<<
>>

Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічніправопорушення.

Однією з основних умов ефективної реалізації цілей екологічної політики, досягнення її мети та дотримання екологічного законодавства є встановлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

У широкому сенсі юридична відповідальність за екологічні правопорушення являє собою різновид соціальної відповідальності фізичних та юридичних осіб, яка полягає у накладанні на них визначених законодавством санкцій за екологічні правопорушення.

У свою чергу, екологічним правопорушенням є протиправне діяння (дії або бездіяльність), що порушує встановлений порядок у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснення природокористування, реалізацію права власності на природні об'єкти, дотримання норм екологічної безпеки та реалізацію екологічних прав та свобод громадян.

Підставами юридичної відповідальності за екологічні правопорушення є насамперед наявність складу екологічного правопорушення та факт такого порушення. Найбільш загальний перелік таких діянь міститься у ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», зокрема, серед них можна виділити: - порушення у сфері реалізації екологічних прав та свобод громадян (порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища,

а також про джерела забруднення, приховування випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифіка- ції відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення); - порушення норм екологічної безпеки та невжиття заходів щодо попередження негативного впливу на довкілля (порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, у тому числі подання завідомо неправдивого експертного висновку та невиконання вимог державної екологічної експертизи; фінансування і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів; невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище); - порушення порядку здійснення природокористування (допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів, у тому числі їх самовільне спеціальне використання; порушення порядку здійснення загального та спеціального природокористування природними об'єктами); - порушення у сфері екологічного управління (невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх представникам, приниження честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і здоров'я); - порушення у сфері здійснення окремих видів діяльності, що впливає на довкілля (порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів; порушення природоохоронних вимог під час вчинення діяльності, пов'язаної з використанням генетично модифікованих організмів; порушення порядку здійснення підприємствами, установами, організаціями діяльності, що впливає на довкілля та здоров'я населення); - порушення законодавства про особливо цінні території та об'єкти (невиконання вимог охорони територій та об'єктів природно заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України).

Вказаний перелік екологічних правопорушень не є вичерпним, а екологічним законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення у цій сфері.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічніправопорушення.:

 1. § 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
 2. § 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
 3. Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності?
 4. Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
 5. Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.
 6. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
 7. § 5. Підстави звільнення від відповідальності
 8. Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.
 9. § 2. Підстава цивільно-правової відповідальності
 10. § 4. Підстави деліктної відповідальності
 11. Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
 12. Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності
 13. Підстави відповідальності страхувальника за ушкодження здоров'я і смерть застрахованої особи.
 14. Поняття та підстави міжнародної відповідальності
 15. § 1. Поняття, підстави та функції господарсько – правової відповідальності
 16. Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 17. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 18. Підстави відповідальності нестрахувальника за ушкодження здоров'я і заподіяння смерті застрахованій особі.
 19. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.