Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів.

Встановлюються також нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів.

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї території України.

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

Екологічні нормативи встановлені щодо окремих природних ресурсів. Так, відповідно до ст. 165 ЗК у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи: оптимального співвідношення земельних угідь; якісного стану ґрунтів; гранично допустимого забруднення ґрунтів; показники деградації земель та ґрунтів. Статтею 5 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи: екологічної безпеки атмосферного повітря; гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел; гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел; технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин.

Водним кодексом України передбачені такі нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів: нормативи екологічної безпеки водокористування; екологічний норматив якості води водних об'єктів; нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти; технологічні нормативи використання води.

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та іншими уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства України.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження:

 1. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 2. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 3. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 4. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 5. Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці, їх види.
 6. Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.
 7. Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.
 8. § 3. Охорона земель як об'єкта природного середовища
 9. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 10. Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
 11. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
 12. Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.
 13. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.
 14. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
 15. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
 16. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.
 17. Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.
 18. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
 19. Особливості вирішення спорів в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.