<<
>>

Правовий статус служби лісової охорони: основні права й обов'язки лісової охорони та гарантії їх здійснення.

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

Держлісоохорона, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, органу виконавчої влади з питань лісового господарства АРК, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління;

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Держлісоохорона діє у складі Держкомлісгоспу, Республіканського комітету АРК з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, і має статус правоохоронного органу.

Метою діяльності Держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об'єкти тваринного світу в лісах.

Основними завданнями Держлісоохорони є: здійснення державного контролю за додержанням усіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства; забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу; запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів.

Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їхніми об'єднаннями.

Посадові особи Держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право: безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб; перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами; проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства; складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу; зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою; доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення; вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їхнього добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення; надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності; проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства; безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов'язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їхнього використання; визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу; анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства; приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності; звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився; вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки; видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їхніх повноважень.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Правовий статус служби лісової охорони: основні права й обов'язки лісової охорони та гарантії їх здійснення.:

 1. Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів.
 2. Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу.
 3. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 4. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
 5. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 6. Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення.
 7. Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів
 8. Особливості вирішення спорів в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.
 9. Стаття 197. Порушення обов’язків щодо охорони майна
 10. Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
 11. Особливості охорони рідких і зникаючих видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.
 12. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
 13. Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.
 14. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 15. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.
 16. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону "Про охорону атмосферного повітря".