР" від 14 лютого 1920 року відносяться до актів конституційного характеру, якими врегульовувалися наріжні питання державного будівництва.

<< | >>
Источник: П.П. ЗАХАРЧЕНКО, О.В. КУЗЬМИНЕЦЬ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. 2005

Еще по теме МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ:

  1. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  3. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  4. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ Модуль №4.1
  6. МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ Модуль №3.1
  7. Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
  8. § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
  9. § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
  10. Матеріали судової практики