<<
>>

Задача

При перевірці фінансово-господарської діяльності приватного підп-риємства "Моноліт", що займається виготовленням та обробкою будівельних матеріалів, виявлено, що окремі види робіт виконувалися бригадою найманих робітників з п’яти чоловік.
Бригада виконавши за угодою весь обсяг робіт, отримала оговорену суму заробітної плати. Про виплату грошей членам брига-ди не було повідомлено в податкові органи за місцем їх проживання.

1. Які порушення податкового законодавства допущені посадовими осо-бами ПП "Моноліт".

2. Які адміністративні стягнення передбачені за такі порушення.

Відповідь.

Відповідно до п.п. 8.1.1.-8.1.2. ст. 8 Закону України "Про податок з до-ходів фізичних осіб " податковий агент (юридична особа (її філія, відді-лення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нара-ховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати подат-кову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону), який нараховує (ви-плачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону (а саме 15 %).

Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час ви-плати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриман-ню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового пері-оду.

Згідно ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право накладати адміністративні штрафи на посадових осіб підприємств, уста-нов і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування до-зволено законодавством), у перекрученні даних, у неповідомленні або несвоє-часному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою фо-рмою відомостей про доходи громадян, - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопору-шень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян.

<< | >>
Источник: Реферат. Адміністративне право. 2011

Еще по теме Задача:

 1. § 1. Типы задач
 2. 2.2. Задачи административного права
 3. 3. Задача
 4. 21.1. Сборник задач
 5. Задачи и принципы уголовного права
 6. Статья 20. Задачи дисциплинарного производства
 7. Статья 1. Задачи настоящего Кодекса
 8. 3. Задачи уголовного права
 9. Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства
 10. Задачи осмотра
 11. 6. Задачи и принципы дисциплинарного производства
 12. Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
 13. Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
 14. Тема 2 ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ и метод АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 15. Статья 1. Задачи судебных приставов
 16. Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях
 17. Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях
 18. Сущность и задачи уголовного права
 19. Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях